Dyrektor

prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO

j.wolejszo@akademiakaliska.edu.pl

Wicedyrektor

prof. dr hab. inż Jan POSOBIEC

j.posobiec@akademiakaliska.edu.pl

Sekretariat

mgr Karolina GLAPIŃSKA

inb@akademiakaliska.edu.pl
tel. +48 62 767 95 26

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie jest jednostką organizacyjną Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego bezpośrednio podległą pod Rektora i Prorektora do spraw nauki. Całokształtem działalności Instytutu kieruje dyrektor. Instytut jest ośrodkiem badawczym w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Uczestniczy w kształtowaniu bezpieczeństwa i obronności państwa, zespalając w swej działalności kształcenie i wychowywanie oraz prowadzenie badań naukowych, służących przede wszystkim bezpieczeństwu w wymiarze narodowym i międzynarodowym a także obronności państwa. W realizacji swych zadań badawczych Instytut współpracuje z krajowymi uczelniami i placówkami naukowymi oraz dowództwami i jednostkami wojskami MON, a także organami administracji państwowej, samorządowej i innymi instytucjami systemu bezpieczeństwa państwa. Instytut współpracuje z instytucjami badawczymi i przemysłem obronnym a także ze swoimi odpowiednikami w uczelniach innych krajów.

Misją Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie jest prowadzenie badań naukowych  i rozwijanie nauk o bezpieczeństwie oraz przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr  cywilnych dla potrzeb sił zbrojnych i systemu bezpieczeństwa państwa. Prowadząc badania naukowe, Instytut korzysta z najnowszych osiągnięć nauki i techniki, kształcąc studentów na potrzeby sił zbrojnych i administracji publicznej w skutecznym dowodzeniu i zarządzaniu w warunkach pokoju kryzysu i wojny. Wydział prowadzi również działalność ekspercką w przedmiotowych obszarach.

Społeczność Instytutu dba o wysoki poziom kształcenia, wiarygodność słowa mówionego i pisanego oraz przestrzeganie zasad etyki. Patriotyzm i poszanowanie tradycji są wyznacznikami najnowszych wartości i zachowań jej członków. Swoją misję Instytut realizuje poprzez spełnianie funkcji:

 1. dydaktyczna, która obejmuje przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego. Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej Uczelni lub seminarium doktoranckich;
 2. badawczej, która obejmuje: badania w zakresie nauk społecznych i dyscyplinie: nauki
  o bezpieczeństwie oraz nauk pokrewnych;
 3. promocyjnej, która obejmuje popularyzacje wiedzy i dorobku Instytutu, poprzez podejmowanie przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych, w tym: wymianę doświadczeń, wykłady i informacje, udział w pracach badawczych, publikacje w czasopismach i periodykach naukowych oraz współpracę z instytucjami i ośrodkami badawczo-dydaktycznymi w kraju
  i za granicą.

Do podstawowych zadań Instytutu w obszarze badawczym należy:

 1. organizowanie i prowadzenie badań w dyscyplinach nauki o bezpieczeństwie oraz rozwijanie teoretycznych podstaw funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa w tym sił zbrojnych;
 2. projektowanie struktur dowództw i wojsk oraz sposobów ich działania w operacjach;
 3. rozwój zautomatyzowanych systemów kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi;
 4. projektowanie zautomatyzowanych systemów zarządzania kryzysowego;
 5. doskonalenie nowoczesnych form szkolenia obronnego;
 6. rozwój teorii zarządzania kryzysowego w różnych stanach funkcjonowania państwa;
 7. rozwój teorii i poszukiwanie efektywnych form koordynacji działań rodzajów sił zbrojnych, wojsk operacyjnych i pozamilitarnych ogniw obronnych oraz podsystemów wykonawczych w operacjach.

Zakład Teorii Walki 

Kierownik dr hab. inż. Konrad MALASIEWICZ – k.malasiewicz@pwsz-kalisz.edu.pl

 1. prof. dr hab. Andrzej Polak
 2. dr hab. Marek Kubiński, prof. PWSZ w Kaliszu
 3. dr Sławomir Wronka
 4. dr Zuzanna Przyłuska

 

Zakład Zarządzania Kryzysowego

Kierownik dr hab. inż. Tomasz RUBAJ – t.rubaj@pwsz-kalisz.edu.pl

 1. dr Norbert Prusiński
 2. dr Paweł Kamiński
 3. dr Wiesław Jaszczur
 4. dr Wojciech Winkler
 5. mgr Monika Majchrzak

 

Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa

Kierownik dr hab. Ireneusz DZIUBEK – ktsmk@interia.pl

 1. dr hab. inż. Waldemar Scheffss, prof. PWSZ w Kaliszu
 2. dr Bogumiła Pawlaczyk
 3. dr Roman Kaszubowski
 4. mgr Jakub Koniak
 5. mgr Zosia Marciniak

Zakład Teorii Walki jest jednostką organizacyjną Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, powołaną do prowadzania działalności badawczo-dydaktycznej w obszarze teorii walki, sztuki wojennej oraz teorii zarządzania i dowodzenia siłami zbrojnymi.

Zakład jest odpowiedzialny za rozwój i upowszechnianie wiedzy w specjalnościach określonych jej kompetencjami oraz należyte przygotowanie studentów na różnych poziomach kształcenia do rozwiązywania problemów w obszarze bezpieczeństwa.

Przedmiotem zainteresowania Zakładu jest zjawisko walki, a w szczególności walki zbrojnej oraz techniki praktycznego rozwiazywania problemów jej planowania, organizowania i prowadzenia w wymiarze politycznym, strategicznym, operacyjnym i taktycznym.

W obszarze kompetencyjnym Zakładu pozostają problemy związane z:

 1. rozwojem teorii bezpieczeństwa i obronności,
 2. rozwojem teorii walki,
 3. rozwojem sztuki wojennej,
 4. teorią i praktyką sztuki operacyjnej,
 5. teorią i praktyką dowodzenia.

Do głównych zadań Zakładu należy:

 1. rozwijanie badań naukowych dotyczących teorii walki i współczesnej sztuki wojennej, a w tym teorii współczesnej sztuki operacyjnej i teorii dowodzenia;
 2. propagowanie teorii naukowych dotyczących praktyki planowania, organizowania i prowadzenia operacji we współczesnych konfliktach do wspierania zamierzeń politycznych państwa w kreowaniu bezpieczeństwa narodowego, regionalnego i globalnego;
 3. przygotowanie i doskonalenie programów kształcenia z zakresu teorii i ewolucji bezpieczeństwa i obronności, jak i współczesnej sztuki wojennej, strategii, sztuki operacyjnej i taktyki;
 4. prowadzenie badań naukowych w obszarze: bezpieczeństwa i obronności, a w szczególności zagadnień sztuki wojennej, sztuki operacyjnej i taktyki rodzajów wojsk oraz dowodzenia siłami zbrojnymi, zgrupowaniami operacyjnymi, związkami taktycznymi, oddziałami i pododdziałami wojskowymi;
 5. doskonalenie zautomatyzowanych systemów kierowania i dowodzenia w systemie bezpieczeństwa narodowego;
 6. opracowanie materiałów dydaktycznych, niezbędnych na różnych poziomach kształcenia, według posiadanych kompetencji;
 7. doradztwo naukowe i działalność ekspercka w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, obronności, teorii walki zbrojnej, współczesnej sztuki wojennej i sztuki operacyjnej oraz teorii i praktyki dowodzenia.

Zakład Zarządzania Kryzysowego jest jednostką organizacyjną Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, powołaną do prowadzania działalności badawczej w dziedzinie nauk społecznych i dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Zakład jest odpowiedzialny za rozwój i upowszechnianie wiedzy w specjalnościach określonych jej kompetencjami oraz należyte przygotowanie studentów na różnych poziomach kształcenia do rozwiązywania problemów z obszaru bezpieczeństwa i obronności,
w szczególności zaś z zakresu zarządzania kryzysowego.

Przedmiotem zainteresowania Zakładu jest wykrywanie prawidłowości, wyjaśnianie
i formułowanie naukowo uzasadnionych teorii i wniosków w zakresie teorii i praktyki zarządzania kryzysowego. Planowanie, organizowanie i rozwiązywanie problemów merytorycznych dotyczących zagrożeń, których skutkiem jest kryzys i sytuacja kryzysowa
w wymiarze globalnym i lokalnym oraz ujęciu narodowym i międzynarodowym, odnoszących się do wszechstronnego przygotowania kadr, jak również sił i środków do udziału w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego na poziomie państwa, województwa, powiatu i gminy we współpracy z siłami i środkami zarządzania kryzysowego NATO i Unii Europejskiej.

W obszarze kompetencyjnym Zakładu pozostają problemy związane z:

 1. identyfikacją, egzemplifikacją i przeciwdziałaniem zagrożeniom prowadzącym do kryzysów i sytuacji kryzysowych;
 2. rozwojem teorii działań zorganizowanych w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych;
 3. teorią i praktyką zarządzania w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem różnorodnych systemów i narzędzi wspomagających proces zarządzania kryzysowego;
 4. integracją, koordynacją i synchronizacją działań różnorodnych podmiotów – zespołów (centr) zarządzania kryzysowego, sił zbrojnych, służb, inspekcji i straży podczas zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy;
 5. ochroną i obroną infrastruktury krytycznej dla funkcjonowania państwa;
 6. zautomatyzowane systemy zarządzania kryzysowego;
 7. przygotowaniem i prowadzeniem ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego dla studentów oraz kadr komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe poziomu krajowego, wojewódzkiego powiatowego i gminnego.

Do głównych zadań Zakładu należy:

rozwijanie i propagowanie teorii walki i podstaw współczesnej sztuki wojennej i teorii współczesnej sztuki operacyjnej;

 1. propagowanie teorii i praktyki planowania, organizowania i prowadzenia działań na wszystkich szczeblach administracji, we wszystkich fazach zarzadzania kryzysowego do wspierania zamierzeń politycznych państwa w kreowaniu bezpieczeństwa narodowego, regionalnego i globalnego;
 2. przygotowanie i doskonalenie programów kształcenia z zakresu bezpieczeństwa
  i obronności, jak i zarządzania kryzysowego;
 3. prowadzenie badań naukowych w obszarze: bezpieczeństwa i obronności, zarządzania kryzysowego w różnorodnych scenariuszach sytuacji kryzysowych;
 4. projektowanie zautomatyzowanych systemów zarządzania kryzysowego;
 5. opracowanie materiałów dydaktycznych, niezbędnych na różnych poziomach kształcenia, według posiadanych kompetencji;
 6. przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego
  z zastosowaniem dedykowanego Systemu Zarządzania Kryzysowego;

doradztwo naukowe i działalność ekspercka w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, obronności i zarządzania kryzysowego we współczesnych i perspektywicznych uwarunkowaniach.

Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa jest jednostką organizacyjną Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, powołaną do prowadzania działalności badawczej w obszarze: nauk społecznych i dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Przedmiotem zainteresowania Zakładu jest inicjowanie, planowanie, organizowanie, rozwiązywanie i koordynowanie zróżnicowanych form aktywności badawczej, naukowej i innowacyjnej oraz przygotowanie do uczestnictwa w określonych procedurach wychowania dla bezpieczeństwa, powszechnej samoobrony i obrony cywilnej.

 

W obszarze kompetencyjnym Zakładu pozostają problemy związane z:

 1. społecznymi funkcjami nauki i podmiotowością edukacji;
 2. zagrożeniami bezpieczeństwa i obronności państwa;
 3. segmentami bezpieczeństwa odpowiedzialnymi za edukowanie obronne i  ratownicze;
 4. interdyscyplinarnością i innowacyjnością wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa;
 5. edukacyjnymi warunkami i kompetencjami społecznymi w obronności;
 6. transferem wiedzy edukacyjnej na rzecz bezpieczeństwa;
 7. harmonizacją struktur i wypracowaniem nowych form edukacji dla bezpieczeństwa;
 8. obszarami rozwoju i modyfikacji pozapaństwowych form edukowania obronnego.

Do głównych zadań Zakładu należy:

 1. propagowanie i wdrażanie idei zwiększenia bezpieczeństwa cywilnego poprzez tworzenie warunków do rozwoju nauki, innowacji, komercjalizacji wiedzy i  współdziałania między społeczeństwem a strukturami państwa, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji obronnej oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;
 2. propagowanie teorii i praktyki planowania, organizowania i prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół, organizacji młodzieżowych, stowarzyszeń i innych pozapaństwowych środowisk z możliwościami edukowania do działania w warunkach zagrożeń, reakcji ratowniczo-medycznej, powszechnej samoobrony i obrony cywilnej;
 3. inicjowanie, planowanie, organizowanie, wspieranie i koordynowanie wszelkich form aktywności i innowacyjnego myślenia na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa; instytucjonalnej współpracy ratowniczo-medycznej i zajęć sportowo-obronnych;
 4. przygotowanie, doskonalenie i ewaluacyjna ocena programów kształcenia z zakresu: teorii i  praktyki bezpieczeństwa obronnego; segmentów bezpieczeństwa odpowiedzialnych za  edukowanie obronne i  ratownicze; podejmowania decyzji i harmonizacji edukacji dla  bezpieczeństwa;
 5. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych w obszarach: organizacji bezpieczeństwa i procedur jego ochrony, wybranych segmentów systemu obronności państwa, wychowania dla bezpieczeństwa, powszechnej samoobrony i obrony cywilnej;
 6. inicjowanie i utrzymywanie współpracy z jednostkami gospodarczymi, samorządowymi, otoczenia biznesu, instytutami naukowo-badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi wspieraniem edukacyjnych warunków bezpieczeństwa i  obronności;
 7. opracowanie materiałów dydaktycznych, niezbędnych na różnych poziomach kształcenia, według posiadanych kompetencji, w obszarach wychowania dla bezpieczeństwa, powszechnej samoobrony i obrony cywilnej, współpracy specjalistycznych służb i  organizacji pozarządowych, metod ochrony przed zagrożeniami, postępowania w sytuacji kryzysowej, zagrożeń terrorystycznych, przygotowania do postępowania w wypadku katastrof i ratownictwa medycznego;
 8. doradztwo naukowe, działalność ekspercka, certyfikacyjna i konsultacyjna w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, obronności, stanów nagłych zagrożeń, scenariuszy zdarzeń, a  w tym gromadzenie, przetwarzanie i  udostępnianie wiedzy w przedmiotowym zakresie, ergonomia koncepcyjna i praktyczna z zakresu nauki, przygotowanie do działania ratowniczego, inżynierii bezpieczeństwa, neutralizacji zagrożeń i szkoleniowego.