AKADEMIA FILMU MEDYCZNEGO

CZAS TRWANIA:
2 semestry

Adres

ul. Kaszubska 13, 62-800 Kalisz   Zobacz mapę

1.Czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym

2. Opiekun merytoryczny

dr hab. Leszek Orlewicz: leszekorlewicz@poczta.onet.pl

3. Opis kierunku

Studia podyplomowe „Akademia Filmu Medycznego” należą do obszaru kształcenia w zakresie sztuki o profilu praktycznym. Przedmiot zainteresowania ww. studiów umiejscowiony jest głównie w obszarze praktyk związanych z umiejętnościami wizualizacji obrazowej zabiegów medycznych, kosmetologicznych i czynności pielęgniarskich.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu filmu, grafiki użytkowej, cyfrowej obróbki obrazu dwuwymiarowego i ruchomego. Uzyskane kompetencje pozwolą na usprawnienie pracy i będą stanowić bazę prezentacji własnych dokonań w obszarze wizualizacji efektów kreacji. Po ukończeniu studiów, absolwent zdobędzie umiejętność rejestracji filmowej wykonywanych zabiegów w gabinetach lekarskich, salonach kosmetycznych lub innych instytucjach działalności zawodowej, tworzenia skutecznej reklamy swojej działalności, przygotowania projektu w odpowiednim formacie gotowym do publikacji w różnych mediach i posługiwać się swobodnie środkami ekspresji właściwymi warsztatowi komputerowemu.

4. Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu mediów cyfrowych. Program obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu rejestracji obrazu, jego edycji i zagadnień związanych z szeroko rozumianą kulturą wizualną. Program obejmuje zakres wiadomości niezbędnych do rejestracji ruchomego obrazu medycznego, edycji bitmap, łączenia obrazu z dźwiękiem, podstaw motion designu i typografii oraz wiedzy o kulturze, sztuce i muzyce.

Szczególne znaczenie ma tu nabycie praktycznych umiejętności z zakresu kreacji obrazu, oświetlenia, możliwości technologicznych współczesnych mediów cyfrowych i swobodnego posługiwania się programami graficznymi. Celem studiów jest także, zapoznanie i wyposażenie w praktyczne umiejętności związane z obsługą programów komputerowych służących tworzeniu rozbudowanych multimedialnie działań.

W szczególności zakłada się wykształcenie umiejętności w zakresie tworzenia obrazu video, posługiwania się programami do obróbki cyfrowej tego obrazu, publikowania komunikatów audiowizualnych w mediach branżowych (Internet, festiwale filmów medycznych, biuletyny multimedialne), autopromocji, oraz tworzenia reklam własnej działalności medycznej i paramedycznej. Przygotowanie do posługiwania się w zakresie warsztatu komputerowego różnorodnymi programami, co będzie w zależności od indywidualnych zainteresowań bazą potencjalnej aktywności zawodowej, od prostej grafiki wektorowej do rozbudowanej multimedialnie ruchomej przestrzeni filmowej.

Zdobycie praktycznych umiejętności realizacji przekazu filmu naukowego.

5. Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym (w tym licencjackie) przygotowujących się do podjęcia pracy w na różnych polach działań zawodowych, chcących swobodnie i świadomie prezentować własne dokonania oraz do tych, którzy chcą wykorzystać nabyte umiejętności do promowania własnej firmy. Słuchaczami mogą być także osoby, które posiadają już pewne doświadczenie, ale chcą zaktualizować i poszerzyć swoją wiedzę. Oferta skierowana jest również do osób, które prowadzą działalność gospodarczą lub zamierzają taką podjąć.

6. Forma prowadzenia zajęć

Program kształcenia realizowany jest w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, samokształcenia i konsultacji przedmiotowych. Obejmuje także seminaria dyplomowe.

7. Warunki ukończenia studiów

Po uzyskaniu absolutorium oraz po pozytywnym złożeniu egzaminu dyplomowego absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.