Program Erasmus+ adresowany jest do studentów, pracowników i absolwentów szkół wyższych z 35 krajów europejskich. Umożliwia przede wszystkim studentom odbywanie części studiów i praktyk zawodowych w uczelniach partnerskich, łącznie od 2 do 12 miesięcy.

Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. Osoby wyjeżdżające za granicę w ramach programu otrzymują stypendium w wysokości od 300 do 600 euro miesięcznie w zależności od kraju, do którego się udają.

Pracownicy uczelni mają możliwość wyjazdu za granicę zarówno w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych jak i w celach szkoleniowych.

Informacje dla studentów

Udział uczelni w programie Erasmus+ umożliwia studentom wyjazdy:

– do zagranicznych uczleni partnerskich (z którymi kaliska PWSZ ma podpisane umowy inter-instytucjonalne) w celu realizacji części studiów (od 3-12 miesięcy)

– na praktykę ( od 2-12 miesiecy) do zagranicznych instytucji w celu realizacji praktyk/staży (w tym staży absolwenckich)

O stypendium ubiegać się mogą osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 

  • są studentami co najmniej 2 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych,
  • w momencie wyjazdu na stypendium nie przebywają na urlopie dziekańskim oraz w trakcie pobytu na stypendium nie będą przebywały na urlopie dziekańskim,
  • wypełniły i złożyły w wyznaczonym terminie formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe wymagane      dokumenty (w przypadku studentów ubiegających się o dodatkowe dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

W programie Erasmus+ możliwy jest wyjazd na studia i praktykę za granicę więcej niż jeden raz, na okres nieprzekraczający 12 miesięcy na każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich), niezależnie od typu i liczby okresów mobilności np. dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące oraz wliczając już zrealizowane wyjazdy z grantem lub „z grantem 0” w ramach Erasmus+/LLP Erasmus.

 

Aby ubiegać się o wyjazd należy złożyć formularz zgłoszeniowy w terminach:

– do 30 kwietnia 2016 roku (na wyjazdy w roku akademickim 2016/2017)

– do 30 października 2016 roku (w przypadku posiadania wolnych miejsc na wyjazdy)

Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji studentów:

  • udokumentowana znajomość języka obcego, umożliwiająca odbywanie studiów lub praktyk za granicą;
  • średnia ocen z ostatnich dwóch semestrów.

 

Oceny kandydatów na wyjazd dokonuje Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby otrzymujące stypendium socjalne powinny dołączyć do formularza zgłoszeniowego zaświadczenie z sekcji Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów, dotyczy to wyjazdów tylko na studia.

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+: dr Tatiana Manasterska t.manasterska@pwsz.kalisz.pl

Przydatne informacje:

  1. oferty praktyk dla studentów http://erasmusintern.org/
  2. informacje o programie Erasmus+ http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1/wspolpraca-z-krajami-programu/

Pliki do pobrania: