Kandydat

Informacje dla niepełnosprawnych kandydatów

Maturzysto – przyszły studencie !

PWSZ w Kaliszu jest uczelnią otwartą dla studentów niepełnosprawnych. Może na niej studiować każda osoba z niepełnosprawnością na wszystkich kierunkach studiów.

Uczelnia podejmuje działania mające na celu stworzenie warunków sprzyjających wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych przez kształcenie oraz rehabilitację zawodową. Czyni starania, by w jak największym stopniu ułatwić swoim studentom z niepełnosprawnością edukację na poziomie wyższym.

Wszystkie obiekty uczelni dzięki wybudowanym przed wejściem podjazdom, windom oraz sanitariatom dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, są w pełni dostępne dla studentów mających problemy z poruszaniem się.

 

Wsparcie procesu edukacji.

W uzasadnionych przypadkach studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o:

 • dostosowanie form zaliczeń i egzaminów do możliwości studentów w zależności od stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności tj.:
  • wydłużenie czasu pisania testu, kolokwium, egzaminu do 50%,
  • zamiana egzaminu, kolokwium z formy pisemnej na ustną,
  • używanie komputera,
  • przygotowanie testów, materiałów w powiększonej czcionce,
  • możliwość nagrywania wykładów na dyktafon,
  • możliwość zdawania materiału w mniejszych partiach – w zależności od potrzeby,
 • indywidualizację toku studiów oraz programu praktyk zawodowych:
  • zgodnie z regulaminem studiów w uzasadnionych przypadkach studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o indywidualną organizację studiów, która upoważnia ich do ustalania z wykładowcami indywidualnego harmonogramu zaliczeń oraz pobytu na ćwiczeniach obowiązkowych. Dodatkowo w wielu sytuacjach indywidualna organizacja studiów pozwala na ustanowienie sesji rocznej dla studenta co oznacza, że nie wiążą go terminy zaliczeń poszczególnych części materiału,
 • dostosowanie zajęć z wychowania fizycznego:
  • studenci niepełnosprawni mają możliwość wyboru zajęć z wychowania fizycznego dostosowanych do swoich możliwości,
  • poza zajęciami przewidzianymi dla wszystkich studentów, dostępne są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne na sali gimnastycznej oraz pływanie korekcyjno- kompensacyjne.
 • uzyskanie wsparcia finansowego w postaci stypendium specjalnego przysługującego wszystkim studentom niepełnosprawnym, niezależnie od dochodu
 • korzystanie z pomocy Asystenta studenta niepełnosprawnego.

 

Aby skorzystać z oferowanych form wsparcia, składając dokumenty na wybrany przez siebie kierunek studiów, pobierz i wypełnij Kwestionariusz dla niepełnosprawnego kandydata na studia oraz dołącz „Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności”.

 

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, wybrać dla siebie odpowiedni kierunek studiów, skontaktuj się z :

Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych – tel. 0 62 76 – 79 -682

Biurem Rekrutacji tel. 0 62 76 – 79 – 520

Osoby niepełnosprawne – jak wszyscy kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia oceny na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Postępowanie kwalifikacyjne dotyczy także osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą oraz Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.