Studia podyplomowe

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Procedura rekrutacji na studia podyplomowe:

Etap I rejestracja elektroniczna

Etap II składanie dokumentów

Kandydaci na studia podyplomowe zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do II etapu (e-mailem lub telefonicznie) W II etapie rekrutacji zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów, tj.:

  • podania (wydrukowanego z konta kandydata)
  • kopii dyplomu ukończenia studiów i suplementu (oryginały do wglądu)
  • 1 zdjęcia legitymacyjnego
  • dowodu osobistego  do wglądu

Etap III ogłoszenie wyników