Obronność państwa

Studia magisterskie, 2 letnie drugiego stopnia

    Kryteria
  • ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

CZAS TRWANIA:
2 lata / 4 semestry

Studia drugiego stopnia na kierunku obronność państwa umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z obszaru nauk społecznych, w zakresie nauk o zarządzaniu, o obronności, o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych. W ramach studiów rozpatrywana jest problematyka obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym szczególnie zarządzania obronnością, realizowania zadań obronnych na różnych poziomach systemu obronnego państwa, utrzymania i wzmacniania zdolności obronnych państwa, kreowania polityki obronnej, współdziałania w dziedzinie obronności w wymiarze narodowym, sojuszniczym i Unii Europejskiej. Ponadto organizowania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w czasie pokoju, zagrożenia i wojny, planowania, organizacji i prowadzenia działań obronnych przez podmioty systemu obronnego, funkcjonowanie sił zbrojnych, roli i zadań obronnych organów władzy samorządowej i państwowej, potencjału obronnego państwa.

Absolwent posiadał będzie specjalistyczną wiedzę dotyczącą gospodarowania zasobami ludzkimi, informacyjnymi, rzeczowymi i finansowymi niezbędnymi do pełnienia funkcji menedżerskich. Umiejętności analizy, oceny i interpretacji zagrożeń, procesów zarządzania w obronności, wykorzystania informatycznych systemów wsparcia zarządzania kryzysowego i dowodzenia.

 

Wybrane przedmioty z programu studiów

Zarządzanie strategiczne, współpraca cywilno-wojskowa, strategia obronności wybranych państw, strzelectwo, budowa broni i amunicji, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, informatyka w obronności, Język wojskowy, obrona narodowa, przygotowanie obronne społeczeństwa, operacje pokojowe, działalność sztabów, przywództwo w organizacji zhierarchizowanej.

 

Możliwości zatrudnienia

Kierunek stwarza możliwości własnego rozwoju, przygotowuje do sprawowania funkcji kierowniczych, nadzorowania i organizowanie pracy podwładnych, podejmowania wyzwań zawodowych na różnych stanowiskach w zakresie realizacji zadań związanych z obronnością, zarządzaniem kryzysowym. Absolwent uzyska możliwość zatrudnienia w charakterze specjalisty, analityka i projektanta lub kierownika na podstawowych szczeblach zarządzania w komórkach jednostek administracji publicznej, samorządowej, państwowej, w podmiotach gospodarczych, ośrodkach zarządzania kryzysowego na wszystkich poziomach władz samorządowych i państwowych, w siłach zbrojnych i instytucjach naukowych, przedsiębiorstwach przemysłu obronnego oraz organizacjach i instytucjach proobronnych.