Kadry oraz bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studia podyplomowe, 2 semestralne

  Kryteria
 • dyplom ukończenia studiów wyższych

CZAS TRWANIA:
1 rok / 2 semestry

Studia podyplomowe adresowane są do osób z wyższym wykształceniem:

 • pracodawców i kadry kierowniczej zakładów pracy,
 • innych kandydatów na inspektorów i specjalistów BHP,
 • pracowników kadr wykonujących obowiązki służby BHP w firmach do 100 pracowników,
 • pracodawców zatrudniających do 10-20 pracowników, którzy sami u siebie w firmie pragną wykonywać zadania służby BHP.

Podstawa prawna: Kodeks Pracy art.237¹¹; rozp. RM z dnia 2.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr109 poz.704 z późn. zm. oraz rozp. MGiP z dn.27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Dz. U. Nr 180 poz.1860 z późn. zm.

Uczestnicy studiów podyplomowych opanowują obszerną wiedzę dotyczącą spraw kadrowych oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA.

Ogólnym celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji osób pracujących w służbie bhp oraz fachowe przygotowanie specjalisty bhp lub pracownika, któremu w firmie do 100 pracowników powierzono nieetatowo wykonywanie zadań służby bhp.

Dla zrealizowania tego celu program studiów podyplomowych obejmuje opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • prawa pracy;
 • kadr i dokumentacji pracowniczej;
 • kształtowania ergonomicznych warunków pracy;
 • zarządzania bezpieczeństwem pracy;
 • pierwszej pomocy;
 • ochrony przeciwpożarowej;
 • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka zawodowego;
 • psychofizycznych właściwości człowieka w procesie pracy;
 • higieny pracy i ochrony zdrowia;
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków;
 • świadczeń przysługujących z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • prowadzenia niezbędnej dokumentacji specjalisty bhp;
 • metod i organizacji szkoleń w dziedzinie bhp i ppoż;

 

Studia trwają dwa semestry (190 h). Zajęcia odbywają się  w systemie weekendowym  w siedzibie PWSZ w Kaliszu oraz w TWP w Poznaniu.

 

Kryteria przyjęcia:

 • słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
 • o przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
 • uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Kontakt

Biuro Rekrutacji
ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz
Collegium Novum pok. 004

tel. 62 76 79 520

e-mail: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl

Godz. otwarcia: pon-pt 8:00 - 15:30

ZAREJESTRUJ SIĘ