Mechanika i budowa maszyn - wydział we Wrześni

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia

    Konkurs świadectw:
  • matematyka
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

CZAS TRWANIA:
3,5 roku / 7 semestrów

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzone będą w zamiejscowym Wydziale Medyczno-Społeczno-Techniczny we Wrześni.

Uczelnia prowadzi także nabór na studia inżynierskie na kierunku mechanika i budowa maszyn realizowane w Wydziale Politechnicznym PWSZ w Kaliszu.

 

Kierunek studiów mechanika i budowa maszyn o profilu praktycznym jest utożsamiany głównie z funkcjonowaniem maszyn i urządzeń w szeroko pojętym przemyśle maszynowym.

Mechanika i budowa maszyn odgrywa istotną rolę w rozwoju technicznym, współcześnie integruje się z automatyką, inżynierią materiałową, cybernetyką, elektroniką, technikami komputerowymi i najnowszymi technologiami. Wszystkie najważniejsze osiągnięcia cywilizacyjne są efektem tych zintegrowanych działań.

Mechanika i budowa maszyn zajmuje się rozumieniem zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Dostarcza gruntownej wiedzy z zakresu mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Obejmuje także realizację procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn oraz prace wspomagające projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn, a także nadzór nad ich eksploatacją.

Zajmuje się praktycznym kształtem nabycia umiejętności istotnych z punktu widzenia budowy maszyn, tj. procesów rządzących ich powstawaniem i funkcjonowaniem.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn otrzymują tytuł inżyniera. Studia zapewniają im wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie szeroko rozumianych działań inżynierskich.

Dynamiczny rozwój technik produkcyjnych, sprzętu o najwyższych parametrach jakości i nowoczesności wymaga obsługi przez wszechstronnie wykształcony personel. Absolwent mechaniki i budowy maszyn znajdzie zatrudnienie w zakładach przemysłowych o profilu produkcyjnym zarówno w biurze konstrukcyjnym, technologicznym, jak również bezpośrednio kierując linią produkcyjną.

Absolwenci będą przygotowani do uczestnictwa w  projektowaniu, wykonawstwie oraz eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji stosowanych w  większości dziedzin przemysłu maszynowego. Będą również przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach, zajmujących się dystrybucją materiałów i urządzeń stosowanych w budowie i eksploatacji maszyn. Absolwenci będą mogli pracować jako konstruktorzy, technolodzy i organizatorzy produkcji w różnych zakładach przemysłowych i usługowych we wszystkich dziedzinach związanych z budową i eksploatacją maszyn, a także jako eksploatatorzy obiektów i urządzeń, wykorzystywanych w budowie maszyn i urządzeń przemysłowych oraz w służbach, zajmujących się parkiem maszynowym. Będą przygotowani do pracy, jako urzędnicy w dziedzinach zajmujących się zagrożeniami, które niesie ze sobą rozwój przemysłu, rolnictwa i aglomeracji miejskich.

W procesie kształcenia szczególny nacisk położony jest na umiejętności posługiwania się programami i technikami informatycznymi. Absolwent tej specjalności będzie potrafił samodzielnie rozwiązywać problemy w sferach produkcji, eksploatacji, obsługi technicznej urządzeń, a także kierować zespołami ludzkimi i zarządzać produkcją.

Nowoczesnemu przygotowaniu absolwentów służy także fakt, że większość zajęć prowadzona jest w formie laboratoriów jako zajęć praktycznych i projektowych z wykorzystaniem technik komputerowych.

Dzięki nowoczesnemu programowi studiów i wysokiemu poziomowi kadry dydaktycznej absolwenci są w pełni przygotowani do rozwijania swej wiedzy na studiach magisterskich na wybranych kierunkach technicznych w macierzystej jednostce w PWSZ w Kaliszu lub innych. Według posiadanych informacji ok. 90% absolwentów studiów inżynierskich kontynuuje naukę na studiach magisterskich w PWSZ w Kaliszu, jak również w innych ośrodkach.