Gerontologia  i  opieka  nad ludźmi starszymi / Wydział Medyczny

 

 1. CZAS TRWANIA

Studia trwają dwa semestry (280 h).

Zajęcia odbywają się  w systemie weekendowym  w siedzibie PWSZ w Kaliszu (sobota i niedziela, dwa razy w miesiącu)

 1. OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Violetta Jachimowicz  vjachimowicz@wp.pl

 1. OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe  z zakresu gerontologii i opieki nad ludźmi starszymi są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie związane z aktualnymi zmianami demograficznymi. Absolwenci pogłębiają i uaktualniają swoją wiedzę z zakresu sprawowania opieki nad osobami starszymi w warunkach  instytucjonalnych jak i domowych. Studia przygotowują  do współpracy z osobami starszymi i ich opiekunami.

    Po uzyskaniu absolutorium oraz po pozytywnym złożeniu egzaminu dyplomowego 

absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 1. CELE STUDIÓW

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy z zakresu sprawowania opieki nad ludźmi w wieku podeszłym w warunkach instytucjonalnych jak i domowych.

 1. ADRESACI STUDIÓW

      Studia   skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (co najmniej licencjackie), pragnących zaangażować się w opiekę nad ludźmi starszymi (pielęgniarek, terapeutów zajęciowych, psychologów, socjologów, promotorów zdrowia, opiekunów medycznych) oraz nieformalnych opiekunów pragnących pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie gerontologii i opieki nad ludźmi starszymi.

 1. FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Program kształcenia realizowany jest w formie wykładów, ćwiczeń, samokształcenia i 

konsultacji przedmiotowych. Obejmuje ponadto seminaria dyplomowe.

 1. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

      Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie na ocenę pozytywną 

        egzaminów/ zaliczeń  objętych programem studiów podyplomowych.

       Cykl kształcenia na studiach kończy się egzaminem dyplomowym po złożeniu pracy 

       dyplomowej.

Moduł/ przedmiot
Podstawy geriatrii i gerontologii 
Biologia starzenia się 
Całościowa ocena geriatryczna 
Rehabilitacja w geriatrii 
Pielęgnowanie osób starszych 
Styl życia a starzenia się 
Psychologiczne i socjologiczne aspekty starzenia się i starości

 

 
Seksuologia gerontologiczna 
Edukacja zdrowotna w opiece nad starszymi 
Farmakoterapia w geriatrii 
Wybrane elementy psychogeriatrii 
Polityka społeczna i organizacja opieki zdrowotnej wobec osób starszych 
Organizacja czasu wolnego osób starszych, terapia zajęciowa 
Seminarium dyplomowe 
 1. REKRUTACJA (WYMAGANE DOKUMENTY)

Kryteria przyjęcia:

 • O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
 • Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń. W przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na studia w  wyznaczonym terminie rekrutacja może być przedłużona (cykl kształcenia uruchamia się po zakwalifikowaniu minimalnej liczby słuchaczy), lub studia nie zostają uruchomione.

Procedura rekrutacji:

 1. Procedura rekrutacji na studia podyplomowe przebiega etapowo:
  1. I etap -rejestracja on-line na stronie www.pwsz.kalisz.pl,
  2. II etap – składanie dokumentów,
  3. III etap – ogłoszenie wyników.
 2. W I etapie kandydat wypełnia wszystkie wymagane pola danych osobowych na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Jako dokument uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych należy zaznaczyć dyplom ukończenia studiów.
 3. O zakwalifikowaniu do II etapu kandydat zostanie powiadomiony przez uczelnię  po 30.09.2018
 4. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres uczelni.
 5. Wyniki rekrutacji w III etapie podawane są na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów.

Wymagane dokumenty

 1. podanie (podanie drukowane jest z konta kandydata po dokonaniu rejestracji elektronicznej i wypełnieniu wymaganych pól – zakładka: wydruk podań),
 2. dyplom ukończenia szkoły wyższej wraz z suplementem (kserokopia potwierdzona przez uczelnię lub notariusza),
 3. dowód osobisty do wglądu,
 4. 1 fotografia (format legitymacyjny).

Harmonogram rekrutacji:

  • I etap  – rejestracja – od 01.06.2018 do 30.09.2018,
  • kwalifikacja do II etapu – po 30.09.2018,
  • II etap – składanie dokumentów – od 30.09.2018 do 12.10.2018,
  • III etap – ogłoszenie wyników – 16.10.2018.
 1. OPŁATY
 • opłata rekrutacyjna nie jest pobierana
 • wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo 1400,00 zł
 • możliwość płatności w ratach na wniosek słuchacza złożony do Dziekana

 

Kontakt, miejsce składania dokumentów:

Biuro Rekrutacji PWSZ w Kaliszu

 1. Nowy Świat 4a (Collegium Novum, pok. 004)

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 520, e-mail:rekrutacja@pwsz.kalisz.pl