Pielęgniarstwo

pracownia-piel

Studia magisterskie, 2 letnie drugiego stopnia

    Kryterium
  • ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

CZAS TRWANIA:
2 lata / 4 semestry

Adres

ul. Kaszubska 13, Kalisz   Zobacz mapę

Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo.

Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo umożliwiają zdobycie nowoczesnej, szerokiej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych oraz z wybranych dziedzin pielęgniarstwa specjalistycznego.  Treści kształcenia objęte programem nauczania pozwalają przygotować studenta do wdrażania standardów profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wprowadzania ich do praktyki zawodowej. Przewidywane efekty kształcenia zapewniają nie tylko posługiwanie się wiedzą w konkretnym działaniu praktycznym, ale przede wszystkim holistyczne postrzeganie człowieka i jego problemów zdrowotnych. Absolwent studiów zostaje także wyposażony w umiejętności pozwalające mu na: prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie ich wyników, organizowanie pracy podwładnych i własnej, nadzorowanie opieki pielęgniarskiej, opracowywanie i wdrażanie programów edukacji zdrowotnej z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, organach administracji publicznej (nadzór nad ochroną zdrowia), służbach mundurowych (policja, wojsko, służba więzienna), domach pomocy społecznej, żłobkach oraz organach samorządu pielęgniarek i położnych.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Wybrane zagadnienia z zakresu nauk społecznych: teoria pielęgniarstwa, zarządzanie w pielęgniarstwie, badania naukowe w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, podstawy psychoterapii, edukacja zdrowotna, bioetyka, kontraktowanie świadczeń zdrowotnych

Nauki w zakresie opieki specjalistycznej: nowoczesne techniki diagnostyczne, intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, pielęgniarstwo specjalistyczne (opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek, opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego, opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą, opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową, opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń, pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi, opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane, opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi, opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną), pielęgniarstwo epidemiologiczne, pielęgniarstwo europejskie, pielęgniarstwo środowiskowe, kardiologia i pielęgniarstwo kardiologiczne, immunologia kliniczna, genetyka kliniczna, seksualność i regulacja płodności, toksykologia, opieka nad chorym leczonym w reumatologii, opieka nad dzieckiem chorym przewlekle i niepełnosprawnym, opieka nad chorymi w ortopedii, opieka nad chorym umierającym i jego rodziną, profilaktyka onkologiczna kobiet, ustawodawstwo zawodowe, poradnictwo w zakresie żywienia, język angielski (obowiązkowy), język rosyjski lub język niemiecki(do wyboru),zajęcia fakultatywne, seminarium magisterskie.