BIP.gov.pl

II rekrutacja uzup.instytucji zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie organizacji prakt

LISTA INSTYTUCJI (ZAKŁADÓW PRACY) ZAKWALIFIKOWANYCH
DO PROWADZENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA WYDZIAŁÓW:


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ogłasza II rekrutację uzupełniającą instytucji zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla studentów, realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W rekrutacji mogą wziąć udział instytucje spełniające wymagania określone w Regulaminie praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych” (załącznik nr 1).

W ramach projektu przewidziana jest realizacja rozszerzonych, 6-miesięcznych praktyk zawodowych dla studentów II, III i IV roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia, kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Budownictwo, Elektrotechnika, Fizjoterapia, Informatyka, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Obronność państwa, Wychowanie fizyczne, Zarządzanie, Kosmetologia, Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym, Zarządzenie i dowodzenie, zgodnie z poniższą tabelą zapotrzebowania. Praktyki realizowane będą do września 2018 r.

Tab. 1. Liczba praktykantów objętych projektem w podziale na kierunki studiów

LP

Kierunek studiów

Zakładana liczba

praktykantów

1.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

29

2.

Budownictwo

24

3.

Elektrotechnika

13

4.

Fizjoterapia

16

5.

Informatyka

24

6.

Inżynieria środowiska

20

7.

Mechanika i budowa maszyn

23

8.

Obronność państwa

4

9.

Wychowanie fizyczne

3

10.

Zarządzanie

74

11.

Kosmetologia

20

12.

Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym

5

13.

Zarządzenie i dowodzenie

27

 

Podjęcie współpracy będzie uregulowane oddzielnym porozumieniem/umową, dokumentującą obowiązki każdej ze stron oraz gotowością do realizacji praktyk w zakresie oraz terminie wynikającym z potrzeb uczelni, powstałych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Podmioty zainteresowane podjęciem współpracy powinny do dnia 18 października 2017 r. (godz. 12.00) złożyć stosowny wniosek (załącznik nr 2) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Praktyki studenckie – rekrutacja instytucji” w Kancelarii PWSZ w Kaliszu (ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz) lub wysłać jego podpisany skan na adres praktyki@pwsz.kalisz.pl. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie, nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

W komunikacie dotyczącym II rekrutacji uzupełniającej instytucji zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie organizacji praktyk współfinansowanych ze środków EFS, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 10.10.2017 r., wkradła się ewidentna pomyłka pisarska w tabeli w pkt. 2 Wniosku podmiotu. W tabeli podano liczby osób zakładanych do objęcia wsparciem w ramach projektu – liczb tych nie powinno być. Prosimy wszystkich Państwa o podanie właściwych liczb praktykantów, których chcą Państwo przyjąć na praktyki, obok tych umieszczonych już w tabeli. Niniejsza informacja nie stanowi zmiany treści opublikowanego ogłoszenia.

 

Regulamin praktyk

Formularz dla podmiotów

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Michał Kałuża
Publikacja dnia: 18.10.2017
Podpisał: Magdalena Górczyńska
Dokument z dnia: 18.10.2017
Dokument oglądany razy: 4093
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu