RSS
A A A
SmodBIP

Aktualności


k


Pokaż aktualności z roku:

Poszukiwany partner do projektu

16.12.2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Wydział Medyczny, ogłasza konkurs na pozyskanie partnerów w ramach realizacji ,,programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków” ( Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych). Projekt powyższy winien być realizowany w formie partnerstwa uczelni z podmiotami leczniczymi lub związkami pracodawców branży ochrony zdrowia z całego kraju. W celu wspólnej realizacji projektu podmioty tworzące partnerstwo wnoszą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Porozumienie albo umowa o partnerstwie musi zawierać zapisy dotyczące zapewnienia przez podmiot leczniczy lub związek pracodawców branży ochrony zdrowia odbycia staży, praktyk przez wszystkich studentów w ramach realizowanego projektu oraz zapewnienia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dla minimum 15% absolwentów przez okres co najmniej 12 m-cy od momentu zakończenia przez nich udziału w projekcie. W programie mogą wziąć udział placówki podstawowej opieki zdrowotnej i/ lub podmioty posiadające w swojej strukturze odziały: geriatryczny i/lub onkologiczny i/lub opieki długoterminowej. Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin konkursu mogą Państwo znaleźć na stronach: www.zdrowie.gov.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Opublikował: Ewelina Chmielewska
Publikacja dnia: 01.06.2011
Podpisał: Ewelina Chmielewska
Dokument z dnia: 01.06.2011
Dokument oglądany razy: 7 251