AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

 Narodowe Centrum Nauki uruchomiło czwartą edycję konkursu SONATINA oraz ósmą edycję konkursu ETIUDA.

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF. Termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 roku.

Szanowni Państwo,

W dniu 07 listopada 2019 roku o godz. 11.00 w Auli im. prof. Cz. Glinkowskiego ( budynek Rektoratu, ul. Nowy Świat 4) odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone wymaganiom stawianym przy wszczęciu przewodu doktorskiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane (przyszłych doktorantów i opiekunów) wszczęciem przewodu doktorskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.
Przewidywany czas spotkania: 45 minut.

Szanowni Państwo,
Narodowe Centrum Nauki uruchomiło konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych: OPUS, SONATA, PRELUDIUM oraz nowy konkurs PRELUDIUM BIS.
Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.
Termin składania wniosków upływa 16 grudnia 2019r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej w czerwcu 2020r.

Zawartość bazy

Baza rejestruje publikacyjny dorobek naukowy pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu  (od 2017 roku),  afiliowany do PWSZ w Kaliszu.

Afiliacja

Informacje o afiliacji wprowadzane są na podstawie danych źródłowych oraz oświadczeń złożonych przez Autorów

Oficjalna nazwa Uczelni (wymagana przy podawaniu afiliacji w publikacjach):

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu;
  • The President Stanislaw Wojciechowski State University of Applied Sciences in Kalisz.

Punktacja

Wartość pkt. MNiSW przypisywana jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi wykazami.

Dane dotyczące wskaźnika Impact Factor dla bieżącego roku kalendarzowego są aktualizowane w II półroczu roku następnego.

Programy i projekty realizowane w NCN

SONATINA 4

SONATINA 4 – konkurs przeznaczony dla osób posiadających stopień naukowy doktora, które uzyskały go do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku, lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2020 roku. Celem konkursu jest umożliwienie zatrudnienia i prowadzenia badań młodym naukowcom w polskich jednostkach naukowych. Ponadto konkurs ten umożliwia młodym naukowcom zdobycie doświadczenia podczas staży w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Szczegóły pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina4

ETIUDA 8

ETIUDA 8 – konkurs skierowany do osób będących uczestnikami studiów doktoranckich lub mają otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora. Młodzi naukowcy mogą otrzymać stypendium w wysokości 5000 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy. W ramach tego konkursu można sfinansować staż w zagranicznym ośrodku naukowym (3-6 miesięcy), który można zrealizować albo w trakcie pobierania stypendium, albo w ciągu roku od zakończenia jego pobierania. Laureaci konkursy będą zobowiązani do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania. Finansowanie stypendium doktorskiego rozpocznie się 1 października 2020 roku.

Szczegółowe informacje pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda8

OPUS 18

OPUS 18 – na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Formuła konkursu została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA. Konkurs otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej , a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Szczegóły pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18

PRELUDIUM 18

PRELUDIUM 18 – przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. Zespół badawczy w projekcie może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego. Więcej informacji : https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium18

SONATA 15

SONATA 15 – na projekty badawcze przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Szczegóły pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata15

PRELUDIUM BIS

PRELUDIUM BIS – skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Konkurs ma na celu wsparcie kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Może obejmować badania  w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20% . W konkursie mogą być finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji  trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Informacje dostępne są pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis

Programy i projekty realizowane w NCBR

Programy i projekty realizowane w NCBR

Programy i projekty krajowe – programy wsparcia badań stosowanych i prac B+R, finansowanie komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki, a także wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej.

Programy i projekty międzynarodowe – udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych

Programy strategiczne – wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski. Każdy z programów składa się z projektów służących rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych, naukowych lub społecznych.

Programy i projekty – obronność, bezpieczeństwo – działania związane z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności. W konkursach na konkretne tematy badawcze finansowane są inicjatywy, które w największym stopniu rokują rzeczywiste zwiększenie bezpieczeństwa narodowego.

Programy Operacyjne – NCBR pełni rolę instytucji pośredniczącej w realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską. Działania NCBR obejmują przede wszystkim obowiązek sprawnego wypłacania i rozliczenia środków finansowych oraz merytoryczne wsparcie dla beneficjentów realizujących projekty z funduszy UE.

 

Harmonogram konkursów : https://www.ncbr.gov.pl/harmonogram-konkursow/

Aktualne konkursy : https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/

Konferencje 2019/2020

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja w bezpieczeństwie i obronności”

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Edukacja
w bezpieczeństwie i obronności” 
organizowanej przez Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Konferencja "Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2020", Etyczność w zarządzaniu organizacjami, Etyczność w dowodzeniu

Prakseologia towarzyszyła człowiekowi od zarania dziejów. Ludzkość od zawsze pragnęła stworzyć normy i zasady skutecznego, sprawnego oraz racjonalnego działania, które pomogą jej uporządkować świat. Prakseologia to więc sztuka określania celów i doboru środków odpowiednich do ich realizacji.

Konferencje 2018/2019

Konferencja "Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2019", Racjonalność w zarządzaniu, Racjonalność w dowodzeniu

7 -8 Marca 2019 r.

Prakseologia towarzyszyła człowiekowi od zarania dziejów. Ludzkość od zawsze pragnęła stworzyć normy i zasady skutecznego, sprawnego oraz racjonalnego działania, które pomogą jej uporządkować świat. Prakseologia to więc sztuka określania celów i doboru środków odpowiednich do ich realizacji.

Konferencja UNUS PRO MULTIS. Państwa i organizacje międzynarodowe wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa XXI wieku.

4 września 2018 roku

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej w ramach XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, która odbędzie się w Kielcach 4 września 2018 roku.

Konferencja Naukowa z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

14 - 15 listopada 2018 roku

Kształtowana współcześnie w Polsce obronność powiązana została z  staraniem obejmującym zintegrowane przeciwstawienie się zagrożeniom polityczno-militarnym przy wykorzystaniu wszystkich – wojskowych i cywilnych – zasobów państwa. W  ujęciu normatywnym przyjęła postać strategicznej, jednolitej w  założeniach, koncepcji  działania państwa i  społeczeństwa.

Konferencja Naukowa I Studenckie Dni Medyczne

Kalisz 17 - 18 listopada 2018 roku

„Organizatorem I Studenckich Dni Medycznych jest Studenckie Koło Naukowe Elektroradiologii „ElektroNowa” działające przy Wydziale Medycznym Państwowej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Program I edycji konferencji obejmuje wystąpienia ekspertów z różnych dziedzin nauki powiązanych ściśle z medycyną, jak również sesje referatowe i posterowe

Ustawy

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zarządzenia Rektora

Inne

Ewaluacja

Klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1818)

Oświadczenie w sprawie zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową

Oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności naukowej / udziału w działalności naukowej prowadzonej w PWSZ w Kaliszu

Odwołanie zgody wyrażonej w oświadczeniu w sprawie zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową

Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika ( w przypadku wskazania jednej dyscypliny oraz prowadzenia działalności naukowej w okresie objętym ewaluacją wyłącznie w jednym podmiocie)

Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika ( w przypadku wskazania dwóch dyscyplin oraz/lub prowadzenia działalności naukowej w okresie objętym ewaluacją w więcej niż jednym podmiocie)

Dorobek naukowy

OŚWIADCZENIE o zaliczeniu publikacji do dorobku naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE – ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE

OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE - WYDAWNICTWO ZWARTE (MONOGRAFIA, MATERIAŁY KONFERENCYJNE)

Kontakt

Dokumentacja dorobku naukowego
dr Małgorzata Bańkowska
tel: 62 50 00 739
e-mail: nauka@pwsz.kalisz.pl

Badania naukowe, ewaluacja
mgr Kamila Kmieć
tel: 62 50 00 740
e-mail: k.kmiec@pwsz.kalisz.pl