Inżynieria środowiska

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia

    Konkurs świadectw:
  • matematyka
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

CZAS TRWANIA:
3,5 letnie / 7 semestrów

Studia na kierunku inżynieria środowiska umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu inżynierii środowiska, a w szczególności ochrony wód, gleby i powietrza, zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w ciepło, klimatyzacji oraz umiejętności rozwiązywania zadań o charakterze projektowym i eksploatacyjnym w zakresie urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska. Studia na kierunku inżynieria środowiska mają za zadanie przygotowanie kadry inżynierskiej, która potrafi nie tylko wskazać na zły stan środowiska i mówić o źródłach jego degradacji, ale przede wszystkim wie, jakie działania inżynierskie należy podjąć, aby hamować degradację środowiska i poprawić jego stan.


Specjalność INŻYNIERIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Absolwent specjalności inżynieria ochrony środowiska posiada wiedzę o samym środowisku, jak i obiektach technicznych w nim funkcjonujących. Jest przygotowany do projektowania i eksploatacji systemów ochrony środowiska przyrodniczego, systemów monitoringu środowiska, systemów wodno-gospodarczych oraz innych rozwiązań technicznych uwzględniających wymogi ochrony środowiska, dokonywania ocen oddziaływania inwestycji i obiektów na środowisko, planowania i eksploatacji systemów informacyjnych środowiska.

Absolwent, wykorzystując umiejętności posługiwania się programami i technikami informatycznymi, potrafi rozwiązywać problemy z zakresu monitoringu środowiska, uzdatniania i zaopatrzenia w wodę, ochrony atmosfery i gleby, gospodarki odpadami oraz usuwania i unieszkodliwiania ścieków.

 

Możliwości zatrudnienia
 
Studia na tej specjalności przygotowują do podjęcia pracy w szeroko rozumianej inżynierii środowiska. Absolwent będzie mógł pracować jako konstruktor i eksploatator obiektów i urządzeń wykorzystywanych w ochronie środowiska w przemyśle, gospodarce komunalnej, gospodarce i inżynierii wodnej, transporcie i rolnictwie, ale również w służbach zajmujących się środowiskiem naturalnym. Posiadając szeroką wiedzę merytoryczną oraz znając podstawowe akty prawne i normy z zakresu ochrony środowiska, będzie mógł pracować jako urzędnik w dziedzinach zajmujących się zagrożeniami, jakie niesie z sobą rozwój przemysłu, rolnictwa czy aglomeracji miejskich.

Ważną cechą studiów na kierunku Inżynieria Środowiska jest to, że jego absolwenci nabywają prawo ubiegania się o państwowe uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do tzw. uprawnień budowlanych), koniecznych do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie kierowania i nadzoru inwestycji budowlanych.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, ochrona własności intelektualnej, analiza chemiczna wody i ścieków, biologia i ekologia, budownictwo, chemia, fizyka, hydrologia i nauka o Ziemi, informatyczne podstawy projektowania, matematyka, materiałoznawstwo, mechanika i wytrzymałość materiałów, mechanika płynów, ochrona środowiska, procesy jednostkowe, rysunek techniczny i geometria wykreślna, termodynamika techniczna, biotechnologia środowiska, gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem i wibracjami; ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja; ochrona powietrza, rozwój zrównoważony, sieci i instalacje sanitarne, technologia ścieków, technologia wody 

Przedmioty specjalnościowe: biokonwersja odpadów, geodezja i kartografia, meteorologia i klimatologia, mikroorganizmy w ochronie środowiska, projektowanie urządzeń ochrony powietrza, studium wykonalności projektów ochrony środowiska, urządzenia ochrony środowiska, zagrożenia środowiskowe.

 

Specjalność WENTYLACJA, KLIMATYZACJA I OGRZEWNICTWO

Student specjalności wentylacja i klimatyzacja na czterech pierwszych semestrach studiów zdobywa wiedzę identyczną, jak na specjalności inżynieria ochrony środowiska. W ten sposób będzie przygotowany do projektowania i eksploatacji systemów ochrony środowiska przyrodniczego, systemów monitoringu środowiska oraz będzie znał podstawy sposobów rozwiązywania wszelkich innych problemów, jakie stoją przed inżynierami tego kierunku.

Trzeci rok studiów poświęcony jest niemal w całości wymogom środowiska w skali mikro (środowiska mieszkań, biur, zakładów pracy, pomieszczeń sakralnych). Wykłady, ćwiczenia rachunkowe, a przede wszystkim zajęcia laboratoryjne i projektowe przygotowują do monitoringu środowiska wewnętrznego, projektowania, konstrukcji oraz doboru urządzeń do realizacji zadań związanych z wentylacją i klimatyzacją różnych pomieszczeń.

Możliwości zatrudnienia

Studia na specjalności wentylacja i klimatyzacja przygotowują do podjęcia pracy związanej z zapewnieniem odpowiedniej jakości środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Umiejętność projektowania i konstrukcji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a przede wszystkim wiedza na temat projektowania, instalacji i doboru urządzeń, będą mocną podstawą w poszukiwaniu pracy. W ostatnim okresie intensywny rozwój budownictwa mieszkalnego i przemysłowego wraz ze wzrostem jakości budowanych pomieszczeń są przyczyną braku tych specjalistów na rynku pracy.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, ochrona własności intelektualnej, analiza chemiczna wody i ścieków, biologia i ekologia, budownictwo, chemia, fizyka, hydrologia i nauka o Ziemi, informatyczne podstawy projektowania, matematyka, materiałoznawstwo, mechanika i wytrzymałość materiałów, mechanika płynów, ochrona środowiska, procesy jednostkowe, rysunek techniczny i geometria wykreślna, termodynamika techniczna, biotechnologia środowiska, gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem i wibracjami; ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja; ochrona powietrza, rozwój zrównoważony, sieci i instalacje sanitarne, technologia ścieków, technologia wody

Przedmioty specjalnościowe: centrale klimatyzacyjne, klimatyzacja, mikrobiologia układów klimatyzacyjnych, oczyszczanie gazów odlotowych, odzysk ciepła w układach wentylacji przemysłowej, termorenowacja i audyt cieplny, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, wentylacja ogólna, wentylacja pożarowa, zjawiska transportu w układzie rozproszonym.