Studia pomostowe

Kryteria kwalifikacyjne na I rok studiów pomostowych

O przyjęcie na studia pomostowe na kierunek pielęgniarstwo lub położnictwo może ubiegać się osoba posiadająca świadectwo dojrzałości oraz dyplom pielęgniarki lub położnej.

 

O przyjęciu na studia pomostowe decyduje ocena punktowa. Liczba punktów ustalana jest jako suma: oceny z egzaminu dyplomowego ze szkoły medycznej i oceny wyliczonej zgodnie z zasadami obowiązującymi na studiach stacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.

 

O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej ustalone na podstawie sumy punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego, w ramach ustalonego limitu przyjęć na dany kierunek studiów. W przypadku, kiedy ostatnia osoba na liście rankingowej w ramach limitu oraz kolejne uzyskają tę samą ilość punktów, o miejscu na liście kandydatów decydują kolejno: posiadane specjalizacje, ukończone kursy kwalifikacyjne, staż pracy.