O programie

Program Erasmus rozpoczął się w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główną ideą pozostaje rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Program Erasmus+ umożliwia wyjazdy studentów na zagraniczne uczelnie na część studiów i praktykę. 


O wyjazd może ubiegać się każdy student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu zarejestrowany na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata lub magistra bez względu na narodowość.

Do jakich krajów można wyjechać?

Jako stypendysta Erasmusa możesz wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie.

W Erasmusie biorą udział: kraje członkowskie UE (28), 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Do jakiej uczelni można wyjechać?

Wyjechać można tylko do uczelni zagranicznej z którą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ma podpisaną umowę (współpracuje). Spis uczelni do których można wyjechać z poszczególnych instytutów/wydziałów dostępny jest [tutaj] Na uczelni zagranicznej możesz odbyć część studiów na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą studiujesz, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej.

Dokąd wyjechać na praktykę?

W ramach programu Erasmus+ można wyjechać nie tylko na studia, również na praktykę. Trzeba jednak samemu znaleźć sobie firmę, instytucję lub organizację, która Cię przyjmie. Pomocne mogą okazać się dedykowane do tego strony internetowe, które znajdują się [tutaj].

Jakie jest dofinansowanie wyjazdu w ramach Programu Erasmus+?

Studenci mogą otrzymać dofinansowanie UE jako wkład w ich koszty podróży i utrzymania ponoszone w czasie studiów lub praktyki za granicą. Kwoty te są określane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+.

Stawki miesięcznego stypendium na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ oraz z dofinansowaniem programu PO WER w roku akademickim 2019/2020:

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w Euro dla studentów wyjeżdżających na studia (SMS)Miesięczna stawka stypendium w Euro dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP)
Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy500 Euro600 Euro
Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja450 Euro550 Euro
Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM)400 Euro500 Euro

 

Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę (PO WER)
Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w PLN dla studentów wyjeżdżających na studia i praktykę (SMS)
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania2995 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy2781 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja2567 PLN

 

 

 

 

Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę (PO WER)
Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w PLN dla studentów wyjeżdżających na studia (SMS)Miesięczna stypendium w PLN dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP)
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania2139 PLN2567 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy1925 PLN2353 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja1711 PLN2139 PLN
Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnejW zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. FRSE

ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na

podstawie dowodów finansowych

 

Wyjazdy z „dofinansowaniem zerowym”

W przypadku braku środków przez uczelnię macierzystą student może wyjechać z „dofinansowaniem zerowym”. Procedura ubiegania się o wyjazd z „dofinansowaniem zerowym” jest taka sama jak wyjazd z przyznanym stypendium.

Prawa i obowiązki stypendysty

Wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ zawiera Karta Studenta Erasmusa.

Ubezpieczenie

Każdy student wyjeżdżający na stypendium Programu Erasmus+ zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ w przypadku wyjazdu do kraju UE lub prywatne ubezpieczenie kosztów leczenia o równorzędnym zakresie w przypadku wyjazdu do kraju niebędącego członkiem UE) ważnego na terenie kraju w którym będzie przebywać.

Każdy wyjeżdżający student ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub kosztów leczenia na czas podróży i całego pobytu w organizacji przyjmującej oraz zna zakres tego ubezpieczenia.

Stypendysta zobowiązuje się przekazać do Biura Współpracy z Zagranicą kopii dowodu ubezpieczenia zdrowotnego lub kosztów leczenia na czas podróży i całego pobytu w organizacji przyjmującej.

Biuro Współpracy z Zagranicą zaleca wykupienie przez Uczestnika dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych bądź transportu do Polski oraz ubezpieczenia OC.

Na jak długo można wyjechać?

W ramach programu Erasmus+ każdy student dysponuje tzw. Kapitałem Mobilności, czyli czasem, który można spędzić za granicą na Studiach i praktykach łącznie:

– 12 miesięcy na studiach I stopnia (licencjackie/inżynierskie),

– 12 miesięcy na studiach II stopnia (magisterskie uzupełniające),

Czym jest Wsparcie Językowe Online (OLS)?

Wsparcie Językowe Online/Online Linguistic Support (OLS) to fantastyczne narzędzie udostępnione przez Komisję Europejską uczestnikom mobilności w ramach programu Erasmus+, a służące do oceny ich kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych w formie testów biegłości językowej i kursów językowych online. Skorzystanie z OLS jest bezpłatne