Położnictwo

Studia licencjackie, 3 lub 3,5 letnie pierwszego stopnia

  Konkurs świadectw:
 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

CZAS TRWANIA:
3 lata / 6 semestrów lub 3,5 roku / 7 semestrów

Adres

ul. Kaszubska 13, Kalisz   Zobacz mapę

Studia 3 letnie na kierunku pielęgniarstwo realizowane są w systemie stacjonarnym (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku ). Istnieje możliwość zapisania się na studia stacjonarne 7 semestralne (3,5 letnie) realizowane  w systemie okołoweekendowym (zajęcia w różne dni tygodnia).

Wykonywanie zawodu położnej to sprawowanie kompleksowej i profesjonalnej opieki położniczej,  ginekologicznej, neonatologicznej i pielęgniarskiej. Jako członek medycznego zespołu interdyscyplinarnego położna uczestniczy w procesie  diagnozowania, leczenia i usprawniania pacjentek ciężarnych, rodzących, w okresie połogu oraz ze schorzeniami ginekologicznymi.

Kompetencje położnej wiążą się przede wszystkim z planowaniem i realizowaniem indywidualnego procesu pielęgnowania  uwzględniającego holistyczne spojrzenie na potrzeby i problemy pacjentek.

Program studiów na kierunku położnictwo umożliwia zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności, które pozwolą na realizowanie ścieżka kariery zawodowej – jak i dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia o tym profilu.

W ciągu trzech lat studiów realizowane jest 4870 godzin zajęć, w tym 2300 godzin to zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa.

Studenci oprócz przedmiotów kierunkowych uczą się również języków obcych, aby po ukończeniu studiów móc swobodnie funkcjonować zarówno w kraju, jak i za granicą. Uczelnia ma pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Szkolnictwa Medycznego. Absolwent kierunku położnictwo uzyskuje tytuł licencjata położnictwa, a dyplom ukończenia studiów uprawnia do uznania kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej.

Absolwent kierunku położnictwo dysponuje rzetelną wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi, umożliwiającymi samodzielne wykonanie zawodu położnej. W szczególności absolwent jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej i będzie się wykazywał:

 • wiedzą w zakresie nauk medycznych, w szczególności medycyny perinatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa, nauk humanistycznych i społecznych;
 • umiejętnością wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej;
 • umiejętnością współdziałania w zespole interdyscyplinarnym w zakresie profilaktyki oraz w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji w odniesieniu do wymienionych grup pacjentów;
 • umiejętnością rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i jej dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu;
 • umiejętnością inicjowania i wspierania działań kobiety i jej rodziny na rzecz promowania zdrowia i podnoszenia poziomu zdrowotności społeczeństwa;
 • umiejętnością podejmowania działań ratowniczych w sytuacjach nagłych, dokonywania wyboru właściwych form udzielania pierwszej pomocy położniczej, mieszczących się w zakresie kwalifikacji i kompetencji zawodowych;
 • umiejętnością działania zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta z poszanowaniem i respektowaniem jego praw.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo mogą być zatrudnieni m. in. w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej lecznictwa stacjonarnego i niestacjonarnego, w tym podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej i innych – zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Zdobyty dyplom licencjata położnictwa uprawnia do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia i studiach podyplomowych.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Anatomia, fizjologia, patologia, embriologia i genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia, psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, filozofia i etyka zawodu położnej, język angielski, podstawy opieki położniczej, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w położnictwie, zakażenia szpitalne, techniki położnicze i prowadzenie porodu, położnictwo i opieka położnicza, ginekologia i opieka ginekologiczna, neonatologia i opieka neonatologiczna, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, choroby wewnętrzne, chirurgia, psychiatria, anestezjologia i stany zagrożenia życia, rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii, podstawy ratownictwo medycznego, bezpieczeństwo i higiena pracy, ozonoterapia