Elektroradiologia

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia

    Konkurs świadectw:
  • biologia
  • fizyka
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

CZAS TRWANIA:
3 lata / 6 semestrów

Elektroradiologia jako interdyscyplinarny obszar wiedzy obejmuje zagadnienia z zakresu medycyny, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Elektroradiologia jest dyscypliną wiedzy związaną z wykonywaniem procedur radiologicznych, badań obrazowych, procedur radioterapii i medycyny nuklearnej. Rozwijająca się dynamicznie gałąź nauki, jaką jest elektroradiologia, sprzyja dobrym perspektywom na rynku pracy dla absolwenta, który posiada szerokie umiejętności nadzoru i obsługi aparatury radiodiagnostycznej, radioterapeutycznej i elektromedycznej. Studia na elektroradiologii kreślą perspektywy dla tych, którzy w przyszłości, dzięki doskonałej znajomości aparatury diagnostycznej, będą mieli uprawnienia do formułowania oceny wartości technicznej i medycznej eksploatowanego sprzętu.

Absolwent kierunku elektroradiologia zdobędzie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych i fizycznych oraz wiedzą szczegółową z zakresu elektroradiologii. Będzie umiał: wykonywać procedury diagnostyczne i terapeutyczne związane z obsługą aparatury radiologicznej, radioterapeutycznej, medycyny nuklearnej oraz aparatury elektromedycznej (elektrokardiograficznej, elektroencefalograficznej, elektromiograficznej, audiologicznej, fizjologii układu oddechowego, innej); rozumieć sposoby wytwarzania nośnika informacji (diagnostyka) lub środka niszczącego tkanki (radioterapia), budowę stosowanej aparatury i efekty oddziaływania promieniowania jonizującego lub innego nośnika informacji z organizmem; przewidywać i zapobiegać skutkom niewłaściwego zastosowania aparatury medycznej podczas procesu diagnostycznego i terapeutycznego. Szczególny nacisk położony zostanie na osiągniecie efektów kształcenia powiązanych bezpośrednio z leczeniem i diagnostyką onkologiczną – z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Absolwent będzie posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi, będzie znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk medycznych i fizycznych. Absolwent będzie przygotowany do pracy: w zakładach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, pracowniach EKG, EEG, EMG, audiologii, fizjologii klinicznej o pełnym zakresie świadczeń, w inspekcji ochrony radiologicznej, współpracy z lekarzami odpowiednich specjalności medycznych, fizykami medycznymi i inżynierami medycznymi. Mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie pacjenta, zakłada się, że będzie wykonywać swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi. Znaczna część absolwentów będzie przygotowana do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Możliwości zatrudnienia:

Elektroradiolodzy zatrudnieni są w każdym szpitalu oraz w poradniach, w których wykonuje się diagnostykę radiologiczną, serca itp. Specjaliści radioterapii i medycyny nuklearnej zatrudnieni są w ośrodkach zajmujących się radioterapią bądź bardziej zaawansowanymi technikami diagnostycznymi. Przykładowo, w Wielkopolskim Centrum Onkologii pracuje około 50 elektroradiologów. Tak więc, utworzenie nowego kierunku elektroradiologia na Wydziale Medycznym PWSZ w Kaliszu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom obecnego rynku pracy.

Wybrane przedmioty z programu studiów:

Anatomia radiologiczna, aparatura medyczna, ochrona radiologiczna, rentgenodiagnostyka, diagnostyka elektromedyczna, onkologia, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia, rezonans magnetyczny, choroby wewnętrzne, chirurgia, pediatria, położnictwo i ginekologia, radioterapia, tomografia komputerowa, medycyna nuklearna, ultrasonografia.

Kontakt

Biuro Rekrutacji
ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz
Collegium Novum pok. 004

tel. 62 76 79 520

e-mail: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl

Godz. otwarcia: pon-pt 8:00 - 15:30

Punkt informacyjny we Wrześni

tel. 607-615-074

ZAREJESTRUJ SIĘ