Pielęgniarstwo wydział we Wrześni

Akademicka Poradnia Zdrowia

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia

  Konkurs świadectw:
 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

CZAS TRWANIA:
3 lata /6 semestrów lub 3,5 roku / 7 semestrów

Studia 3 letnie na kierunku pielęgniarstwo realizowane są w systemie stacjonarnym (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku ). Istnieje możliwość zapisania się na studia stacjonarne 7 semestralne (3,5 letnie) realizowane  w systemie okołoweekendowym (zajęcia w różne dni tygodnia).

Pielęgniarstwo to kierunek studiów przygotowujący przyszłego absolwenta do sprawowania holistycznej opieki nad zdrowiem człowieka, rodziny i populacji. Program studiów pozwala uzyskać kwalifikacje i kompetencje niezbędne do profesjonalnego realizowania złożonych zadań zawodowych. Pielęgniarstwo jako dyscyplina naukowa i działalność praktyczna stwarza możliwości własnego rozwoju, systematycznego wzbogacania wiedzy oraz ciągłego doskonalenia umiejętności praktycznych. Edukacja na tym kierunku kształcenia uwzględnia tradycję i współczesne zmiany, jakie dokonują się w systemie ochrony zdrowia, systemie kształcenia oraz praktyce pielęgniarskiej w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Samodzielność i autonomia zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, wymaga od absolwenta szerokiej i interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności udzielania świadczeń z zakresu: promocji zdrowia, profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, pielęgnowania. Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich) oraz korzystania z różnych form doskonalenia podyplomowego.

Absolwent studiów pielęgniarskich na poziomie licencjackim posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 • sprawowania opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem zdrowym, zagrożonym czynnikami ryzyka, chorym w jego środowisku życia, pracy, nauki, w warunkach placówki ochrony zdrowia,
 • planowania i realizowania zadań zawodowych w oparciu o profesjonalną, nowoczesną wiedzę z zakresu medycyny i poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa,
 • udzielania różnych form wsparcia osobom nieuleczalnie chorym, niepełnosprawnym, umierającym,
 • nawiązywania współpracy z członkami zespołu terapeutycznego, rodziną, społecznością lokalną,
 • rozwoju zawodu i praktyki pielęgniarskiej oraz wdrażania nowych metod pracy i rozwiązań organizacyjnych,
 • zapewnienia właściwej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent uzyskując tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa oraz posiadając prawo wykonywania zawodu może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach pomocy społecznej; ponadto w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia, w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, służbach mundurowych (policja, więziennictwo, wojsko), w organach samorządu pielęgniarek i położnych.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia, psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, badania fizykalne, badania w pielęgniarstwie, zakażenia szpitalne, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne; położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne; psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy ratownictwo medycznego, ozonoterapia.