Technologia żywności i żywienie człowieka

green lettuce salad close up with olive oil in background

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia

    Konkurs świadectw:
  • matematyka
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

DURATION:
3,5 roku / 7 semestrów

Address

ul. Poznańska 201-205, Kalisz   View map

Kierunek ten ma charakter interdyscyplinarny, gdyż łączy wybrane elementy wiedzy z obszaru nauk technicznych i rolniczych, z dziedzin nauk technicznych, matematycznych, chemicznych, fizycznych, biologicznych, rolniczych, ekonomicznych, humanistycznych i społecznych. Główny nurt studiów umożliwia nabycie wiedzy praktycznej – inżynierskiej i technologicznej – z zakresu szeroko rozumianej technologii i inżynierii produkcji żywności, analityki żywności, zasad prawidłowego żywienia człowieka, biotechnologii, mikrobiologii i bezpieczeństwa produkcji żywności, sposobów jej utrwalania, pakowania, przechowywania i transportu, kryteriów i metod oceny jakości surowców, półproduktów i gotowych produktów żywnościowych, gospodarki cieplnej, gospodarki wodno- ściekowej, gospodarki odpadami i produktami ubocznymi z produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego itp. Istotnym uzupełnieniem specjalistycznej wiedzy technologicznej jest dokładne poznanie konstrukcji i zasad eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego oraz zasad projektowania procesów i linii technologicznych.

Absolwenci kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, po zakończeniu studiów, posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia niuansów różnych procesów przetwórstwa spożywczych surowców rolniczych, czynników decydujących o składzie, jakości, wartości żywieniowej i bezpieczeństwie zdrowotnym różnych grup artykułów spożywczych oraz o zachowaniu w nich naturalnej zawartości związków biologiczne aktywnych, o cechach prozdrowotnych. Umieją organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń. Potrafią posługiwać się techniką komputerową w projektowaniu procesów jednostkowych i linii technologicznych oraz w sterowaniu procesami technologicznymi. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia się oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dzięki 3-miesięcznej, wakacyjnej praktyce zawodowej w różnych zakładach przemysłu spożywczego na terenie Ziemi Kaliskiej, absolwenci kierunku technologia żywności i żywienie człowieka (z tytułem inżyniera) są przygotowani do podjęcia pracy we wszystkich branżach przemysłu spożywczego, bezpośrednio po ukończeniu studiów.

Przedstawiona wyżej, ogólna, charakterystyka kierunku studiów – Technologia żywności i żywienie człowieka, uruchamianego w PWSZ w Kaliszu w roku akademickim 2016/2017, potwierdza, że doskonale wypełnia on dotychczasową niszę edukacyjną w regionie. Dzięki czemu studenci, pragnący zdobyć atrakcyjny i potrzebny dla regionu Kaliskiego zawód inżyniera, technologa żywności, obecnie nie muszą już wyjeżdżać na kilka lat do odległych Wyższych Uczelni. Poza wygodą i brakiem stresu związanego ze zmianą miejsca zamieszkania, niewątpliwie ma to również duże znaczenie dla budżetów rodzinnych.

Wybrane zagadnienia z programu studiów

Kształcenie w zakresie ekologii i ochrony środowiska: ekologiczne, etyczne i ekonomiczne aspekty ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego; wpływ emisji substancji szkodliwych i antropogennych na stan środowiska; sposoby zapobiegania skażeniom środowiska; zasady ochrony środowiska; kologiczne podstawy ochrony zdrowia; biodegradacja odpadów przemysłu spożywczego, utylizacja, recykling

Kształcenie zakresie chemii i analizy chemicznej i sensorycznej, biochemii, mikrobiologii, higieny i bezpieczeństwa produkcji żywności:

skład chemiczny, zawartość i właściwości głównych składników surowców i produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego; dodatki do żywności; zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne żywności; woda w żywności; oddziaływanie na zmiany jakości i stabilność przechowalniczą żywności; składniki żywności (białka, enzymy, peptydy, lipidy, sfingolipidy, sterole, składniki mineralne, substancje zapachowe, barwniki naturalne, witaminy, aminy; interakcje składników żywności w czasie produkcji i przechowywania; charakterystyka mikroorganizmów występujących w żywności; charakterystyka drobnoustrojów saprofitycznych i chorobotwórczych występujących w produktach żywnościowych oraz sposoby ich eliminowania; zmiany w żywności spowodowane rozwojem mikroflory i aktywnością enzymów egzogennych; wykorzystywanie mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych; podstawy technik analizy: chemicznej, instrumentalnej i sensorycznej – stosowanych do oceny jakości żywności; metody oznaczania podstawowych składników żywności

Kształcenie w zakresie ogólnej technologii żywności, technologii specjalnościowych i przechowalnictwa:

surowce w przetwórstwie żywności; proces technologiczny – dobór i wstępne przygotowanie surowców, operacje i procesy jednostkowe; zmiany zachodzące w żywności w czasie jej produkcji, utrwalania i przechowywania; dobór operacji i procesów jednostkowych w procesie technologicznym; kryteria oceny jakości produktów i koncentratów spożywczych; charakterystyka metod utrwalania żywności (chłodzenie, zamrażanie, liofilizacja, pasteryzacja, sterylizacja, suszenie, metody chemiczne, biologiczne); systemy pakowania żywności; znakowanie opakowań żywności; trendy rozwoju technologii żywności; technologie produktów pochodzenia zwierzęcego; technologie produktów pochodzenia roślinnego, w tym przetwórstwo owoców i warzyw, soków, napojów, koncentratów, pieczywa, artykułów cukierniczych, kawy; biotechnologia żywności, w tym napojów fermentowanych; technologie gastronomiczne

Kształcenie w zakresie żywienia człowieka:

wartość żywieniowa różnych grup produktów spożywczych; wykorzystanie wartości energetycznej pożywienia; niezbędne składniki odżywcze – biodostępność i rola w organizmie; wzbogacanie wartości odżywczej produktów spożywczych; znaczenie składników biologicznie aktywnych żywności dla prawidłowego żywienia człowieka; główne składniki odżywcze w racji pokarmowej; normy i zasady żywienia; zasady projektowania jadłospisów; diety alternatywne i lecznicze; pojęcie sposobu żywienia i stanu odżywienia; wpływ zanieczyszczeń żywności na bezpieczeństwo konsumenta; alergeny w żywności; profilaktyka chorób dietozależnych