Obronność państwa

Obszar roboczy 3

Studia magisterskie, 2 letnie drugiego stopnia

    Kryteria
  • ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

CZAS TRWANIA:
2 lata / 4 semestry

Studia drugiego stopnia na kierunku obronność państwa przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia. Dla kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku innym niż: obronność państwa; zarządzanie; zarządzanie i dowodzenie; ekonomia; bezpieczeństwo wewnętrzne; finanse i rachunkowość; logistyka; zarządzanie i inżynieria produkcji; administracja, dodatkowym warunkiem rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego jest uzyskanie pozytywnego wyniku testu kompetencyjnego z zakresu systemów obronnych  i strategii bezpieczeństwa państwa. W przypadku liczby kandydatów, przekraczającej limit przyjęć, w pierwszej kolejności kwalifikowani do przyjęcia będą absolwenci kierunków: obronność państwa; zarządzanie; zarządzanie i dowodzenie; ekonomia; bezpieczeństwo wewnętrzne.

Zadaniem studiów na tym kierunku jest kształcenie studentów w zakresie nauk o zarządzaniu, o obronności, o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych. Dotyczą one istoty prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa.

Absolwent będzie posiadał specjalistyczną wiedzę, dotycząca gospodarowania zasobami ludzkimi, informacyjnymi, rzeczowymi i finansowymi niezbędnymi do pełnienia funkcji menedżerskich.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent uzyska możliwość zatrudnienia w charakterze specjalisty analityka i projektanta w zespołach występujących w jednostkach administracji państwowej oraz kierownika na podstawowych szczeblach zarządzania w organizacjach militarnych i pozamilitarnych, w organizacjach gospodarczych, instytucjach publicznych oraz ośrodkach zarządzania kryzysowego.

 Wybrane przedmioty z programu studiów

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Informatyka w obronności, Język wojskowy, Przygotowanie obronne społeczeństwa, Operacje pokojowe, Działalność sztabów, Przywództwo w organizacji zhierarchizowanej.