Inżynieria środowiska

Studia magisterskie, 2 letnie lub 1,5 roczne drugiego stopnia

    Kryterium:
  • ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

CZAS TRWANIA:
2 lata / 4 semestry

Adres

ul. Poznańska 201-205, 62-800 Kalisz   Zobacz mapę

Czterosemestralne (2 letnie) studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż inżynieria środowiska (nabór na semestr zimowy; semestr pierwszy w formie niestacjonarnej, a od semestru drugiego możliwość kontynuacji studiów w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej).

 

UWAGA

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków inżynieria środowiska oraz budownictwo, posiadający tytuł inżyniera będą mogli ubiegać się o przyjęcie na trzysemestralne studia drugiego stopnia, na kierunek inżynieria środowiska. Nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne będzie odbywał się na semestr letni. Absolwenci kierunku budownictwo zobowiązani będą do zaliczenia zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska.

Specjalność POWIETRZE, WODA I ŚCIEKI

Program studiów zakłada solidne poznanie podstaw na poziomie magisterskim. Na tych mocnych podstawach studenci dokonują wyboru zajęć z obszernej listy przedmiotów specjalnościowych. Pozwoli to przyszłym absolwentom dopasować się do bardzo zróżnicowanych potrzeb rynku pracy, a w wielu przypadkach – do potrzeb ich aktualnego miejsca pracy. Semestr ostatni jest całkowicie poświęcony wykonaniu pracy dyplomowej.

Program studiów trwających 4 semestry jest bogatszy od studiów trwających 3 semestry o jeden semestr. W dodatkowym semestrze studenci poznają w skróconej formie wszystkie przedmioty wchodzące w minimum wiedzy inżynierskiej.

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska są przygotowani do pracy koncepcyjnej oraz posiadają umiejętność korzystania z najnowszych osiągnięć nauki i techniki, m.in. z programów komputerowego wspomagania projektowania, obliczania oczyszczalni ścieków, urządzeń ochrony powietrza, hałasu, opłat środowiskowych oraz programów statystycznych niezbędnych w monitoringu środowiska. Stanowi to bardzo dobrą podstawę do podjęcia dalszych studiów na trzecim stopniu kształcenia, w ramach studiów doktoranckich.

Ważną cechą studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska jest to, że jego absolwenci nabywają prawo ubiegania się o państwowe uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do tzw. uprawnień budowlanych), koniecznych do prowadzenia samodzielnej działalności inżynierskiej w zakresie projektowania, kierowania i nadzoru inwestycji budowlanych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska znajdą pracę w instytucjach i firmach krajowych i zagranicznych, związanych zarówno z różnymi dziedzinami gospodarki, jak i z różnymi strukturami administracji państwowej i samorządowej. Będą więc chętnie zatrudniani przede wszystkim w biurach projektów, przedsiębiorstwach budowlanych, urzędach państwowych i samorządowych oraz jednostkach monitorujących stan środowiska naturalnego i nim zarządzających.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Chemia środowiska, niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynieryjnych, planowanie przestrzenne, statystyka, zarządzanie środowiskiem, alternatywne źródła energii, monitoring środowiska, technologie proekologiczne, chemia fizyczna, kanalizacja, oczyszczanie gazów odlotowych, projektowanie kompleksowe, przepisy Dozoru Technicznego, radioekologia, studium wykonalności projektów ochrony środowiska, wymiana ciepła i masy w inżynierii środowiska, wodociągi, wybrane technologie oczyszczania wody, zagrożenia radiologiczne w środowisku naturalnym, zagrożenia środowiskowe, źródła zanieczyszczeń powietrza.