Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

Z udziałem ministra Andrzeja Dery – sekretarza stanu w kancelarii prezydenta RP, przedstawicieli duchowieństwa różnych religii, parlamentarzystów, samorządowców i naukowców z całej Polski, odbyła się w piątek 4. października, uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020.

Tegoroczna inauguracja była szczególna, ponieważ przypadała w 20. rocznicę utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

 

– Występując przed Wami w ubiegłym roku przedstawiłem cele, jakie sobie postawiłem na lata następne – powiedział podczas przemówienia rektor kaliskiej uczelni, prof. Andrzej Wojtyła. – Zwracałem uwagę na konieczność położenia nacisku na rozwój naukowy uczelni. Krótki film dziś wyemitowany pokazuje rozwój PWSZ w Kaliszu od samego zarania jej powstania. Należy podkreślić, że rozpoczynano praktycznie od zera, jeśli chodzi o bazę materialną uczelni korzystając z obiektów wynajętych dzięki uprzejmości różnych instytucji   i pomocy różnych osób przychylnych naszej uczelni, którym przyświecał jeden cel: tworzenie w Kaliszu i Regionie Południowej Wielkopolski uczelni wyższej, która zatrzyma odpływ młodych ludzi do dużych  aglomeracji  uniwersyteckich w celu pobierania nauki – studiowania. To bowiem powodowało, że wyjeżdżająca tam na studia młodzież w większości nie wracała do Kalisza, zamieszkując miejsca gdzie odbywali studia, w większości duże uniwersyteckie metropolie. To utrudniało rozwój Kalisza i przyległych terenów.

Te argumenty przemawiały za tym by w Kaliszu stworzyć rodzimą uczelnię przygotowującą wykwalifikowane kadry do pracy w firmach i zakładach przemysłowych funkcjonujących w Kaliszu i okolicy. A zakłady te przystosowując się do warunków otoczenia gospodarczego musiały zmienić się technologicznie, musiały wprowadzać coraz to nowe technologie, aby przeciwstawić się coraz trudniejszej konkurencji, co było związane z otwarciem granic zewnętrznych Polski  i globalizacją. Niezbędne do tego były nowe, dobrze wykształcone kadry.

I tutaj należy zwrócić uwagę na mądrość ówczesnych władz publicznych – rządowych i samorządowych, którzy pod koniec lat 90 za cel postawiły sobie utworzenie w naszym mieście uczelni wyższej. Chciałbym podkreślić rolę ówczesnych władz samorządowych Kalisza na czele z Prezydentem Kalisza Panem Zbigniewem Włodarkiem, władze wojewódzkie na czele z ówczesnym Wojewodą kaliskim Józefem Rogackim, który po prawie 20 latach został powołany na stanowisko przewodniczącego Rady Uczelni, o której powstanie wówczas zabiegał i  byłego przewodniczącego Rady Miasta Kalisza, obecnie profesora naszej uczelni Krzysztofa Walczaka. Panowie bez waszych zabiegów uczelnia by nie powstała. Mówię to odpowiedzialnie, bo byłem wówczas posłem Ziemi Kaliskiej i również   w te działania byłem zaangażowany.

Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że następne władze miejskie Kalisza efektywnie wspierały rozwój uczelni stwarzając warunki do pozyskiwania terenów pod budowę bazy materialnej uczelni i budynków modernizowanych do potrzeb PWSZ w Kaliszu. W ten sposób stworzono bazę która umożliwiła wykształcenie prawie 18 000 fachowców, którzy zasilili rodzime zakłady pradukcyjne.

Od początku w rozwój bazy materialnej uczelni był zaangażowany Kanclerz uczelni Kazimierz Matusiak. Jako obecny rektor chciałbym mu za to podziękować.

Dziś uczelnia położona jest w trzech miejscach w mieście, oddzielnie wydział politechniczny z salami wykładowymi, pracowniami, laboratoriami i centrami naukowymi, w tym z jednym z najnowocześniejszych w Polsce, a nawet Europie Centrum Doskonałości kół zębatych, wydział medyczny oraz rehabilitacji i sportu  również posiadający nowoczesną bazę dydaktyczną   i naukową, w tym jedno  z najnowocześniejszych w Polsce Centrum Symulacji Medycznych, wydział nauk Społecznych z bazą dydaktyczną i naukową. Posiadamy obiekty sportowe    i administracyjne.

Dziś nasza baza powiększy się o zabytkowy obiekt Narodowego Banku Polskiego mieszczący się w najbardziej prestiżowym miejscu Kalisza, obok teatru Wojciecha Bogusławskiego. O godzinie 17.00 bowiem podpisujemy     w Warszawie z Ministrem Inwestycji i Rozwoju akt notarialny przekazujący naszej uczelni na własność ten obiekt, przez co zmuszony jestem przekazać popołudniową część naszej uroczystości do prowadzenia Panu profesorowi Witoldowi Zatońskiemu, kierownikowi Europejskiego Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych, które działa w naszej uczelni. On też w moim imieniu podpisze wraz z naukowcami pochodzącymi z różnych stron świata akt powołania Światowego Instytutu Zdrowia Rodziny, po południu w teatrze.    Być może uda mi się na koniec uroczystości wieczornych wrócić do Kalisza         z podpisanym aktem notarialnym.

Szanowni Państwo.

W ubiegłym roku występując przed państwem zwróciłem uwagę na fakt, że co cztery lata Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonuje parametryzacji jednostek naukowych, co jest podstawą nadawania im tzw. Kategorii Naukowych. Ostatnia parametryzacja dotyczyła lat 2013-2016 i była przeprowadzona w 2017 roku. Uczelnia nasza nie przystąpiła do tego procesu   i w związku z tym żadna z jednostek uczelni nie uzyskała Kategorii Naukowej. Zwracałem uwagę na fakt , że uzyskanie kategorii naukowej  jest podstawą do uzyskania praw do nadawania stopni naukowych: dr i dr hab. To zaś z kolei warunkuje możliwość przekształcenia PWSZ w Akademię Kaliską, Twierdziłem również, że następna parametryzacja za lata 2017-2020 będzie zgodnie z prawem przeprowadzana w 2021 roku. Do tego czasu musimy czekać by uzyskać kategorię naukową, uzyskać ewentualnie prawo do nadawania stopni naukowych i przez to uzyskać możliwość przekształcenia PWSZ w Akademię Kaliską.

Udało nam się tą trudność pokonać nieoczekiwanie.  Uczelnia nasza uzyskała    w lipcu tego roku prawa do doktoryzowania w dziedzinie nauk medycznych                   i nauk o zdrowiu, dyscyplinie nauki o zdrowiu. To powoduje, że jesteśmy formalnie uczelnią akademicką i możemy ubiegać się o miano Akademii Kaliskiej. To uprawniło nas do utworzenia Akademii na bazie PWSZ. Może się to odbyć na drodze ustawowej, która  jest obecnie procedowana w Polskim Parlamencie. Za inicjatywę ustawodawczą dziękuję posłom Ziemi Kaliskiej, szczególnie posłowi Janowi Dziedziczakowi posłowi sprawozdawcy ustawy    o utworzeniu Akademii Kaliskiej.

Prowadzimy intensywne działania mające na celu uchwalenie tej istotnej dla naszej uczelni i naszego miasta ustawy, łącznie z zainteresowaniem tym problemem przewodniczącego największej partii obecnego Parlamentu, który odbył w dniu wczorajszym spotkanie z wyborcami w obiektach PWSZ    w Kaliszu.

 

Rok  temu w swoim wystąpieniu inaugurującym 20 rok działalności naszej uczelni podkreślałem, że „w działalności i funkcjonowaniu wyższej uczelni nie sposób oddzielić nauki od dydaktyki. Jak bowiem można uczyć racjonalnego myślenia, analizy otaczającego świata, wyciągania wniosków bez oparcia się na dowodach naukowych. Jedynie tym sposobem możemy dochodzić do prawdy,    a taka jest rola kadry naukowo-dydaktycznej wyższej uczelni”. Uzyskanie praw doktoryzowania świadczy o tym , że te cele realizujemy. Pragnę podkreślić, że w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów jest obecnie procedowany drugi nasz wniosek o uzyskanie praw do doktoryzowania na drugim kierunku związanym   z obronnością państwa.

W bieżącym roku dokonaliśmy analizy naukowej osiągnięć naszej kadry naukowej i dydaktycznej, co dotychczas nie było praktykowane. Publikacje naukowe obiektywnie liczone według tzw. wskaźnika wpływu ( Impact Factor) wyniosły ponad 170 tylko w ubiegłym roku, co dla mnie było zaskoczeniem, budzi też szacunek władz Ministerstwa Nauki. To świadczy o dużym potencjale naukowym pracowników uczelni i zadecydowało o przyznaniu naszej uczelni praw do nadawania stopni naukowych.

Jako Rektor stosuję różne zachęty do prowadzenia badań naukowych i uzyskiwania grantów zewnętrznych. Wyróżniający się naukowcy mają fundowane stypendia za działalność naukową.

Działania te podążają do stworzenia w przyszłości w Kaliszu uczelni o renomie naukowej nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Temu służyło zorganizowanie    w Kaliszu, mieście Świętego Józefa, patrona rodzin Światowej Konferencji Zdrowia Rodziny, w której uczestniczyli naukowcy z całego świata, w tym    z renomowanych, prestiżowych uczelni z USA – CDC w Atlancie, Narodowego Instytutu Raka z Bethesdy, Instytutu Zdrowia Publicznego z Colorado, norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego, Harvard Uniwersity, IPRI z Lyonu, Francja, uniwersytetów Włoskich, Angielskich czy przedstawicieli Ukrainy. Przyjęta w Kaliszu deklaracja zdrowia rodziny stała się przyczynkiem   do inicjatywy stworzenia w naszej uczelni Światowego Instytutu Zdrowia Rodziny, którego powstanie dziś wieczorem zainicjujemy. Bardzo dziękuję za poparcie naszej inicjatywy przedstawicielom społeczności religijnych: żydowskiej, prawosławnej, grekokatolickiej, ewangielicko augsburskiej     i katolickiej w czasie nabożeństwa ekumenicznego, które odbyło się w kaliskim Sanktuarium św. Józefa w czerwcu br. Ekscelencje i ich przedstawiciele są dziś tu obecni, co dla mnie jest wielkim honorem i chciałbym im za zaangażowanie serdecznie podziękować. Takie poparcie tu w Kaliszu, mieście historycznie wielokulturowym i wieloreligijnym jest szczególnie istotne biorąc pod uwagę fakt, że nasi mieszkańcy od wieków odnoszą się z szacunkiem, nie tylko tolerancyjnie do ludzi innych religii i wyznań.

 

Kalisz był bowiem zawsze miastem granicznym między wschodem i zachodem. Instytut zajmujący się problemami zdrowia rodziny pragnie zwracać szczególną uwagę na te aspekty wchodzące w skład szerokiej definicji zdrowia jako dobrostanu fizycznego, psychicznego, społecznego, emocjonalnego i również duchowego każdego człowieka i zbiorowości, społeczeństwa. Społeczeństwa składającego się z wielu podstawowych jednostek społecznych. A tą podstawą jednostką życia społecznego jest właśnie rodzina i jej dobrostan. Takiemu podejściu pragniemy się naukowo poświecić tutaj w Kaliszu. Panom profesorom, którzy dziś podpiszą akt powołania Światowego Instytutu Zdrowia Rodziny, pochodzącym z różnych stron świata chciałbym szczególnie za to podziękować. Pochodzicie z krajów o bardzo rozbieżnych etapach rozwoju – pan profesor Chavane z niezamożnego młodego kraju Mozambiku, prof. Otis Browley z zamożnych Stanów Zjednoczonych i prestiżowego uniwersytetu Johna Hopkinsa, Pan prof. Andrej Bazylewicz z Lwowskiego Uniwersytetu, którego kraj boryka się obecnie z wieloma problemami w tym z inwazją sąsiada. Ich perspektywa pozwoli na znalezienie uniwersalnego podejścia do zdrowia rodziny i szukania rozwiązań rozwiązujących problemy zdrowia globalnego    w wielu aspektach.

Szanowni Państwo.

Chciałbym podziękować kadrze dydaktycznej i naukowej, oraz pracownikom administracji za zaangażowanie. Wasza praca jest  nagrodzona corocznie dużą ilością studentów rozpoczynających naukę w naszej szkole wyższej w roku akademickim, który właśnie rozpoczynamy. Rekrutacja tegoroczna zakończyła się przyjęciem na pierwszy rok studiów ponad 1200 studentów na studia stacjonarne i niestacjonarne. Na niektórych kierunkch rekrutacja jeszcze trwa. Jest to sukces biorąc pod uwagę roczniki niżu demograficznego zaczynające obecnie studia. Kontynuujemy tzw. studia dualne, umożliwiające jednoczesne studiowanie i nabywanie umiejętności praktycznych w zakładach pracy funkcjonujących w naszym regionie.  Studia te cieszą się ogromnym zainteresowaniem firm. Skorzystaliśmy z programu MNiSW finansującego tego rodzaju studia. PWSZ w Kaliszu jest członkiem Klastra Lotniczego i Spożywczego, które funkcjonują w naszym regionie. Odpowiadając na zapotrzebowanie na specjalistów w tych sektorach uruchomiliśmy, dzięki współpracy z samorządem miasta Kalisza dwusemestralny kurs przygotowawczy z przedmiotów ścisłych dla uczniów kaliskich szkół średnich, aby ułatwić im studiowanie na kierunkach politechnicznych w naszej uczelni. Prowadzimy kurs języka polskiego dla obcokrajowców, głównie z Ukrainy pracujących w Kaliszu i okolicy. Uważamy bowiem, że nasza uczelnia winna pod względem edukacyjnym odpowiadać na potrzeby Kalisza i regionu. Korzystamy z pomocy finansowej ze źródeł zewnętrznych. Drodzy studenci. Bez Was nie istniała by uczelnia wyższa. Dziękuję samorządowi studenckiemu za współpracę i zaangażowanie w rozwój uczelni. Przepraszam, że czasami nasze wymagania na egzaminach są duże. Chcemy bowiem Was przygotować do życia i przyszłej pracy jak najlepiej. Czasami musicie poprawiać egzaminy, ale jako starszy Pan muszę powiedzieć, że poprawiane i oblane egzaminy oraz ostrych, wymagających profesorów później w życiu nie tylko się pamięta, ale również ceni. Przede wszystkim za to, że gruntowna wiedza później w życiu procentuje.

Przybyły minister Andrzej Dera, sekretarz kancelarii prezydenta RP wręczył nadane przez prezydenta Andrzeja Dudę odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom i wykładowcom  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Brązowym Krzyżem Zasługi została odznaczona Anna MACZASEK za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Medale złote za długoletnią służbę otrzymali: Tadeusz BUKSIŃSKI, Andrzej KRAWAŃSKI, Łucja PILACZYŃSKA-SZCZEŚNIAK, Krystyna ROBAK oraz Elżbieta STECZEK-CZERNIAWSKA.

List premiera Mateusza Morawieckiego do kaliskiej społeczności akademickiej odczytał z kolei poseł Jan Dziedziczak, a wykład inauguracyjny, wygłosił prof. Otis Brawley’ z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Podczas uroczystej inauguracji podpisany został również akt powołania Światowego Instytutu Zdrowia Rodziny.