Bezpieczeństwo Narodowe

Studia magisterskie 2 letnie drugiego stopnia

Kryterium przyjęć:

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia spoza kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, obronność państwa, zarządzanie i dowodzenie obowiązuje poddanie się testowi kompetencji z zakresu bezpieczeństwa państwa.

CZAS TRWANIA:
2 lata / 4 semestry

Adresaci studiów:

Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa w administracji publicznej, instytucjach związanych z bezpieczeństwem i obronnością oraz w podmiotach gospodarczych.

Cel studiów:

Przygotowanie absolwentów do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa w jednostkach administracji publicznej, służbach, instytucjach związanych z obronnością oraz w podmiotach gospodarczych.
Krótka charakterystyka kierunku:

Kierunek studiów należy do dziedziny nauk społecznych, dyscyplina nauki o bezpieczeństwie, która obejmuje problematykę bezpieczeństwa w zakresie systemu bezpieczeństwa państwa, obronności, a także wybranych zagadnień prawa i politologii oraz nauk o zarządzaniu. Profil praktyczny studiów oznacza, iż znaczny udział w procesie kształcenia stanowić będzie komponent zajęć o charakterze praktycznym, a jednocześnie specjalistycznym. Składają się na niego zarówno zajęcia realizowane przez kadrę akademicką o doświadczeniu praktycznym, jak i praktykę w środowisku pracy (3 miesięczna praktyka zawodowa, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty i seminaria z podmiotami gospodarczymi, instytucjami publicznymi, w tym: zajmującymi się bezpieczeństwem narodowym).

Wybrane przedmioty z programu studiów:

Zagrożenia systemu bezpieczeństwa, Szkolenie strzeleckie, Edukacja bezpieczeństwa i obronności, Pozarządowe formy bezpieczeństwa, Teoria bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo państwa, Teoria współczesnych operacji, System zarządzania kryzysowego NATO i UE, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Strategie bezpieczeństwa i obronności wybranych państw, Prognozowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, Zarządzanie ryzykiem w systemach bezpieczeństwa, Zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem, Ochrona danych osobowych, Systemy teleinformatyczne w bezpieczeństwie narodowym, Bezpieczeństwo informacji w organizacji, Organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego, Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych.

Możliwości zatrudnienia:

Kierunek stwarza możliwości własnego rozwoju, przygotowuje do sprawowania funkcji kierowniczych, nadzorowania i organizowania pracy, podejmowania wyzwań zawodowych na różnych stanowiskach w zakresie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia w charakterze specjalisty, analityka i projektanta lub kierownika w instytucjach wszystkich szczebli administracji publicznej, w podmiotach gospodarczych, centrach zarządzania kryzysowego, w siłach zbrojnych i instytucjach naukowych oraz przedsiębiorstwach, których działalność jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa państwa. Absolwent będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu gospodarowania zasobami ludzkimi, informacyjnymi, rzeczowymi i finansowymi niezbędnymi do pełnienia funkcji menedżerskich, a także analizy, oceny i interpretacji zagrożeń, procesów zarządzania w bezpieczeństwie, wykorzystania informatycznych systemów wsparcia zarządzania kryzysowego.

Dodatkowe informacje:

Ukończenie studiów magisterskich umożliwia kontynuowanie nauki na studiach III stopnia (doktoranckich).

Specjalność BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE

 

Wybrane zagadnienia z programu studiów

 

Możliwości zatrudnienia

 

Specjalność ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 

Wybrane zagadnienia z programu studiów

 

Możliwości zatrudnienia

 

Specjalność PRZYGOTOWANIA OBRONNE

 

Wybrane zagadnienia z programu studiów

 

Możliwości zatrudnienia