Innolotem do Rzeszowa

Innolotem do Rzeszowa

W ubiegłym miesiącu do kaliskiej PWSZ przybyły trzy delegacje z Rzeszowa i Radomia, by wziąć udział w seminarium naukowym poświęconym badaniom kół zębatych.Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych zwiedzili przedstawiciele

 

Politechniki Rzeszowskiej z prorektorem ds. kształcenia prof. nadzw. dr. hab. inż. Adamem Marcińcem, WSK „PZL-Rzeszów” oraz Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu.

W seminarium wzięli udział pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, Pratt & Whitney oraz WSK „PZL-Kalisz”.

O możliwościach współpracy pomiędzy uczelniami rozmawiamy z prorektorem Politechniki Rzeszowskiej prof. nadzw. dr. hab. inż. Adamem Marcińcem.


Panie rektorze, na czym miałaby polegać i w jakiej formie się odbywać współpraca PRz z PWSZ w zakresie badań kół zębatych?

Wizyta przedstawicieli Politechniki Rzeszowskiej, w tym mojej osoby oraz przedstawicieli WSK Rzeszów w Kaliszu miała bezpośredni związek z otwarciem w dniu 4 lutego Laboratorium Badań Kół Zębatych w Politechnice Rzeszowskiej oraz otwarciem Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych W PWSZ W Kaliszu jesienią ubiegłego roku. Powstanie tych dwóch laboratoriów dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej należy odnotować jako skokowy wzrost potencjału badawczego polskich uczelni technicznych w zakresie bazy laboratoryjnej dedykowanej pracom badawczym i rozwojowym przekładni zębatych. Główni partnerzy ze strony przemysłu zainteresowani rezultatami takich badań mają swoje siedziby właśnie w Rzeszowie i Kaliszu, a mianowicie: WSK Rzeszów oraz reprezentujący najbardziej wymagającą branżę lotniczą Pratt & Whitney Kalisz. W pierwszy dzień mieliśmy możliwość zwiedzić wydział wytwarzania kół zębatych w Pratt & Whitney oraz przedyskutować możliwości przyszłej współpracy w zakresie badań i rozwoju przekładni stożkowych stosowanych w lotnictwie.
Podczas spotkania w Kaliszu mówiono o możliwości utworzenia konsorcjum PWSZ z udziałem PRz i instytutu naukowego w Radomiu. Czemu miałoby ono służyć?

Wizyta w Centrum Dydaktycznym Badań Kół Zębatych PWSZ utwierdziła nas w przekonaniu, że jest to obecnie jedno z najlepiej wyposażonych laboratoriów badań kół zębatych w Polsce a w zakresie pomiarów kół – śmiem twierdzić najlepsze. Laboratorium Badań Kół Zębatych posiada wyposażenie pozwalające na wytwarzanie szlifowanych par kół stożkowych i hipoidalnych i wszechstronne badania na stanowisku do testów m.in. wytrzymałości zmęczeniowej. Oba te laboratoria wzajemnie się uzupełniają i wspólnie mogą być znaczącym partnerem dla przemysłu. Stąd koncepcja „konsorcjum”, czyli propozycja aby nie działać każdy z osobna, ale połączyć siły i spróbować wspólnie wypracować tematykę długofalowych badań w zakresie kół i przekładni zębatych, którymi będzie zainteresowany przemysł. Udział WSK Rzeszów i Pratt & Whitney Kalisz w takim przedsięwzięciu ma znaczenie pierwszoplanowe. Dla firmy Pratt & Whitney Polska staje się centrum badania, rozwoju i wytwarzania przekładni zębatych. Bardzo istotne będzie również przekonanie do takiej koncepcji działania również innych ośrodków badawczych w Polsce zajmujących się problematyką kół zębatych – a nie jest ich tak wiele. Jako bardzo cenny partner jawi się tu Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu. Jako przykładowy projekt do wspólnej realizacji można rozważyć ideę tzw. „dry gear” – przekładni pracującej w warunkach niedostatku lub absencji środka smarnego. Oznacza ona koncepcję dążenia do zwiększenia odporności na zatarcie przekładni, w tym przypadku stożkowej, poprzez optymalizację kształtu współpracujących powierzchni zębów, uzyskanie właściwego stanu warstwy wierzchniej i struktury powierzchni – obróbka cieplno-chemiczna, superfinisz, czy zastosowanie powłok zmniejszających tarcie i zużycie. To jest tylko przykład. Inne programy badań można wypracować w wyniku wspólnej dyskusji. Dotyczy to jednak perspektywy długookresowej.

A co w najbliższym czasie?

Jeśli chodzi o krótszy horyzont czasowy to obecnie prowadzony jest nabór w II konkursie programu INNOLOT. Program sektorowy INNOLOT ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego. Program jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a grupą stowarzyszeń firm lotniczych reprezentujących Polską Platformę Technologiczną Lotnictwa. W konkursie została właśnie zatwierdzona tematyka projektów, więc wpisanie się ze wspólnym projektem w tej edycji może być trudne.