DIETETYKA

Informacje ogólne:

Typ studiów: pierwszego stopnia, licencjackie

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania: 6 semestrów  (3 lata)

Praktyka zawodowa: 18,5  tygodnia

 

konkurs świadectw:

  • biologia
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

 

adres: ul. Kaszubska 13, 62-800 Kalisz (Wydział Rehabilitacji i Sportu)

 

 

Kierunek Dietetyka, studia o profilu praktycznym łączą wiedzę i umiejętności tradycyjnie ujmowanego dietetyka z kompetencjami specjalisty w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw.

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku Dietetyka, który bezpośrednio podkreśla związek z obszarem nauk medycznych jest współodpowiedzialność za zdrowie zarówno indywidualnego pacjenta jak i grup ludności oraz poszanowanie zasad etyki zawodowej i uregulowań prawnych obowiązujących pracowników ochrony zdrowia.

Podstawowymi celami kształcenia na kierunku jest: nauczenie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zapobiegania chorobom żywieniowo zależnym, przygotowanie do pracy w poradniach dietetycznych oraz współpracy z lekarzem i pielęgniarką w zakresie planowania żywienia. Ważnym elementem kształcenia jest nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie stanu odżywienia.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent posiada umiejętność planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności. Potrafi przygotować potrawy wchodzące w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i zasadami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP). Potrafi kontrolować jakość produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizować żywienie indywidualne i zbiorowe dostosowane do wieku i stanu zdrowia pacjentów. Potrafi dokonać oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia pacjentów oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski terapeutyczne.

 

Możliwości zatrudnienia

Studia licencjackie na kierunku dietetyka przygotowują do pracy w zawodzie dietetyka w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia. Absolwent kierunku dietetyka będzie mógł znaleźć pracę w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, oddziałach żywienia w szkołach i przedszkolach, restauracjach oraz stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Bez właściwej diety nie można zapewnić zdrowia każdemu człowiekowi, a szczególnie osobom aktywnym fizycznie. Ponieważ szeroko rozumiana aktywność fizyczna znajduje coraz większe zrozumienie w naszym społeczeństwie konieczne jest kształcenie wyspecjalizowanych kadr w tym zakresie. Należy również podkreślić, że tak przygotowana grupa zawodowa włączy się w działalność instytucji samorządowych i państwowych oraz będzie sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy społecznych i prywatnych instytucjach poświęconych krzewieniu zdrowia i kultury fizycznej.

 

Wybrane przedmioty z programu studiów

Anatomia człowieka, fizjologia człowieka, psychologia ogólna i rozwojowa, chemia żywności, mikrobiologia ogólna i żywności, analiza sensoryczna żywności, podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego, technologia żywności, podstawy dietetyki, kliniczny zarys chorób, żywienie kliniczne, analiza i ocena jakości żywności, higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności, technologia potraw, projektowanie diet, dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób dietozależnych, poradnictwo dietetyczne, żywienie regionalne, żywienie w sporcie i odnowie biologicznej, diety alternatywne.