Obronność państwa

Obszar roboczy 3

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia

    Konkurs świadectw:
  • matematyka
  • geografia lub historia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

CZAS TRWANIA:
3 lata / 6 semestrów

Zadaniem studiów na tym kierunku jest kształcenie studentów w zakresie nauk o zarządzaniu, o obronności, o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych. Dotyczą one istoty prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Absolwent będzie posiadał specjalistyczną wiedzę, dotyczącą gospodarowania zasobami ludzkimi, informacyjnymi, rzeczowymi i finansowymi niezbędnymi do pełnienia funkcji menedżerskich.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Strategia obronności państwa, Siły zbrojne RP, Podstawy teorii walki zbrojnej, Logistyka w obronności, Bezpieczeństwo publiczne, Podstawy dowodzenia, Historia wojskowości polskiej, Edukacja obronna.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent uzyska możliwość zatrudnienia w charakterze specjalisty analityka i projektanta w zespołach występujących w jednostkach administracji państwowej oraz kierownika na podstawowych szczeblach zarządzania w organizacjach militarnych i pozamilitarnych, w organizacjach gospodarczych, instytucjach publicznych oraz ośrodkach zarządzania kryzysowego.