Elektrotechnika

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia

    Konkurs świadectw:
  • matematyka
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

CZAS TRWANIA:
3,5 roku / 7 semestrów

Adres

ul. Poznańska 201-205, Kalisz   Zobacz mapę

Elektrotechnika jest uniwersalnym kierunkiem studiów, obejmującym szeroki obszar tematyczny inżynierii elektrycznej. W ramach tego kierunku, oprócz zagadnień współczesnej elektroenergetyki, wykorzystującej między innymi niekonwencjonalne i odnawialne źródła energii, nowoczesne techniki łączenia obwodów elektrycznych, elektronikę i energoelektronikę  oraz  komputerowe systemy wspomagania projektowania urządzeń i instalacji elektrycznych, studenci poznać mogą  także  automatykę i metrologię, dziedziny techniki stanowiące bazę współczesnego przemysłu i gospodarki.

Prawidłowe  funkcjonowanie współczesnych systemów elektroenergetycznych, nowoczesnych linii produkcyjnych oraz elektromechanicznego sprzętu powszechnego użytku uwarunkowane jest niezawodnym działaniem układów kontrolno pomiarowych  oraz układów automatycznej regulacji. Wiedza dotycząca tych  zagadnień, przekazywana w trakcie studiów, obejmuje nie tylko problematykę elektroenergetyczną,  ale również praktyczne wykorzystanie sterowników PLC i regulatorów przemysłowych, automatykę napędu elektrycznego, komputerowe systemy pomiarowe, inteligentne czujniki pomiarowe  oraz metody sztucznej inteligencji. Realizowany program nauczania jest ściśle zintegrowany z potrzebami przemysłu krajowego i światowego.

Powszechność użytkowania odbiorników energii elektrycznej we wszystkich sektorach gospodarki wymaga intensyfikacji kształcenia inżynierów w tej dziedzinie i decyduje o atrakcyjności tego nowoczesnego i przyszłościowego kierunku.

Program studiów otwiera przed absolwentami możliwość ubiegania się w SEP o uprawnienia elektroenergetyczne, upoważniające do prac przy napięciu nieprzekraczającym 1kV.

 

Specjalność AUTOMATYKA I METROLOGIA

Współczesne zakłady przemysłowe, niezależnie od profilu produkcji, bazują na w pełni zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Do nadzoru i obsługi tego rodzaju linii produkcyjnych niezbędna jest wiedza teoretyczna i praktyczna  w zakresie budowy, badania i eksploatacji różnorodnych układów i systemów sterowania oraz systemów pomiarowych.

Wiedza fachowa absolwenta tej specjalności automatyka i metrologia obejmuje problemy projektowania, budowy, badań i eksploatacji elektrycznych sensorów, narzędzi i systemów pomiarowych, przy użyciu tradycyjnych oraz najnowszych metod i narzędzi inżynierskich. Absolwent umie wykorzystać technikę analogową, cyfrową oraz mikroprocesorową w aplikacjach elektrycznych i elektromechanicznych oraz zna ogólne zasady tworzenia i stosowania zautomatyzowanych systemów pomiarowych i sterujących. Zna również stan prawny odnośnie pomiarów, sterowania i wymagań metrologicznych.

W trakcie studiów na tej specjalności dużą uwagę zwraca się  na ścisły, elastyczny związek teorii i praktyki oraz na rozwinięcie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i rozwiązywania istotnych problemów technicznych. Istotna część wykształcenia jest zdobywana w dobrze wyposażonych laboratoriach i pracowniach, przy pomocy kwalifikowanej kadry doświadczonych pracowników dydaktycznych z naszej uczelni oraz z przemysłu.

Absolwent specjalności automatyka i metrologia zdobywa wiedzę, obejmującą podstawy teoretyczne i praktyczne niezbędne do: projektowania, uruchamiania lub użytkowania zautomatyzowanych linii produkcyjnych, inteligentnych urządzeń pomiarowych, sterowników mikroprocesorowych oraz sterowników PLC, rozproszonych systemów pomiarowo-kontrolnych, systemów wizualizacji i systemów ekspertowych oraz kompleksowej automatyzacji obiektów i procesów technologicznych. Ponadto poznaje zasady działania i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych stosowanych w zautomatyzowanych układach napędowych oraz systemy energoelektroniczne stosowane w różnych układach zasilania urządzeń przemysłowych.

Możliwości zatrudnienia 

Wiedza absolwenta jest interdyscyplinarna i może być adaptowana do różnych, zmieniających się potrzeb rynku, na którym absolwent powinien być użyteczny, konkurencyjny i sprawny.

Absolwent specjalności automatyka i metrologia przygotowany jest do podjęcia pracy w różnych działach nowoczesnej produkcji, jako specjalista w zakresie automatyzacji urządzeń, linii i procesów przemysłowych, pozyskiwania danych pomiarowych, kontroli jakości i systemach jej doskonalenia, informatyki, diagnostyki technicznej, monitoringu, usługach, badaniach eksploatacyjnych itp. Jest również przygotowany do pracy w zakładach produkujących aparaturę pomiarowo-kontrolną lub urządzenia automatyki przemysłowej, a także w laboratoriach badawczych lub testujących oraz w służbie miar.

Potrafi korzystać ze sprzętu komputerowego, dysponuje wiedzą z zakresu  programowania zarówno komputerów uniwersalnych i przemysłowych oraz różnego rodzaju sterowników. Umie tworzyć własne programy komputerowe dla potrzeb sterowania procesów oraz profesjonalnego przetwarzania danych pomiarowych.

Nabyta w trakcie studiów wiedza pozwoli na kierowanie zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi lub na prowadzenie własnej firmy.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Sterowniki PLC, cyfrowa technika pomiarowa, regulatory przemysłowe, mikrokontrolery i układy programowalne, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, komputerowe wspomaganie projektowania układów sterowania, układy sterowania napędem elektrycznym, komputerowe systemy pomiarowe, sterowanie i automatyka w instalacjach elektrycznych, systemy nadzoru i wizualizacji procesów przemysłowych, inteligentne przetworniki pomiarowe, podstawy sztucznej inteligencji.

 

Specjalność  ELEKTROENERGETYKA

Studia na tej specjalności zapewniają wykształcenie specjalistów zdolnych do realizacji zrównoważonego rozwoju kraju i rozwiązywania problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii.

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące wytwarzania energii elektrycznej, projektowania i eksploatacji sieci i systemów elektroenergetycznych, zasad działania i budowy nowoczesnych urządzeń rozdzielczych oraz informatycznych systemów sterowania i zabezpieczeń, komputerowych metod projektowania oraz analogowych i cyfrowych systemów pomiarowych.

Na specjalności elektroenergetyka kształcimy inżynierów, którzy będą przygotowani do korzystania z oferowanego przez technikę oprogramowania komputerowego w zakresie projektowania, podejmowania decyzji eksploatacyjnych i sterowania numerycznego procesami i obiektami.  Współpraca z przemysłem, szkolenia i pokazy realizowane przez specjalistów z branży, zapewniają studentom dostęp do aktualnych i nowoczesnych technologii oraz rozwiązań technicznych stosowanych w elektroenergetyce.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do realizacji zadań w szeroko pojętej elektroenergetyce, z ukierunkowaniem na zagadnienia związane z pracą w służbach eksploatacyjnych elektrowni i elektrociepłowni, zakładach energetycznych związanych z elektroenergetycznymi sieciami rozdzielczymi, przedsiębiorstwach projektowych, instytucjach innowacyjno-wdrożeniowych, placówkach badawczych, biurach usługowo-handlowych oferujących instalacje, aparaturę i urządzenia elektryczne oraz w zakładach świadczących usługi diagnostyczne dla elektroenergetyki.

Absolwenci specjalności elektroenergetyka mogą być zatrudniani jako projektanci, pracownicy nadzoru i eksploatacji urządzeń i systemów elektroenergetycznych, energetycy w zakładach przemysłowych oraz jako kadra kierownicza w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Zdobyta wiedza i doświadczenie umożliwiają podjęcie własnej działalności gospodarczej, szczególnie w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji niskiego napięcia w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym oraz wykonywania pomiarów elektrycznych.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Wytwarzanie energii elektrycznej, gospodarka elektroenergetyczna, zabezpieczenia i automatyka elektroenergetyczna, sieci i systemy elektroenergetyczne, stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne, inżynieria łączenia obwodów elektrycznych, projektowanie instalacji elektrycznych, elektrownie i energetyka przemysłowa, podstawy elektroenergetyki, teoria obwodów, napęd elektryczny, maszyny elektryczne.

 

Specjalność ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Ograniczone i wyczerpujące się zasoby paliw naturalnych, wzrastające zapotrzebowanie na wysoko przetworzone formy energii, wzrost populacji oraz względy ekologiczne, a szczególnie naciski na ograniczenie emisji CO2 zmuszają do racjonalizacji zużycia surowców i sięgania do odnawialnych źródeł energii. Na całym świecie wzrasta zainteresowanie odnawialnymi źródłami zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomiczno-społecznym. Rozwój odnawialnych źródeł energii oznacza wzrost udziału tzw. generacji rozproszonej opartej na małych, często bezobsługowych elektrowniach i elektrociepłowniach, co sprawi, że będą ulegać zmianie warunki pracy i sterowania systemu elektroenergetycznego.

Studia na specjalności odnawialne źródła energii zapoznają z szeroko pojętą problematyką odnawialnych źródeł energii, ich zasobów, możliwości pozyskiwania oraz projektowania i wykorzystywania stosowanych układów wytwórczych w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, energetyki wodnej, a także wykorzystania biomasy. Program studiów obejmuje także zagadnienia dotyczące ekologicznych skutków przetwarzania energii, podstaw prawnych ochrony środowiska i rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie, a także elementy polityki energetycznej w Polsce (samowystarczalność energetyczna kraju, finansowanie przedsięwzięć energetycznych). Studenci uzyskują również wiedzę i umiejętności w zakresie analogowych i cyfrowych systemów pomiarowych, numerycznych systemów sterowania i regulacji oraz wykorzystywania technik komputerowych w projektowaniu i eksploatacji urządzeń energetycznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci, znający najnowsze osiągnięcia techniczne, dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz uwarunkowania prawne w tym obszarze, będą przygotowani do podejmowania pracy zawodowej w eksploatacji elektrowni wodnych, farm wiatrowych, biogazowni itp.  lub w przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych sprzedających i produkujących urządzenia wykorzystywane w energetyce słonecznej i geotermii. Będą także przygotowani do wykonywania zadań badawczych, projektowych i realizacyjnych w zakresie pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, wspartych elementami prawa w dziedzinie budownictwa, energetyki, ekologii i gospodarki wodno-ściekowej. Będą posiadać umiejętności określania potrzeb energetycznych i dokonywania wyboru optymalnych rozwiązań.

W Polsce udział energii odnawialnej w całkowitej energii produkowanej rocznie stale rośnie. Perspektywy tego wzrostu są ogromne, a nasycenie rynku niewielkie, co przemawia za kształceniem inżynierów na kierunku elektrotechnika ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Wytwarzanie energii elektrycznej, źródła odnawialne w produkcji ciepła i energii elektrycznej, urządzenia wytwórcze elektrowni lokalnych, współpraca źródeł lokalnych z siecią elektroenergetyczną, automatyka zabezpieczeniowa elektrowni lokalnych i sieci, stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne, energetyka a środowisko naturalne, technika wysokich napięć.