Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia licencjackie 3 letnie pierwszego stopnia

  Konkurs świadectw:
 • matematyka
 • geografia lub historia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

CZAS TRWANIA:
3 lata / 6 semestrów

Jest to kierunek kształcenia adresowany do osób, które postrzegają bezpieczeństwo wewnętrzne jako bardzo istotny aspekt życia własnego i innych.

Koncepcja programowa kierunku dostosowana jest  do lokalnych uwarunkowań. Zgodnie z tą wizją absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne będzie potrafił wykazać się efektami kształcenia w postaci znajomości podstaw teoretycznych z zakresu nauk społecznych, które przede wszystkim dotyczą istoty, prawidłowości oraz problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Posiadając podstawowy zakres wiedzy z zagadnień społecznych i prawnych, absolwent będzie rozumiał istotę bezpieczeństwa wewnętrznego. Wiedza z zakresu wybranych dziedzin nauk społecznych, a w tym praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa, podziału władzy w państwie oraz zadań i zasad funkcjonowania organów kierowania państwem, administracji rządowej i samorządu terytorialnego – pomoże w zrozumieniu i usytuowaniu w strukturze władzy organów i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Oferta programowa zbudowana jest w sposób uwzględniający zagadnienia bezpieczeństwa wewnętrznego w wielu specjalistycznych obszarach, co w konsekwencji umożliwia studentom uzyskanie profesjonalnego i wszechstronnego wykształcenia.

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku

Absolwent wszystkich specjalności będzie przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych na różnych szczeblach zarządzania w strukturach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne. Uzyskane wykształcenie umożliwi także pracę w zespołach zarządzania kryzysowego, występujących w jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Oferta programowa zbudowana jest w sposób uwzględniający zagadnienia bezpieczeństwa wewnętrznego w wielu obszarach. W tej sytuacji proponowane specjalności umożliwiają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia niezbędnego do wykonywania zadań na różnych szczeblach struktur administracyjno – samorządowych, a także w podmiotach gospodarczych i jednostkach organizacyjnych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, między innymi w przedsiębiorstwach oraz jednostkach realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wiedza i umiejętności w zakresie technik operacyjnych, samoobrony i interwencji oraz użytkowania broni i rozwiązywania problemów decyzyjnych umożliwią absolwentowi podjęcie pracy na stanowiskach specjalistycznych w formacjach i służbach państwowych związanych z bezpieczeństwem, w tym w: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Służbie Więziennej czy Straży Miejskiej.

Specjalność BEZPIECZEŃSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE

Specjalność sprofilowana tematycznie i stwarzająca szerokie perspektywy zatrudnienia. Odnosi  się do potrzeb instytucji państwowych, regionalnych lub lokalnych związanych z neutralizacją zagrożenia terroryzmem.  Absolwent będzie posiadać wiedzę i umiejętności  z zakresu psychologii terroryzmu, rozpoznania metod i form działalności terrorystycznej, identyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo antyterrorystyczne,  a także proaktywnych i reaktywnych działań antyterrorystycznych.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Bezpieczeństwo państwa, historia i psychologia terroryzmu, metody i formy działalności terrorystycznej, proaktywne i reaktywne działania antyterrorystyczne, edukacja antyterrorystyczna, zwalczanie terroryzmu, zwalczanie przestępczości, kryminologia i kryminalistyka, terroryzm w prawie krajowym i międzynarodowym, bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej, podstawy prawa administracyjnego, podstawy prawa karnego.

Możliwości zatrudnienia

Studia na tej specjalności fachowe przygotowują absolwentów do podjęcia starań o zatrudnienie w korpusie służby cywilnej, urzędach administracji terytorialnej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Siłach Zbrojnych RP, Biurze Ochrony Rządu.

Specjalność BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Specjalność związana z dziedziną wiedzy zajmującą się kształtowaniem właściwych warunków ruchu drogowego. Na bezpieczeństwo ruchu drogowego składają się zagadnienia z zakresu: nadzoru nad ruchem drogowym, organizacji ruchu drogowego, szkolenia i egzaminowania kierowców, psychologii transportu,  ratownictwa medycznego, stanu technicznego pojazdów, dróg i ich oznakowań, a także promowania pożądanych zachowań u uczestników ruchu drogowego. Absolwenci przygotowani będą między innymi do pracy na specjalistycznych stanowiskach związanych z ruchem drogowym, edukacją komunikacyjną, inżynirią drogową, transportem i spedycją, służbami nadzoru i kontroli ruchu drogowego.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Zagrożenia w ruchu drogowym, systemy zarządzania ruchem drogowym, prewencja ruchu drogowego, rozwiązania legislacyjne w ruchu drogowym, organizacja krajowego i międzynarodowego transportu drogowego, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej, bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, edukacja w komunikacji, historia bezpieczeństwa wewnętrznego i administracji, podstawy prawa administracyjnego.

Możliwości zatrudnienia

Ukończenie studiów w ramach tej specjalności przygotuje absolwentów do ubiegania się o zatrudnienie w administracji publicznej, w służbach takich jak: Policja czy Inspekcja Transportu Drogowego, ale także do prowadzenia szkół nauki jazdy czy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu samochodowego i usług spedycyjnych.

Specjalność BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE PAŃSTWA

Specjalność o charakterze interdyscyplinarnym – umożliwiająca studentowi pozyskanie kompleksowej wiedzy, dotyczącej zagadnień społecznych i prawnych, a także koncepcji i sposobów przeciwdziałania zagrożeniom w sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego. Specjalność pozwala zdobyć umiejętności stosowania prawa, kierowania zespołami ludzkimi i komunikowania, jak również przetwarzania i przekazywania informacji.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Organizacje systemów bezpieczeństwa, projektowanie systemów bezpieczeństwa, zarządzanie ochroną osób i mienia, wywiad i kontrwywiad, edukacja obronna, analiza ryzyk i zasady ich ubezpieczania, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej, zwalczanie przestępczości, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni, podstawy prawa administracyjnego, zwalczanie terroryzmu, kryminologia i kryminalistyka, historia bezpieczeństwa wewnętrznego i administracji, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Możliwości zatrudnienia

Studia na tej specjalności przygotowują do pracy w charakterze specjalistów w różnych instytucjach państwowych, samorządowych, lokalnych i komercyjnych realizujących zadania w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dla absolwentów stwarzają perspektywy zatrudnienia w takich podmiotach jak: policja, straż gminna (miejska), straż pożarna, straż graniczna, zespoły i centra zarządzania kryzysowego, agencje ochrony mienia, służby penitencjarne, instytucje administracji wojskowej.

Specjalność FORMACJE UMUNDUROWANE I UZBROJONE

Specjalność przygotowuje do pracy w jednostkach organizacyjnych służb państwowych funkcjonujących w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz komercyjnych firm świadczących usługi w zakresie ochrony osób i mienia. Pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania podmiotów państwowych, samorządowych i prywatnych   zapewniających  bezpieczeństwo i porządek publiczny. Absolwent będzie przygotowany do oceny i analizowania różnego rodzaju ryzyk oraz rozwiązywania problemów z nimi związanych. Zostanie wyposażony w kompetencje do zarządzania bezpieczeństwem w skali lokalnej oraz do kierowania zespołami ludzkimi.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, stosowanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, czynności operacyjno –  rozpoznawcze, Policja i inne organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, komercyjna ochrona osób i mienia, kryminologia i kryminalistyka, zwalczanie przestępczości, zwalczanie terroryzmu, podstawy prawa karnego, podstawy prawa administracyjnego, prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Możliwości zatrudnienia

Zrealizowane treści programowe pozwolą absolwentowi aspirować o zatrudnienie między innymi w: Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony Kolei, Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.

Specjalność WOJSKOWOŚĆ I EDUKACJA OBRONNA

Specjalność jest tematycznie sprofilowana w taki sposób, aby zapewniała odpowiednią wiedze i umiejętności z zakresu wybranych obszarów militarnych i pozamilitarnych działań obronnych w państwie. Studia na tej specjalności pozwolą zrozumieć  rolę i zadania nie tylko wymienionych obszarów, ale także znaczenie współpracy między jednostkami militarnymi i pozamilitarnymi. Działania obronne prezentowane będą nie tylko w sytuacjach zagrożenia państwa, ale także w czasach pokoju i podwyższonej gotowości.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Kierowanie obronnością, zagrożenia systemu obronnego, podstawy teorii sztuki wojennej, edukacja obronna, podstawy dowodzenia, współpraca cywilno-wojskowa.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do podjęcia pracy w strukturach związanych z bezpieczeństwem narodowym i obronnością –  przykładowo w roli doradcy, eksperta lub inspektora w wydziałach bądź centrach zarządzania kryzysowego; w formacjach Obrony Cywilnej kraju; w instytucjach realizujących zadania obronne, jak również w instytucjach administracji państwowej i samorządowej. Będzie również posiadał umiejętności realizacji zadań edukacyjnych (edukacja dla bezpieczeństwa, przysposobienie obronne społeczeństwa, ochrona ludności i zarządzanie informacją).

 

specjalność KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA

 

Od roku akademickiego 2018/2019 Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych uruchamia interdyscyplinarną specjalność pozwalającą zdobyć merytoryczną wiedzę
i praktyczne umiejętności z zakresu teorii przestępstw oraz skutecznych metod walki z nimi. Studenci na zajęciach będą zajmowali się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał, a także poznają taktyczne zasady
i sposoby, w tym techniczne metody i środki rozpoznawania i wykrywania przestępstw. Proces kształcenia realizowany będzie z wykorzystaniem profesjonalnie wyposażonej pracowni techniki kryminalistycznej.

 

Wybrane zagadnienia z programu studiów

Przykładowe obszary realizowane na wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach
z przedmiotu „Kryminologia i kryminalistyka”:

 1. Doktryny kryminologiczne,
 2. Współczesne badania kryminologiczne,
 3. Techniki kryminalistyczne,
 4. Systemy prewencji kryminalnej,
 5. Wiktymologia i postawy antywiktymizacyjne,
 6. Kryminologia środowiskowa,
 7. Profilaktyka kryminologiczna.

Łącznie zaplanowano na powyższe zajęcia 345 godzin na studiach stacjonarnych i 207 godzin na studiach niestacjonarnych.

 

Możliwości zatrudnienia

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na specjalności kryminologia i kryminalistyka realizowanych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne absolwent może znaleźć zatrudnienie w komórkach operacyjnych, operacyjno-dochodzeniowych oraz śledczych takich podmiotów jak:

 • Policja,
 • Służby specjalne,
 • Służba Więzienna,
 • Instytucje ustawowo zajmujące się bezpieczeństwem państwa,
 • Instytucje pomocy społecznej,
 • Żandarmeria Wojskowa.