Studia II stopnia

Studia drugiego stopnia – kryteria

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia  studiów.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia uzyskaną ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

O przyjęciu na pierwszy rok studiów drugiego stopnia decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej ustalone na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego, w ramach ustalonego limitu miejsc na dany kierunek studiów.

 

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunek pielęgniarstwo mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo.

 

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunek mechanika i budowa maszyn mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich kierunków technicznych.

 

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia – trójsemestralnych (początek zajęć w semestrze letnim) – na kierunek inżynieria środowiska mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków inżynieria środowiska, budownictwo oraz kierunków pokrewnych, którzy ukończyli studia I stopnia trwające co najmniej 7 semestrów, posiadający tytuł inżyniera. O zakwalifikowaniu kierunku studiów jako pokrewny decyduje wydziałowa komisja rekrutacyjna na podstawie przedłożonego suplementu do dyplomu. Absolwenci kierunku budownictwo zobowiązani będą do zaliczenia zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia – czterosemestralnych – na kierunek inżynieria środowiska mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich kierunków innych niż inżynieria środowiska i budownictwo, przy czym pierwszy semestr realizowany jest tylko w formie niestacjonarnej, początek zajęć w semestrze zimowym.

 

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunek zarządzanie i dowodzenie mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.

Dla kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku innym niż: zarządzanie; zarządzanie i dowodzenie; ekonomia; bezpieczeństwo wewnętrzne; finanse i rachunkowość; logistyka; zarządzanie i inżynieria produkcji; administracja, dodatkowym warunkiem rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego jest uzyskanie pozytywnego wyniku testu kompetencyjnego z zakresu podstaw zarządzania. W przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności kwalifikowani do przyjęcia będą absolwenci kierunków: zarządzanie, zarządzanie i dowodzenie; ekonomia; bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunek obronność państwa mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.

Dla kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunku innym niż: obronność państwa; zarządzanie i dowodzenie; bezpieczeństwo wewnętrzne dodatkowym warunkiem rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego jest uzyskanie pozytywnego wyniku testu kompetencyjnego z zakresu systemów obronnych i strategii bezpieczeństwa państwa. W przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności kwalifikowani do przyjęcia będą absolwenci kierunków: obronność państwa; zarządzanie i dowodzenie; bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunek wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym mogą ubiegać się absolwenci, którzy:

  • posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne w PWSZ w Kaliszu, lub
  • posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne w innej uczelni (w trakcie trwania studiów student będzie zobligowany do uzupełnienia różnic programowych z zakresu modułu zdrowie publiczne), lub
  • posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia (w trakcie trwania studiów student będzie zobligowany do uzupełnienia różnic programowych z zakresu modułu psychologiczno – pedagogicznego oraz dydaktycznego).

 

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunek kosmetologia* mogą ubiegać się absolwenci, którzy:

  • posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia w PWSZ w Kaliszu, lub
  • posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia w innej uczelni (w trakcie trwania studiów student jest zobligowany do uzupełnienia różnic programowych)

 

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunek zdrowie publiczne* mogą ubiegać się absolwenci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

 

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunek bezpieczeństwo narodowe* mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich. Dla kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunku innym niż: bezpieczeństwo wewnętrzne; zarządzanie i dowodzenie; obronność państwa dodatkowym warunkiem rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego jest uzyskanie pozytywnego wyniku testu kompetencyjnego z zakresu bezpieczeństwa państwa. W przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności kwalifikowani do przyjęcia będą absolwenci kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne; zarządzanie i dowodzenie; obronność państwa

 

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunek położnictwo* mogą ubiegać się absolwenci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów  pierwszego stopnia na kierunku położnictwo.

 

*kierunek zostanie uruchomiony po nadaniu uprawnienia do prowadzenia studiów na tym kierunku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego