Edukacja kluczem do wzrostu bezpieczeństwa

Edukacja kluczem do wzrostu bezpieczeństwa

,,Edukacja w bezpieczeństwie i obronności„  była tematem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, zorganizowanej przez Wydział Nauk Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, która odbyła się w czwartek (14 października) w  Collegium Oecologicum . Konferencję honorowym patronatem objął Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 osób, wśród których byli naukowcy z czołowych, polskich uczelni wyższych, przedstawiciele służb mundurowych oraz nauczyciele szkół podstawowych i średnich z całej Polski.

Dr hab. inż. Waldemar Scheffs, przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, otwierając obrady, podkreślił, iż wymiana doświadczeń, zapoznanie się z najnowszymi wynikami badań oraz wypracowanie w toku dyskusji wniosków pozwoli na podniesienie jakości  edukacji dla bezpieczeństwa i obronności.

– Postęp cywilizacyjny jest źródłem nowych zagrożeń dla współczesnego człowieka, a to z kolei stawia przed edukacją nowe wyzwania – stwierdził dr hab. inż. W. Scheffs.
– Żywię  przekonanie, iż  prezentowane dzisiaj referaty, dyskusja i bezpośrednie kontakty uczestników konferencji zbliżą nas do odpowiedzi , jaki model kształcenia  wybrać, by był on najefektywniejszy.

W imieniu władz uczelni zebranych powitał dr n. med. Wojciech Grzelak, prorektor ds. kadr i rozwoju PWSZ w Kaliszu, który zaakcentował fakt, że uczelnia jest w trakcie przekształceń mających,  w większym niż dotychczas stopniu, wspierać rozwój naukowy pracowników, tak by poza funkcją dydaktyczną uczelni umacniać jej pozycję jako ośrodka naukowego.   Prorektor wskazał na osiągnięcia kaliskiej PWSZ, która jest gospodarzem wielu ważnych konferencji naukowych nie tylko o zasięgu ogólnopolskim , ale i międzynarodowym.  – Prawo doktoryzowania w obrębie nauk o zdrowiu, a być może w niedalekiej przyszłości  także nauk o bezpieczeństwie i obronności  jest potwierdzeniem naszej konsekwencji w dążeniu do utworzenia  Akademii Kaliskiej .

Wystąpienia kilkunastu prelegentów , a także warsztaty ogniskowały się wokół problematyki związanej m.in. z istotą bezpieczeństwa państwa, zadań administracji samorządu gminnego we współtworzeniu postaw obronnych społeczności lokalnej , wyzwań edukacji dla bezpieczeństwa w społeczeństwie, czy współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa młodzieży w świetle wyników badań przeprowadzonych w szkołach średnich.  Konferencji towarzyszył również pokaz zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy.

Współorganizatorami naukowymi konferencji byli: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska oraz Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego ,, Apeiton” w Krakowie. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był dr inż. Wiesław Jaszczur. Warto podkreślić, że w opinii uczestników obrad organizatorom  należy się uznanie za przygotowanie tego ogólnopolskiego wydarzenia. (rec)