Fizjoterapia nowość

odnowa-biologiczna-w-fizjoterapii

Studia jednolite magisterskie, 5 letnie drugiego stopnia

    Konkurs świadectw:
  • biologia
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

CZAS TRWANIA:
5 lat / 10 semestrów

UWAGA: od roku akademickiego 2017/2018 rekrutacja na kierunek fizjoterapia prowadzona będzie wyłącznie na jednolite studia magisterskie. Nie ma możliwości zapisania się na studia I stopnia (licencjackie) na kierunek fizjoterapia (studia w tej formie kontynuowane są przez osoby, które rozpoczęły je przed rokiem akademickim 2017/2018).

 

Fizjoterapia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina współczesnej medycyny stanowiąca podstawę rehabilitacji i uzupełniająca leczenie wszystkimi metodami współczesnej medycyny. W ciągu pięcioletnich studiów magisterskich studenci uzyskują kwalifikacje niezbędne do podjęcia bezpośrednio po ich ukończeniu pracy zawodowej jako fizjoterapeuci.

Znaczenie fizjoterapii we współczesnym świecie jest ogromne, uzupełnia, bowiem leczenie farmakologiczne i operacyjne, stanowi podstawę rehabilitacji i jest nie do zastąpienia w profilaktyce wielu chorób, ponieważ zapobiega powikłaniom i wzmacnia naturalne procesy obronne organizmu. Stanowi również podstawę postępowania przyspieszającego regenerację sił  po wysiłku sportowym i po pracy w życiu codziennym.

 

Zakres studiów obejmuje wiedzę o budowie i czynnościach narządów organizmu ludzkiego, prawach i mechanizmach rządzących tymi czynnościami w zdrowiu i chorobie oraz o metodach leczenia różnych chorób. Tę wiedzę student zdobywa w ramach wykładów i ćwiczeń z zakresu przedmiotów podstawowych, m.in. anatomii, fizjologii, patologii ogólnej i klinicznej, biofizyki, biomechaniki, biochemii oraz biologii medycznej. Zasady, metody oraz techniki i sposoby fizjoterapii  student poznaje w pracowniach i oddziałach szpitalnych w ramach przedmiotów kierunkowych i zawodowych, do których należą liczne metody fizjoterapii, jak, m.in. kinezyterapia, masaż, elektroterapia, magnetoterapia, światłolecznictwo z laseroterapią, ultrasonoterapia, hydroterapia, balneoterapia. Student poznaje fizjoterapię w zastosowaniu do wszystkich dyscyplin klinicznej medycyny, w tym interny, kardiologii, neurologii, pulmonologii, ortopedii, ginekologii, pediatrii. Program studiów obejmuje naukę języków obcych oraz zajęcia z wychowania fizycznego.

 

            Absolwent kierunku fizjoterapia uzyskuje wykształcenie wyższe i tytuł magistra fizjoterapii. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne, zgodne z wymaganiami obowią­zującymi w ochronie zdrowia, do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, w zakresie stosowania różnych metod fizykalnych w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji, w tym podczas kuracji uzdrowiskowej. Jest również przygotowany do pracy w placówkach odnowy biologicznej, „wellnessu” i spa.

 

 

Fizjoterapeuta wykonuje zawód medyczny, który wymaga pełnej fizycznej i psychicz­nej sprawności niezbędnej do nawiązywania i utrzymywania kontaktów z pacjentami i wy­konywania wielu różnych zabiegów fizykalnych w przebiegu leczenia. Wymaga to spraw­nego działania narządów służących do komunikacji – mowy, słuchu, wzroku. Powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz być w pełni sprawnym fizycznie, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami oraz wykonywać masaż leczniczy.

 

Absolwenci kierunku fizjoterapia posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia rehabilitacji w każdej chorobie i ułomności, to jest do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów. Są przygotowani do prawidłowego wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych aprobowanych przez współczesną medycynę oraz do kon­trolowania ich skuteczności. Są również dobrze przygotowani do pracy w specjalistycznych zespołach rehabilitacyjnych.

 

Możliwości zatrudnienia

Studia magisterskie na kierunku fizjoterapia przygotowują do pracy w zawodzie fizjoterapeuty w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia. Studenci fizjoterapii zdobywają również wiadomości z terapii zajęciowej i sportu osób niepełnosprawnych. Ułatwi im to zdobycie pracy nie tylko w szpitalach, sanatoriach, hospicjach, przychodniach rehabilitacyjnych, ale także w ośrodkach sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz placówkach specjalistycznych zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo. Nasi absolwenci są również przygotowani do pracy w uzdrowiskach oraz w placówkach odnowy biologicznej „wellnessu” i spa.

 

Wybrane przedmioty z programu studiów

Anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska; fizjologia człowieka, fizjologia wysiłku i kliniczna, kinezyterapia, medycyna sportu i traumatologia, wychowanie zdrowotne i ekologiczne, higiena i epidemiologia, zaopatrzenie ortopedyczne, fizykoterapia, masaż, fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu, fizjoterapia w reumatologii, fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii, fizjoterapia w oto-rhino- laryngologii, fizjoterapia w ginekologii i położnictwie, fizjoterapia w kardiologii, fizjoterapia w pulmonologii; pierwsza pomoc przedmedyczna, psychologia rozwoju i kliniczna, pedagogika i pedagogika specjalna, kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu.

Kontakt

Biuro Rekrutacji
ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz
Collegium Novum pok. 004

tel. 62 76 79 520

e-mail: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl

Godz. otwarcia: pon-pt 8:00 - 15:30

ZAREJESTRUJ SIĘ