Audyt i kontrola wewnętrzna

Audyt i kontrola wewnętrzna

Studia podyplomowe, 2 semestralne

  Kryteria
 • dyplom ukończenia studiów wyższych

DURATION:
1 rok / 2 semestry

Address

ul. Nowy Świat 4, Kalisz   View map

Studia podyplomowe „AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA” kierowane są w szczególności do osób, na których spoczywa obowiązek organizowania i utrzymania efektywnego systemu kontroli zarządczej w organizacjach publicznych (w jednostkach administracji rządowej, samorządowej) jak też w przedsiębiorstwach usługowych. Studia skierowane są także do innych pracowników, którzy odpowiedzialni są za wdrożenie i właściwe funkcjonowanie poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, w tym za zarządzanie ryzykiem, a także do osób zatrudnionych lub zamierzających podjąć pracę w komórkach kontroli i audytu wewnętrznego. Służyć to ma poznaniu i wzmocnieniu w organizacjach, tj. jednostkach sektora finansów publicznych i przedsiębiorstwach usługowych znaczenia kontroli wewnętrznej w procesie zarządzania organizacją.

 

Celem studiów podyplomowych „Audyt i Kontrola wewnętrzna” jest dostarczenie nowoczesnej wiedzy teoretycznej popartej ćwiczeniami praktycznymi z zakresu podjętej tematyki dla specjalizacji: Kontrola zarządcza (koordynator), Audyt wewnętrzny, Kontrola wewnętrzna (instytucjonalna).

 

Kompetencje i umiejętności praktyczne uczestnicy studiów będą pozyskiwali w ramach analiz różnorodnych przypadków jednostek użyteczności publicznej, z sektora finansów publicznych jak i firm komercyjnych o profilu usługowym i produkcyjnym.

 

Treści kształcenia:

 1. Zapoznanie słuchaczy ze standardami audytu oraz kształtowanie umiejętności ich stosowania. Przekazanie wiedzy o wymaganiach stawianych sprawnym i efektywnym systemom kontroli w organizacji.
 2. Pokazanie miejsca oraz roli i zadań audytu, kontroli wewnętrznej (instytucjonalnej), kontroli zarządczej. Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką audytu, jego misją i rolą wewnętrznego doradcy w organizacji. Przedstawienie, jak w praktyce stosować międzynarodowe standardy audytu i kontroli oraz polskie uregulowania obowiązujące w sektorze finansów publicznych. Promowanie kultury i etycznego postępowania w zawodzie, niezależność audytora, zasady etyki zawodowej.
 3. Przedstawienie podstawowych pojęć oraz rodzajów audytu zagadnień informatycznych. Zapoznanie słuchaczy z wybranymi rodzajami audytu informacyjnego oraz podstawowymi rodzajami mechanizmów kontrolnych stosowanych w IT. Identyfikowanie czynników ryzyka oraz mechanizmów kontroli towarzyszących realizacji procesów biznesowych.
 4. Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zarządzania ryzykiem, metodach jego identyfikacji, analizy oraz reakcji na ryzyko. Wskazanie zostanie zarządzanie ryzykiem w pracach audytorów wewnętrznych oraz efekt identyfikacji ryzyk
  w przedsiębiorstwie w odniesieniu do pracy Biura Kontroli i Audytu.
 5. Prezentacja zasad sporządzania i badania sprawozdań finansowych w kontekście audytu. Zaprezentowane zostanie miejsce i rola sprawozdawczości finansowej w ocenie efektywności działalności gospodarczej. Dokonana zostanie systematyczna analiza księgowa i finansowa elementów sprawozdania finansowego oraz trybu jego sporządzania i zatwierdzania wraz z uwzględnieniem odpowiedzialności za poszczególne etapy. Szczegółowej analizie zostaną poddane metody i techniki oszustw księgowych bezpośrednio wpływającej na sprawozdawczość finansową.

 

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:

Absolwent studiów podyplomowych:

 1. opanuje problematykę kontroli i audytu występującego na poziomie organizacji,
 2. potrafi dokonać analizę i ocenę możliwego zagrożenia oraz ryzyk w organizacji,
 3. jest wyposażony w praktyczne kompetencje w zakresie kontroli zarządczej, kontroli instytucjonalnej i audytu,
 4. zna przedsięwzięcia organizacyjne i techniczne kontroli i audytu
  w organizacji.

Studia podyplomowe Audyt i kontrola wewnętrzna realizowane są przez Wydział Zarządzania. Prowadzone są w formie niestacjonarnej. Trwają dwa semestry. Program studium obejmuje łącznie 220 godziny zajęć dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są podczas dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela). W ciągu zjazdu będzie realizowanych ok. 20 godz. dydaktycznych.

 

 

Kryteria przyjęcia:

 • słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
 • o przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
 • uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

 

Ukończenie studiów potwierdzone jest świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Absolwent może uzyskać Certyfikat w zależności od specjalizacji:

 • Koordynatora kontroli zarządczej

 • Audytora Wewnętrznego II stopnia PIKW

 • Kontrolera wewnętrznego II Stopnia PIKW.

Po otrzymaniu Certyfikatu absolwent uzyskuje prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzonych przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej (PIKW).

UWAGA !  Program studiów oparty jest o zawodowe wymagania i standardy krajowe i międzynarodowe. Obejmuje treści wymagane na międzynarodowych egzaminach kwalifikacyjnych CGAP oraz CIA.

Kontakt

Biuro Rekrutacji
ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz
Collegium Novum pok. 004

tel. 62 76 79 520

e-mail: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl

Godz. otwarcia: pon-pt 8:00 - 15:30

ZAREJESTRUJ SIĘ