Hominis mens discendo alitur et cogitandoque

Nauka i myśl jest pożywieniem umysłu człowieka

 

Działalność wydawnicza rozpoczęła się wraz z powstaniem uczelni – Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 2005 roku imienia Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego).

Rocznie publikujemy ponad 30 tytułów. Są to przede wszystkim monografie, podręczniki, materiały pokonferencyjne, skrypty. Wydawnictwo prowadzi dwie serie: „Zeszyty Naukowe” oraz „Monografie”.

Wydajemy również czasopismo w języku polskim „Studia Kaliskie. Studia Calisiensia” (wspólnie z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk)  oraz w języku angielskim –„ Journal of Health Inequalities”i „European Journal  of Sciene and Research”.

O działalności i życiu uczelni informuje kwartalnik  „Biuletyn Uczelniany”.

 • Prof. dr hab. Magdalena Pisarska Krawczyk – przewodnicząca,
 • prof. dr hab. Krzysztof Walczak – wiceprzewodniczący ,
 • dr Elżbieta Steczek Czerniawska – sekretarz,
 • prof. zw dr inż. Jan Chajda – Wydział Politechniczny,
 • prof. dr hab. Lechosław Dworak – Wydział Rehabilitacji i Sportu,
 • prof. dr hab. Ireneusz Dziubek – Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych ,
 • dr Jadwiga Rzempowska – Wydział Medyczny

INFORMACJE DLA AUTORÓW

 1. Autor dostarcza tekst publikacji redaktorowi naczelnemu w 2 egzemplarzach w postaci wydruku oraz na nośniku elektronicznym ponosząc przy tym odpowiedzialność za jakość merytoryczną, stylistykę i poprawność gramatyczną oraz jakość techniczną materiału.
 1. Układ materiałów w publikacji składanej do wydawnictwa:
 • strona tytułowa,
 • spis treści,
 • wykazy skrótów i oznaczeń,
 • wstęp/przedmowa,
 • tekst główny z przypisami,
 • aneksy,
 • bibliografia,
 • słowniki terminów,
 • indeksy (jeśli mają być wykonywane),
 • wykazy ilustracji, tabel, itp.
 1. Notki informacyjne

Autor (razem z maszynopisem) powinien dostarczyć:

 • informację o książce (streszczenie) o objętości ok. trzech akapitów,
 • krótką notatkę o sobie,

tekst będzie przeznaczony do wykorzystania na okładce. Może to być tekst autorski lub wybrany fragment recenzji (ze zgodą recenzenta na jej opublikowanie i ewentualne wprowadzenie korekty), podkreślający atrakcyjność książki.

 • informację do katalogu wydawniczego, przedstawiającą tematykę pracy, układ treści, atuty książki,
 • słowa kluczowe,
 • krótką notki o książce w języku angielskim.

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTU

TEKST

 • papier formatu A4,
 • plik tekstowy w formacie Word 97 lub wyższy,
 • czcionka 12 punktów Times New Roman,
 • w pracach zbiorowych artykuły o ujednoliconym zapisie tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów,
 • interlinia 1,5 wiersza,
 • lewy margines 3 cm, pozostałe ok. 2,5 cm,
 • druk jednostronny,
 • przypisy tekstowe i bibliograficzne, cytaty (jeśli wyróżnione w tekście) – czcionka 10 punktów,
 • streszczenia polsko i anglojęzyczne – czcionka 10 punktów,
 • nazwiska i dane autorów – czcionka 11 punktów,
 • ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja).

ILUSTRACJE

 • ryciny, fotografie przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy (podpisy pod ilustracjami – czcionka 10 punktów,
 • każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku

z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze)

i wydruku w tekście lub na osobnej stronie,

 • fotografie – pliki *tif o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub oryginały dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanu,
 • wykresy – wykonane w Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji).

OPISY BIBLIOGRAFICZNE

 • opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu (przykłady zapisu jak w instrukcji poniżej).

OBOWIĄZKI AUTORA PO OTRZYMANIU RECENZJI

 1. Obowiązkiem autora jest uwzględnić krytyczne uwagi zawarte w recenzjach i przedstawić poprawioną wersję publikacji (tekst wydrukowany i na nośniku elektronicznym),
 1. Po przełamaniu materiału autor zobowiązany jest wykonać korektę autorską tekstu.
 2. Autor otrzyma publikację do korekty autorskiej. Tekst będzie poprawiony i złamany do formatu, w wersji zbliżonej do ostatecznej. Zmiany w wersji składanej do druku mogą wynikać z wprowadzania  poprawek wyznaczonych podczas korekty.
 1. W czasie korekty autorskiej można wnieść wyłącznie poprawki powstałe z winy wydawnictwa oraz poprawić istotne błędy merytoryczne. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się też pojedyncze, drobne poprawki autora. Ingerencje autorskie nie mogą jednak naruszyć układu tekstu.
 1. Większych zmian podczas korekty autorskiej wydawnictwo nie dopuszcza i nie zostaną one wprowadzone do tekstu.
 1. Autor zatwierdza publikację do druku (tekst i okładkę).

 

Uwaga

Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez autora do wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

INFORMACJE DLA REDAKTORA NAUKOWEGO PRAC ZBIOROWYCH

 1. Redaktor naukowy tomu przekazuje szczegółową instrukcję dla autorów, w której   określa układ artykułu i jego elementy składowe.
 1. Redaktor naukowy weryfikuje teksty pod względem merytorycznym (m.in. terminologia, pisownia nazwisk, bibliografia). Artykuły powinny zawierać takie same elementy składowe o jednorodnym układzie i nazewnictwie (szczególnie dotyczy to bibliografii, przypisów, aneksów i streszczeń).
 2. Redaktor naukowy przekazuje do wydawnictwa skompletowany tom z ostatecznym spisem treści i streszczenia obcojęzyczne do każdego artykułu (całość w postaci wydruku i odpowiadającej wydrukowi wersji elektronicznej).
 3. Redaktor naukowy przygotowuje notki informacyjne o książce.
 4. Podczas procesu wydawniczego redaktor jest pośrednikiem między autorami artykułów a wydawnictwem, rozstrzyga wszystkie wątpliwości i udziela odpowiedzi na pytania związane z publikacją.

Uwaga

Każdy autor do swojego artykułu dołącza wypełnione oświadczenie o przekazaniu praw autorskich do publikacji.

INSTRUKCJA

 • przypis prosty
 1. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 25.
 • przypis pracy pod redakcją

Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, pod red. D. Kuźminy, Warszawa 2007, s. 99.

 • przypis do artykułu w pracy zbiorowej pod redakcją
 1. S. Czarnik, Instytucje wydawnicze w okresie przemian politycznych, ekonomicznych i kulturalnych (1975-1995). W: Sporne sprawy polskiej kultury współczesnej, pod red. A. Brodzkiej i L. Burskiej, Warszawa 1998, s. 110.
 • przypisy do artykułu z czasopisma
 1. Zmroczek, Ruch wydawniczy w Polsce po r. 1945, „Zeszyty Historyczne” 1992, nr 100, s. 218-219.
 • polska nomenklatura powoływania się na tą samą, co wyżej pozycję

tamże, s. 22.

 • polska nomenklatura powoływania się na dzieło już wcześniej cytowane
 1. Rybakowski, dz.cyt., s. 270.
 • cytowanie ze stron internetowych
 1. Bednarz, Promocja firm na portalach społecznościowych, [online], [dostęp: 14.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.firma.7finanse.pl/n/PromocjaFirmNaPortalachSpolecznosciowych_2010-07-15.html

 

Uwaga

Przypisy należy umieszczać u dołu strony, a nie na końcu rozdziału.

REGULAMIN WYDAWNICTWA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU

§1

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu (zwane dalej wydawnictwem) jest jednostką organizacyjną uczelni, działającą na podstawie § 29-31 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

§2

Wydawnictwo jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, zajmującą się edycją wszelkich form książki, stanowiącej dorobek naukowy, dydaktyczny, organizacyjny i marketingowy uczelni.

§3

Wydawnictwo posiada samodzielność pod względem podejmowania zadań merytorycznych, polegających na inspirowaniu edycji, ich autorskim i redakcyjnym przygotowaniu, druku, oprawie oraz dystrybucji, a także pod względem finansowym w granicach zakreślonych stosownym rozdziałem planu budżetowego uczelni.

§4

Do zadań merytorycznych wydawnictwa należy:

 • Edycja podręczników i skryptów.
 • Edycja wartościowych monografii (w tym wyróżnionych doktoratów pracowników uczelni oraz książek habilitacyjnych) w serii „Monografie”.
 • Edycja naukowego czasopisma uczelnianego w języku polskim (Studia Kaliskie – Studia Calisiensia serie A Zarządzanie; B Nauki Medyczne; C Nauki Techniczne; D Rehabilitacja i Sport; E Bibliologia i Informacja Naukowa – wspólnie z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk.
 • Edycja naukowych czasopism wydziałowych w języku angielskim.
 • Edycja serii „Zeszyty PWSZ”, zawierającej zbiory artykułów wielu autorów (m.in. plon konferencji).
 • Edycja druków promujących naukową działalność studentów.
 • Edycja „Biuletynu Uczelnianego”.
 • Edycja innych publikacji związanych z uczelnią (albumy, druki reklamowe, promocja szkoły).
 • Organizacja procesu wydawniczego (recenzje, redakcje – merytoryczna, językowa i techniczna, umowy autorskie, recenzyjne, redakcyjne i drukarskie).
 • Ekspedycja egzemplarza obowiązkowego, autorskiego i okazowego.
 • Dystrybucja wydawnictw własnych uczelni.

§5

Autor dostarcza tekst publikacji redaktorowi naczelnemu w 2 egzemplarzach w postaci wydruku oraz na nośniku elektronicznym ponosząc przy tym odpowiedzialność za jakość merytoryczną, stylistykę i poprawność gramatyczną oraz jakość techniczną materiału.

§6

Wszelkie prace o charakterze naukowym i dydaktycznym podlegają recenzji pracownika naukowego, posiadającego tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, a w szczególnych przypadkach doktora. Recenzję zamawia redaktor naczelny wydawnictwa.

§7

Obowiązkiem autora jest uwzględnić krytyczne uwagi zawarte w recenzjach i przedstawić poprawioną wersję publikacji (tekst wydrukowany i na nośniku elektronicznym), a po przełamaniu materiału wykonać korektę autorską tekstu.

§8

Pracami wydawnictwa kieruje redaktor naczelny, odpowiedzialny za jakość merytoryczną i edytorską druków uczelni, zatrudniany i zwalniany przez rektora po zasięgnięciu opinii senatu.

§9

Do zadań redaktora naczelnego należy nadzór nad działaniem wydawnictwa, a w szczególności:

 • Podejmowanie inicjatyw wydawniczych korzystnych dla działalności i wizerunku uczelni.
 • Opracowywanie planów działań wydawniczych.
 • Zamawianie autorskich publikacji oraz ich wstępne kwalifikowanie do druku.
 • Podpisywanie umów autorskich, recenzyjnych i redaktorskich.
 • Kierowanie tekstów do recenzji wydawniczych.
 • Nadzór nad redakcją merytoryczną, językową oraz techniczną druków.
 • Zlecanie wykonania tłumaczeń oraz innych elementów aparatu pomocniczego druków.
 • Zatwierdzanie edycji do druku.
 • Nadzór nad drukiem i oprawą edycji.
 • Akceptacja dokumentów finansowo-księgowych, dotyczących kosztów przygotowania i druku edycji.
 • Nadzór nad reklamą i dystrybucją wydawnictw uczelni.

§10

Redaktor naczelny jest przełożonym pracowników redakcji.

§11

W celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego wydawanych publikacji i koordynacji działalności wydawniczej rektor powołuje radę wydawniczą, stanowiącą organ doradczy i opiniodawczy rektora.

§12

W skład rady wydawniczej wchodzą z urzędu: rektor, prorektor do spraw badań naukowych i kontaktów zagranicznych oraz redaktor naczelny jako sekretarz, a także po jednym przedstawicielu dziekana z każdego wydziału.

§13

Radę wydawnicza powołuje rektor na okres trwania kadencji władz rektorskich. Rektor może odwołać członka rady w dowolnym czasie trwania kadencji.

 

§14

Zadaniem rady wydawniczej jest opiniowanie planu działań wydawniczych, opiniowanie spraw dotyczących kierunków działalności oraz rozwoju wydawnictwa oraz opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności wydawnictwa, składanych przez redaktora naczelnego.

§15

Rada wydawnicza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu.

§16

Działalność wydawnictwa finansowana jest w całości ze środków uczelni, określonych w rocznym planie finansowym. Przychody ze sprzedaży publikacji są przychodami uczelni.

Wydawnictwo prowadzi sprzedaż wysyłkową książek.

Zamówienia:

Zamówienia można kierować na adres:

 • listownie

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Nowy Świat 4

62-800 Kalisz

 • pocztą elektroniczną: e.obala@pwsz.kalisz.pl

 

Treść zamówienia:

W treści zamówienia należy podać:

 • dane zamawiającego (imię, nazwisko i adres osoby lub firmy, numer telefonu)
 • tytuł publikacji, autor, liczba egzemplarzy
 • sposób zapłaty (przelewem lub za zaliczeniem pocztowym).

Do ceny książek doliczamy koszty przesyłki. Zrealizowane zamówienia wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 5 dni roboczych. Przy zamówieniach przez instytucję prosimy o podanie numeru NIP.

 

Formy płatności:

Klienci indywidualni

 • przy odbiorze przesyłki (pobranie pocztowe)
 • płatność przelewem

Klienci instytucjonalni

 • płatność przelewem

Do każdej przesyłki dołączona będzie faktura VAT

Koszty wysyłki ponosi odbiorca.

Klient jest zobowiązany do zapłaty za przesyłkę w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe.

Termin dostarczenia przesyłki jest uzależniony od działania Poczty Polskiej.

Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie uczelni od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–15.00

 

Reklamacje
W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z wydawnictwem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko (nazwę firmy), nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

Serdecznie zapraszamy!

 

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Nowy Świat 4

62-800 Kalisz

tel. 62 7679507; 664 170 179

wydawnictwo@pwsz.kalisz.pl

sekretariat_wyd@pwsz.kalisz.pl