Studia dualne

Dzięki bliskiej współpracy z największymi przedsiębiorstwami w okolicy, oraz mając na względzie praktyczny aspekt kształcenia, uczelnia na wszystkich kierunkach gwarantuje szeroki dostęp do zajęć praktycznych. Zajęcia, już od drugiego roku, studenci realizują bezpośrednio w przedsiębiorstwach, gdzie mogą na bieżąco konfrontować zdobytą wiedze z realiami panującymi w firmach.

Dualny proces kształcenia przygotowuje absolwentów do wejścia na rynek pracy. Często po odbytych praktykach studenci otrzymują propozycje dalszej współpracy w przedsiębiorstwie.

 

Mechanika i budowa maszyn

  • 3,5-letnie inżynierskie studia stacjonarne I stopnia

  • specjalności: mechatronika, obrabiarki sterowane numerycznie (CNC), technologia maszyn

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia zagadnień dotyczących budowy maszyn, procesów technologicznych powiązanych z wytwarzaniem oraz eksploatacją i diagnostyką maszyn wraz z komputerowym sterowaniem i zarządzaniem.

  1. W roku akademickim 2019/2020 studia dualne są adresowane do studentów rozpoczynających studia I stopnia na kierunku: mechanika i budowa maszyn.

  1. Przez pierwsze dwa semestry nauka odbywa się tylko w ramach zajęć dydaktycznych w uczelni.

  1. W II semestrze (kwiecień, maj) odbędą się wizyty studyjne w zakładach pracy i rekrutacja na dualny system kształcenia dla zainteresowanych studentów. Zakład może przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną ze studentami.

  1. Student rozpoczyna praktykę zawodową od III semestru. Zajęcia dydaktyczne i praktyka zawodowa odbywają się wg następującego schematu:

 

Semestr

Zajęcia dydaktyczne – dni

Praktyka zawodowa – dni

Godziny

III

3

2

240

IV

3

2

240

V

3

2

240

VI

3

2

240

VII

1

4

480

Suma

1440

 

  1. Studenci biorą udział w praktyce zawodowej o łącznym wymiarze 1440 godzin (od III do VII semestru). Taki wymiar godzin praktyki przez cały jej okres stanowi ok. 0,3 etatu. Do ww. godzin wlicza się obligatoryjną, sześciomiesięczną studencką praktykę zawodową, wynikającą z ustawy.

  2. Studenci otrzymują wynagrodzenie.

  1. Wynagrodzenie dla studenta za praktykę zawodową jest wypłacane w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, zawartą z danym zakładem pracy. Istnieje również możliwość wynagrodzenia dodatkowego – wypłacanego przez pracodawcę za dodatkową pracę wykonaną przez studenta, która została mu zlecona (na zasadach ustalonych pomiędzy pracodawcą a studentem).
  1. Efektem odbytych zajęć dydaktycznych i praktyki realizowanej w systemie dualnym jest praca dyplomowa inżynierska. Tematyka pracy może dotyczyć zagadnień rozwiązywanych w ramach praktyki w zakładzie pracy, tylko za jego wyraźną zgodą.