Kadry i płace w prawie i praktyce

 1. CZAS TRWANIA

Studia trwają dwa semestry (200 h).

Zajęcia odbywają się  w systemie weekendowym  w siedzibie PWSZ w Kaliszu (sobota i niedziela, dwa razy w miesiącu)

 1. OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dr Anna Matuszewska a.matuszewska@pwsz-kalisz.edu.pl

 1. OPIS KIERUNKU

Program obejmuje pełen zakres wiadomości niezbędnych do wykonywania funkcji  kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując absolwenta do wypełnienia w sposób kompetentny zadań w tematyce objętej studiami. Słuchacze studiów nabędą szereg umiejętności niezbędnych do oceny i analizy zjawisk i procesów zachodzących w procesie kadrowym. Szczególne znaczenie ma tu nabycie praktycznej umiejętności z zakresu płac i ubezpieczeń społecznych.

Program studiów obejmuje 190 godzin zajęć realizowanych w trakcie dwóch semestrów. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się przede wszystkim z praktyką procesu kadrowego oraz konkretnymi rozwiązaniami i rozstrzygnięciami prawnymi w zakresie prawa pracy, czasu pracy, płac, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zasiłków i ubezpieczeń społecznych, podatków itd. Blisko 60% zajęć to forma praktyczna, którą prowadzą wybitni specjaliści, właściciele biur rachunkowych. Pomysłem autorskim jest tzw. symulacyjne biuro rachunkowe, gdzie słuchacze w drugim semestrze mogą przećwiczyć zdobytą wiedzę.

 1. CELE STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS.

 1. ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych oraz do tych, którzy chcą wykorzystać nabyte umiejętności do prowadzenia własnej firmy.

 1. FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady, konwersatoria, warsztaty, zajęcia w pracowni komputerowej.

 1. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
  • udział w zajęciach
  • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej

PROGRAM/MODUŁY

    Moduł/ przedmiot
Umowy prawa cywilnego a umowy o pracę . Zawieranie umów o pracę – treść, forma, rodzaje umów;
Urlopy pracownicze;
Ochrona danych osobowych
Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników;
Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy;
Rekrutacja i selekcja pracowników;
Regulacje prawne z zakresu BHP, szkolenia;
Czas pracy;
Dokumentacja pracownicza ;
Organizacja zakładu pracy i regulacje wewnątrzzakładowe;
Ubezpieczenia społeczne . Program płatnik;
System podatkowy w Polsce;
Wynagrodzenia pracownika ze stosunku pracy, umowy zlecenia i dzieło;
Kartoteka wynagrodzeń pracownika, PIT-11, obliczanie wynagrodzeń za czas choroby;
Tworzenie regulaminów pracy;
Program Płatnik;
Wartościowanie pracy. Wykorzystywanie wyników wartościowania pracy;
Narzędzia informatyczne w działaniach kadrowo-płacowych;
Symulacyjne biuro rachunkowe;
Komunikacja interpersonalna a zarządzanie konfliktem;
Rekrutacja i selekcja pracowników;
Rola i zadania służb kadrowych w zakresie BHP;
Seminarium dyplomowe.
 1. REKRUTACJA (WYMAGANE DOKUMENTY)

Kryteria przyjęcia:

 • O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
 • Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń. W przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na studia w  wyznaczonym terminie rekrutacja może być przedłużona (cykl kształcenia uruchamia się po zakwalifikowaniu minimalnej liczby słuchaczy), lub studia nie zostają uruchomione.

Procedura rekrutacji:

 1. Procedura rekrutacji na studia podyplomowe przebiega etapowo:
  1. I etap -rejestracja on-line na stronie www.pwsz.kalisz.pl,
  2. II etap – składanie dokumentów,
  3. III etap – ogłoszenie wyników.
 2. W I etapie kandydat wypełnia wszystkie wymagane pola danych osobowych na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Jako dokument uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych należy zaznaczyć dyplom ukończenia studiów.
 3. O zakwalifikowaniu do II etapu kandydat zostanie powiadomiony przez uczelnię  po 30.09.2018
 4. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres uczelni.
 5. Wyniki rekrutacji w III etapie podawane są na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów.

Wymagane dokumenty

 1. podanie (podanie drukowane jest z konta kandydata po dokonaniu rejestracji elektronicznej i wypełnieniu wymaganych pól – zakładka: wydruk podań),
 2. dyplom ukończenia szkoły wyższej wraz z suplementem (kserokopia potwierdzona przez uczelnię lub notariusza),
 3. dowód osobisty do wglądu,
 4. 1 fotografia (format legitymacyjny).

Harmonogram rekrutacji:

  • I etap  – rejestracja – do 20.10.2018
  • kwalifikacja do II etapu – po 20.10.2018
  • II etap – składanie dokumentów – od 22.10.2018 do 31.10.2018,
  • III etap – ogłoszenie wyników – 06.11.2018.

 

OPŁATY

 • opłata rekrutacyjna nie jest pobierana
 • wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo 1200,00 zł

możliwość płatności w ratach na wniosek słuchacza złożony do Dziekana

Kontakt, miejsce składania dokumentów:

Biuro Rekrutacji PWSZ w Kaliszu

 1. Nowy Świat 4a (Collegium Novum, pok. 004)

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 520, e-mail:rekrutacja@pwsz.kalisz.pl