1. CZAS TRWANIA

 Studia trwają dwa semestry (215 h).

Zajęcia odbywają się  w systemie weekendowym  w siedzibie PWSZ w Kaliszu

(sobota i niedziela).

 1. OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Anna Matuszewska a.matuszewska@pwsz-kalisz.edu.pl

 1. OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe „Kadry oraz Bezpieczeństwo i higiena pracy” należą do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych o profilu praktycznym. Przedmiot zainteresowania ww. studiów umiejscowiony jest głównie w obszarze praktyk związanych z umiejętnościami wykonywania obowiązków z zakresu zagadnień kadrowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 1. CELE STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu Kadr i BHP. Program obejmuje pełen zakres wiadomości niezbędnych do wykonywania funkcji:

–  etatowego starszego inspektora;

–  specjalisty BHP ( osoba z rocznym stażem w służbie  BHP);

– pracownika, któremu w firmie do 100 pracowników powierzono nieetatowo wykonywanie zadań służby BHP.

Studia podyplomowe przygotowują absolwenta do wypełnienia w sposób kompetentny zadań w tematyce objętej studiami. Uczestnicy studiów podyplomowych opanowują obszerną wiedzę dotyczącą spraw kadrowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym (w tym licencjackie), do kadry kierowniczej, kandydatów na inspektorów i specjalistów BHP, pracodawców, którzy sami u siebie w firmie chcą wykonywać zadania służby BHP.

 1. CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych „ Kadry oraz BHP”  zdobywa zawód, umiejętności  oraz praktyczna wiedzę, niezbędną do prowadzenia czynności kontrolnych i doradczych dla pracodawcy. Wyposażony jest w kompendium wiedzy z zakresu kadr, dokumentacji pracowniczej, czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi ocenić i dokonać analizy zagrożeń związanych z poszczególnymi etapami procesów gospodarczych.. Absolwent będzie dysponował wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do czynnego uczestnictwa w życiu gospodarczym oraz funkcjonowania organizacji na międzynarodowym rynku gospodarczym. Nabyte umiejętności oceny stopnia zagrożenia na stanowiskach pracy, w środowisku pracy i otoczeniu zakładu, będą przydatne osobom kierującym zakładami o dużym ryzyku występowania zagrożeń a także  działaczom ekologicznym i społecznym.

 1. FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady, konwersatoria, warsztaty. Program kształcenia realizowany jest w formie wykładów, ćwiczeń, samokształcenia i konsultacji przedmiotowych. Ujmuje ponadto seminaria dyplomowe

 1. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
  • udział w zajęciach
  • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej
 1. PROGRAM/MODUŁY

 

Umowy prawa cywilnego a umowy o pracę
Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy
Ochrona danych osobowych
Dokumentacja pracownicza
Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników
Regulacje prawne z zakresu BHP , szkolenia
Rekrutacja i selekcja pracowników
Higiena pracy
Czas pracy
Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy
Organizacja zakładu pracy i regulacje wewnątrzzakładowe
Ubezpieczenia społeczne
Profilaktyka lekarska i pierwsza pomoc przed medyczna
Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa
Ryzyko zawodowe
Ergonomia i fizjologia pracy
Wypadki przy pracy
Organizacja i metodyka szkoleń w zakresie BHP

 

Profilaktyka lekarska i pierwsza pomoc przed medyczna
Czas pracy. Kontrola czasu pracy

 

Czynniki , szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe w środowisku pracy oraz metody  ich ograniczania

 

Metodyka pracy i zadania służby BHP

 

Gospodarka odpadami. Ochrona środowiska naturalnego

 

Badania lekarskie i choroby zawodowe

 

Psychofizyczne właściwości człowieka w pracy

 

Wymagania BHP dotyczące budynków, pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

 

Nadzór nad warunkami pracy. Organy nadzoru

 

Psychologia i socjologia pracy

 

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Kultura bezpieczeństwa.

 

Wymagania BHP dla maszyn i urządzeń technicznych

 

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika dotyczące BHP, odpowiedzialność karna  za naruszenie przepisów BHP

 

Ryzyko zawodowe

 

Seminarium dyplomowe

 

 1. REKRUTACJA (WYMAGANE DOKUMENTY)

Kryteria przyjęcia:

 • O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
 • Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń. W przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na studia w  wyznaczonym terminie rekrutacja może być przedłużona (cykl kształcenia uruchamia się po zakwalifikowaniu minimalnej liczby słuchaczy), lub studia nie zostają uruchomione.

Procedura rekrutacji:

 1. Procedura rekrutacji na studia podyplomowe przebiega etapowo:
  1. I etap -rejestracja on-line na stronie www.pwsz.kalisz.pl,
  2. II etap – składanie dokumentów,
  3. III etap – ogłoszenie wyników.
 2. W I etapie kandydat wypełnia wszystkie wymagane pola danych osobowych na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Jako dokument uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych należy zaznaczyć dyplom ukończenia studiów.
 3. O zakwalifikowaniu do II etapu kandydat zostanie powiadomiony przez uczelnię  po 30.09.2018
 4. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres uczelni.
 5. Wyniki rekrutacji w III etapie podawane są na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów.

Wymagane dokumenty

 1. podanie (podanie drukowane jest z konta kandydata po dokonaniu rejestracji elektronicznej i wypełnieniu wymaganych pól – zakładka: wydruk podań),
 2. dyplom ukończenia szkoły wyższej wraz z suplementem (kserokopia potwierdzona przez uczelnię lub notariusza),
 3. dowód osobisty do wglądu,
 4. 1 fotografia (format legitymacyjny).

 

Harmonogram rekrutacji:

  • I etap  – rejestracja – do 20.10.2018
  • kwalifikacja do II etapu – po 20.10.2018
  • II etap – składanie dokumentów – od 22.10.2018 do 31.10.2018,
  • III etap – ogłoszenie wyników – 06.11.2018.

 

OPŁATY

 • opłata rekrutacyjna nie jest pobierana
 • wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo 1200,00 zł
 • możliwość płatności w ratach na wniosek słuchacza złożony do Dziekana

 

Kontakt, miejsce składania dokumentów:

Biuro Rekrutacji PWSZ w Kaliszu

 1. Nowy Świat 4a (Collegium Novum, pok. 004)

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 520, e-mail:rekrutacja@pwsz.kalisz.pl