Mechanika i budowa maszyn

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia

    Konkurs świadectw:
  • matematyka
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

CZAS TRWANIA:
3,5 roku / 7 semestrów

Adres

ul. Poznańska 201-205, Kalisz   Zobacz mapę

Współczesny rynek pracy oczekuje od pracowników szerokiego wachlarza wiedzy i umiejętności, zarówno z zakresu nauk podstawowych, technicznych, jak i ekonomicznych. Nabycie takich umiejętności rozszerza absolwentom możliwości podjęcia działalności zawodowej w obszarach projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych, pomiarowych, eksploatacyjnych, diagnostycznych. Tę wszechstronną wiedzę zapewniają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn.

Mechanika i budowa maszyn odgrywa ważną rolę zarówno w rozwoju technicznym współczesnego świata, jak również w prawidłowej eksploatacji i diagnostyce już istniejących maszyn i parku maszynowego. Stanowi istotny pomost z innymi dziedzinami nauki, często przekształcając się w nowe dziedziny: automatykę przemysłową, mechatronikę (wspólnie z elektroniką i informatyką), cybernetykę techniczną, inżynierię materiałową, najnowsze technologie. Te zintegrowane działania stanowią ważną bazę do rozwoju cywilizacyjnego i postępu technicznego.

Absolwenci kierunku po zakończeniu studiów posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia zagadnień dotyczących budowy maszyn, procesów technologicznych  powiązanych z wytwarzaniem oraz eksploatacją i diagnostyką maszyn wraz z komputerowym sterowaniem i zarządzaniem.

Specjalność MECHATRONIKA – NOWOŚĆ!

Jest to nowa specjalność realizowana na kierunku Mechanika i budowa maszyn w PWSZ w Kaliszu. Studia na specjalności mechatronika umożliwiają zdobycie wszechstronnej, interdyscyplinarnej wiedzy inżynierskiej, popartej stosowną praktyką z zakresu: mechaniki, elektroniki, automatyki, informatyki, a ponadto  projektowania procesów technologicznych, wspomagania komputerowego projektowania urządzeń mechatronicznych, programowania maszyn i urządzeń sterowanych numerycznie. Ponadto studenci uzyskują umiejętności wykorzystywania systemów komputerowych w projektowaniu złożonych układów mechatronicznych i stosownego dla nich oprzyrządowania technologicznego. W trakcie studiów dużą uwagę poświęca się zastosowaniu programów i technik informatycznych w układach mechatronicznych. Po zakończeniu studiów absolwent posiada umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z zaplanowaniem i przeprowadzeniem badań, z wyznaczaniem wielkości mechanicznych i elektrycznych  charakterystycznych w mechatronice. Potrafi zaprojektować systemy mechatroniczne, a także opracować technologię ich produkcji, eksploatacji, obsługi i diagnostyki. Potrafi również kierować zespołami ludzkimi oraz zarządzać produkcją.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci tej specjalności będą dobrze radzić sobie na współczesnym rynku pracy. Gruntowna wiedza z zakresu mechatroniki, budowy urządzeń mechatronicznych, elektroniki, materiałoznawstwa, technologii procesów oraz komputerowo wspomaganego projektowania i wytwarzania jest atutem branym pod uwagę przez przyszłych pracodawców. Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności predysponują absolwentów do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych. Absolwenci będą przygotowani do pracy w działach utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w działach jakości. Mogą być zatrudnieni do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, lotniczego i pokrewnych zakładach wytwórczych. Absolwenci są ponadto przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwa skupione w Wielkopolskim Klastrze Lotniczym, ze względu na zaawansowaną technologię poszukują absolwentów wykazujących się wiedzą interdyscyplinarną, umożliwiającą projektowanie i obsługiwanie skomplikowanych urządzeń mechatronicznych. Absolwenci tej specjalności wyjdą naprzeciw tym oczekiwaniom.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Elektrotechnika z elementami mechatroniki, obrabiarki CNC, projektowanie mechatroniczne, teoria sterowania, konstrukcje mechatroniczne, technologia i automatyka montażu, techniki współrzędnościowe, komputerowe wspomaganie konstrukcji CAD, komputerowe systemy mechatroniczne, inżynieria produkcji, nowoczesne technologie.

 

Specjalność OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE (CNC)

Gruntowna wiedza z zakresu programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie (CNC), znajomość systemów narzędziowych oraz umiejętność projektowania systemów elastycznego wytwarzania, nadzorowania, diagnostyki procesów produkcyjnych, a także użytkowania komputerowych systemów wspomagających prace różnych działów przedsiębiorstwa (konstrukcja, procesy technologiczne, kontrola jakości, itp.) powodują, że absolwenci specjalności obrabiarki sterowane numerycznie (CNC) są poszukiwanymi specjalistami, chętnie zatrudnianymi w różnych sektorach przemysłu.

Studia odbywane w ramach tej specjalności pozwalają uzyskać wiedzę niezbędną do rozpoczęcia działalności związanej z produkcją i usługami w zakresie precyzyjnej obróbki skrawaniem, toczenia i frezowania oraz eksploatacją centrów obróbczych sterowanych numerycznie (CNC).

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują przyszłych inżynierów do pracy w przedsiębiorstwach związanych z nowoczesnym przemysłem maszynowym. Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności czynią absolwentów gotowymi do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych. Absolwenci będą ponadto przygotowani do sprawowania funkcji kierowniczych na różnych szczeblach zarządzania produkcją.

Szereg przedsiębiorstw regionu Południowej Wielkopolski zgłaszało wielokrotnie potrzeby związane z zatrudnianiem specjalistów przygotowanych do pracy na  maszynach sterowanych numerycznie. Takich specjalistów oczekują również firmy zrzeszone w Wielkopolskim Klastrze Lotniczym. PWSZ w Kaliszu, będąca członkiem WKL, podejmuje działania zaspokajające to zapotrzebowanie. Zwiększa to znacznie konkurencyjność absolwenta tej specjalności oraz ułatwia zatrudnienie na stanowiskach inżynierskich.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Komputerowe projektowanie procesów technologicznych i CAM, komputerowe wspomaganie konstrukcji CAD, obrabiarki CNC, komputerowe systemy sterowania i pomiarów, systemy narzędziowe, systemy elastycznego wytwarzania, nowoczesne technologie, inżynieria jakości wg ISO, techniki pomiarowe z wykorzystaniem techniki współrzędnościowej, eksploatacja i diagnostyka maszyn z zastosowaniem metod nieniszczących.

 

Specjalność TECHNOLOGIA MASZYN

Specjalność ta realizowana jest w PWSZ w Kaliszu od momentu jej powstania. Studia na specjalności mechanika i budowa maszyn umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy inżynierskiej, popartej stosowną praktyką z zakresu: materiałoznawstwa, technologii i eksploatacji maszyn, projektowania procesów technologicznych, wspomagania komputerowego projektowania maszyn i urządzeń, programowania maszyn i urządzeń sterowanych numerycznie oraz eksploatacji i diagnostyki maszyn. Ponadto studenci uzyskują umiejętności wykorzystywania systemów komputerowych w projektowaniu złożonych układów mechanicznych i oprzyrządowania technologicznego. W trakcie studiów dużą uwagę poświęca się zastosowaniu programów i technik informatycznych w procesach technologicznych. Po zakończeniu studiów absolwent posiada umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z konstrukcją, produkcją, eksploatacją, obsługą, diagnostyką maszyn i urządzeń. Potrafi również kierować zespołami ludzkimi oraz zarządzać produkcją.

Możliwości zatrudnienia

Długoletnie doświadczenie związane z prowadzeniem specjalności dowodzi, że jej absolwenci dobrze radzą sobie na współczesnym rynku pracy. Gruntowna wiedza z zakresu budowy maszyn, materiałoznawstwa, technologii procesu obróbki oraz komputerowo wspomaganego projektowania i wytwarzania jest atutem docenianym przez przyszłych pracodawców. Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności czynią absolwentów gotowymi do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych. Są gotowi do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i pokrewnych zakładach wytwórczych. Absolwenci są ponadto przygotowani do sprawowania funkcji kierowniczych na różnych szczeblach zarządzania produkcją oraz na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Komputerowe projektowanie procesów technologicznych i CAM, inżynieria jakości według ISO, obrabiarki CNC, komputerowe systemy sterowania i pomiarów, planowanie i sterowanie produkcją PPC, projektowanie  oprzyrządowania technologicznego, eksploatacja i diagnostyka maszyn, techniki komputerowe CA-x, badania nieniszczące, nowoczesne technologie, techniki współrzędnościowe.