Studia I stopnia i jednolite magisterskie

O przyjęcie na studia w PWSZ w Kaliszu może ubiegać się osoba posiadająca świadectwo dojrzałości. Przyjęcie kandydatów na studia stacjonarne lub niestacjonarne na wszystkie kierunki następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie ma charakter konkursowy i uwzględnia oceny na świadectwie dojrzałości i ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Zasady te obejmują zarówno kandydatów, którzy zdawali maturę na starych zasadach, jak i kandydatów zdających tzw. nową maturę. Postępowanie dotyczy także osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą oraz Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

Rekrutacja na studia w PWSZ w Kaliszu odbywa się na poszczególne kierunki studiów, specjalność wybierana jest w trakcie studiów.

Rekrutacja w przypadku studiów w języku obcym w ramach specjalności zarządzanie biznesem międzynarodowym prowadzona jest na specjalność.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kierunku lub specjalności studiów w przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

 

Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiad przyjmowani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego z pominięciem konkursu świadectw (po złożeniu odpowiednich dokumentów).

W zależności od kierunku w konkursie świadectw pod uwagę brane są odpowiednie przedmioty

 

Kryteria kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

 

KIERUNEKPrzedmioty konkursowe
BUDOWNICTWO
ELEKTROTECHNIKA
INFORMATYKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYNTECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
matematyka
fizyka lub chemia
język polski
jeden język obcy nowożytny
KOSMETOLOGIA
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
RATOWNICTWO MEDYCZNE
biologia
chemia
język polski
jeden język obcy nowożytny
PIELĘGNIARSTWO studia pomostowe
POŁOŻNICTWO studia pomostowe
biologia
chemia
język polski
jeden język obcy nowożytny
ocena z egzaminu dyplomowego ze szkoły medycznej
ELEKTRORADIOLOGIAbiologia
fizyka
język polski
jeden język obcy nowożytny
WYCHOWANIE FIZYCZNE

FIZJOTERAPIA

DIETETYKA

biologia
fizyka lub chemia
język polski
jeden język obcy
ZARZĄDZANIE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

matematyka
geografia lub historia
język polski
jeden język obcy nowożytny
ZARZĄDZANIE BIZNESEM MIĘDZYNARODOWYM
(Double Diploma, studia w języku angielskim)
matematyka
geografia lub historia
język polski
język angielski

 

Zasady przeliczania ocen na punkty

Oceny (zarówno tradycyjne, jak i procentowe) z przedmiotów konkursowych przeliczane są na punkty według zasad zamieszczonych w tabelach.

Przeliczniki punktowe tradycyjnych ocen szkolnych (stara matura, świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej)

tradycyjna ocena szkolnaliczba punktów
niedostateczna0
dopuszczająca1
dostateczna3
dobra4
bardzo dobra5
celująca6

W przypadku, gdy wymagany w konkursie świadectw przedmiot był zdawany na egzaminie maturalnym, na punkty przeliczane są oceny ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz z matury pisemnej, ustnej, poziomu podstawowego i rozszerzonego.

Przeliczniki punktowe procentowych wyników nowej matury

nowa matura

poziom podstawowy

lub jeden poziom (brak możliwości wyboru poziomu)

nowa matura

poziom rozszerzony

liczba punktów

0-29 %

0-9 %

0

30-50 %

10-30 %

1

51-70 %

31-50 %

3

71-80 %

51-70 %

4

81-90 %

71-90 %

5

91-100 %

91-100 %

6

Z uzyskanych punktów dla jednego przedmiotu konkursowego wylicza się średnią przy zastosowaniu współczynników zamieszczonych w tabeli.

Ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

Ocena z nowej matury

Ocena ze starej matury

Poziom podstawowy
lub jeden poziom

Poziom rozszerzony

1

1

2

1,5

W przypadku, gdy wymagany przedmiot nie był zdawany na egzaminie maturalnym, w konkursie świadectw uwzględnia się tylko przeliczoną na punkty ocenę ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Kandydaci, którzy nie mają oceny z przedmiotu uwzględnianego w konkursie uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.

Łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przez kandydata jest równa sumie punktów z czterech przedmiotów konkursowych.

O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej ustalone na podstawie sumy punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego, w ramach ustalonego limitu przyjęć na dany kierunek studiów