Ratownictwo medyczne

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia

  Konkurs świadectw:
 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

CZAS TRWANIA:
3 lata / 6 semestrów

Absolwenci kierunku ratownictwo medyczne są przygotowani do podejmowania medycznych czynności ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia. W zespołach ratownictwa medycznego i w oddziałach szpitalnych współuczestniczą w diagnostyce i leczeniu pacjentów. W trakcie studiów nabywają zarówno umiejętności medyczne, jak również: dydaktyczne, kierownicze i menedżerskie w zakresie organizacji i ochrony zdrowia. Studia przygotowują absolwentów do podejmowania zadań badawczych oraz do zatrudnienia w warunkach konkurencyjnego rynku pracy. Kierunek posiada profesjonalną, systematycznie wzbogacaną bazę szkoleniową. W symulacjach medycznych wykorzystywane są zaawansowane fantomy ALS: MegaCode Kelly, MegaCode Kid, ALS Baby (Laerdal) sterowane bezprzewodowo systemami SimPad, a także fantom noworodka PEDI Blue Neonatal Simulator (Gaumard) oraz hybrydowy fantom porodowy MamaNathalie. Nowe Centrum Symulacji Medycznej wyposażone w kamery HD, system debriefingu ECT Fusion (KbPort) oraz specjalistyczny, profesjonalny sprzęt ratownictwa medycznego, m.in.: defibrylatory (Lifepak 12 z systemem ShockLink do bezpiecznej nauki defibrylacji, Binz), kardiomonitory, respiratory (AmbuMatic, Oxylog Draeger), kapnometr EMMA i wiele innych, pozwala na łatwe opanowanie przez studentów medycznych czynności ratunkowych. Kształcenie praktyczne realizowane jest w oparciu o bazę szkoleniową oddziałów szpitalnych. Studenci kierunku, wykorzystując ambulans treningowy Wydziału Medycznego naszej Uczelni, organizują pokazy i prowadzą szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego w szkołach i instytucjach. Biorą udział w konferencjach naukowych i publikują prace w czasopismach specjalistycznych. We współzawodnictwie z profesjonalnymi zespołami ratownictwa medycznego zdobyli 4-te miejsce w ogólnopolskim rajdzie Rescue Trophy Extreme 2013 oraz 2-gie w Mistrzostwach Ziemi Kaliskiej w Ratownictwie Medycznym 2014.

 

Możliwości zatrudnienia

 • zespoły ratownictwa medycznego szpitali, Pogotowia Ratunkowego i pozostałych jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 • Szpitalne Oddziały Ratunkowe oraz pozostałe oddziały szpitalne,
 • formacje ratownicze: ratownictwa górskiego, narciarskiego, wodnego, górniczego, morskich służb poszukiwania i ratownictwa,
 • jednostki Straży Pożarnej i lotniska,
 • jednostki podległe Ministerstwu Obrony Narodowej, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, Ministerstwu Sprawiedliwości, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Centra Powiadamiania Ratunkowego (jako dyspozytorzy medyczni),
 • administracja, w szczególności: zespoły ds. opracowania planów zabezpieczenia kryzysowego, ƒ
 • jednostki gospodarki posiadające służby ratownicze lub służby BHP,
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, fundacje i stowarzyszenia,
 • szkoły – nauczanie pierwszej pomocy w ramach przedmiotu: wychowanie dla obronności,
 • instytucje szkoleniowe – kursy pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych, nauczanie zawodu ratownika i doskonalenie zawodowe ratowników medycznych,
 • podmioty gospodarcze wykonujące transport sanitarny lub zapewniające zabezpieczanie imprez masowych.

Wybrane przedmioty z programu studiów:

Biochemia, biologia medyczna, mikrobiologia, immunologia, biofizyka, anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, fizjologia człowieka, patofizjologia ogólna, radiologia, farmakologia, patomorfologia, medycyna sądowa, pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc, medycyna ratunkowa, choroby wewnętrzne, chirurgia z onkologią, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, neurologia, pediatria, psychiatria, toksykologia, położnictwo i ginekologia, intensywna terapia, zagrożenia środowiskowe, kardiologia z elementami EKG, neurochirurgia, pulmonologia, okulistyka, laryngologia, medycyna sportu, choroby zakaźne, medyczne czynności ratunkowe, medycyna katastrof, ratownictwo specjalistyczne, zdrowie publiczne, higiena z elementami epidemiologii, prawo medyczne, etyka i deontologia, ochrona własności intelektualnej, metodologia badań naukowych z elementami statystyki i biostatystyki, organizacja, zarządzanie i ekonomiczne podstawy działalności gospodarczej, technologie informacyjne, elementy dydaktyki, metodyka nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy, zajęcia praktyczne z nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy, psychologia, język migowy, socjologia, wychowanie fizyczne, język obcy