Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Rachunkowośc i finanse przedsiębiorstw

Studia podyplomowe, 2 semestralne

  Kryteria
 • dyplom ukończenia studiów wyższych

CZAS TRWANIA:
1 rok / 2 semestry

Studia podyplomowe „Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw” należą do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych o profilu praktycznym. Przedmiot zainteresowania ww. studiów umiejscowiony jest głównie w obszarze praktyk związanych z umiejętnościami księgowymi i podejmowania decyzji o naturze finansowej w jednostkach gospodarczych.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości, a uzyskane kompetencje pozwolą na usprawnienie pracy w działach finansowych i księgowych przedsiębiorstwa.

Absolwent będzie  przygotowany do pracy w charakterze menadżera/kierownika, specjalisty i pracownika biurowego w instytucjach gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturalnych w działach finansowych i księgowych, od których wymaga się wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności oraz doświadczenia w zakresie tematyki związanej z szeroko rozumianym zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. Wyposażony jest w kompendium wiedzy z rachunkowości finansowej, zarządczej, podatkowej. Umie stosować metody i narzędzia rachunkowo – finansowe. Zna prawo podatkowe i sprawozdawczość finansową. Absolwent będzie dysponował wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do czynnego uczestnictwa w życiu gospodarczym oraz funkcjonowania organizacji na międzynarodowym rynku gospodarczym.

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu księgowości i finansów podmiotów gospodarczych. Program obejmuje pełen zakres wiadomości niezbędnych do wykonywania funkcji  finansisty i księgowego, przygotowując absolwenta do wypełnienia w sposób kompetentny zadań w tematyce objętej studiami. Szczególne znaczenie ma tu nabycie praktycznych umiejętności z zakresu księgowości, w tym obsługa programów komputerowych wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwie.

Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym (w tym licencjackie) przygotowujących się do podjęcia pracy w działach finansowo-księgowych oraz do tych, którzy chcą wykorzystać nabyte umiejętności do prowadzenia własnej firmy.

Plan studiów w systemie niestacjonarnym obejmuje 200 godzin, w tym:

 • 70 godzin kształcenia teoretycznego,
 • 130 godzin zajęć praktycznych (ćwiczeń, warsztatów)

Program studiów został tak skonstruowany, aby zapewnić słuchaczom pogłębienie wiedzy na temat:

 1. Ustawy o rachunkowości, krajowych standardach  rachunkowości, międzynarodowych standardach rachunkowości i międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej oraz międzynarodowych standardach rewizji finansowej oraz innych aktach prawnych niezbędnych w pracy księgowego
 2. Zaawansowanych metod prowadzenia ewidencji księgowej w różnych jednostkach, w tym technik pozyskiwania danych z tych systemów
 3. Reguł i zasad wykonywania zawodu księgowego, audytora oraz biegłego rewidenta oraz normach etycznych wykonywania tych zawodów
 4. Inwestycji finansowych, budowy i zarządzania portfelem  inwestycyjnym, metod wyceny przedsiębiorstw, metod oceny projektów inwestycyjnych oraz zarządzania finansami
 5. Wykorzystania komputerowego wspomagania procesów zarządczych z zakresu rachunkowości.

 

Kryteria przyjęcia:

 •  słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
 • o przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
 • uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Kontakt

Biuro Rekrutacji
ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz
Collegium Novum pok. 004

tel. 62 76 79 520

e-mail: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl

Godz. otwarcia: pon-pt 8:00 - 15:30

ZAREJESTRUJ SIĘ