Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym

Studia magisterskie, 2 letnie drugiego stopnia

    Kryterium:
  • ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

DURATION:
2 lata / 4 semestry

Address

ul. Kaszubska 13, Kalisz   View map

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunek wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym mogą ubiegać się absolwenci, którzy:

  • posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne w PWSZ w Kaliszu, lub
  • posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne w innej uczelni (w trakcie trwania studiów student będzie zobligowany do uzupełnienia różnic programowych z zakresu modułu zdrowie publiczne), lub
  • posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia (w trakcie trwania studiów student będzie zobligowany do uzupełnienia różnic programowych z zakresu modułu psychologiczno – pedagogicznego oraz dydaktycznego).

Uczelnia proponuje odmienne wobec tradycji studia wychowania fizycznego łączące osobiste zainteresowania sportowe studenta z umiejętnościami zawodowymi pozwalającymi na wykonywanie zawodu nauczyciela wychowania fizycznego i zdrowotnego we wszystkich placówkach oświatowych, jak i w równym stopniu na podjęcie pracy w jednym z najbardziej istotnych obecnie obszarów zdrowia publicznego – we wszelkich miejscach edukacyjno  – menedżerskich związanych z pokonywaniem dwóch zasadniczych dla człowieka XXI wieku czynników ryzyka zdrowotnego:  hipokinezji i nadwagi.

Nasz absolwent pracujący jako nauczyciel w placówce oświatowej wypełnia oczekiwany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) model nowoczesnego nauczyciela, który swoim sposobem myślenia i przygotowaniem pedagogicznym nawiązuje do obecnych, zdecydowanie odmiennych pryncypiów kształcenia. Oznacza to, że nie ogranicza się do nadzoru nad rozwojem fizycznym uczniów, nie skupia się nadmiernie nad uzyskaniem określonych przejawów sprawności sportowej wybranej grupy uczniów, lecz potrafi dostrzec wychowanie fizyczne w perspektywie całożyciowych potrzeb edukacyjnych i zdrowotnych przeciętnego ucznia, a więc potrafi: tworzyć aktywny stosunek ucznia wobec potrzeb zdrowotnych i utylitarnych własnego ciała,  wykorzystać proces wychowania fizycznego dla tworzenia wyróżnionych przez ustawodawcę pryncypiów kształcenia ogólnego (ważnych w przebiegu życia człowieka umiejętności psycho – społecznych).

 Wszystko to razem powoduje, że absolwent przechodzi z pozycji nauczyciela ćwiczeń fizycznych na pozycję doradcy ucznia, przygotowując go do samodzielnej, całożyciowej dbałości o ciało. Potrafi równocześnie pokazać uczniowi znaczenie sportu, ćwiczeń fizycznych w szerszej perspektywie nie ograniczonej do sprawności fizycznej, wyniku sportowego czy konsumpcji widowiska sportowego.

Absolwent studiów wychowania fizycznego PWSZ w Kaliszu pracujący z osobami dorosłymi nie ogranicza się do roli instruktora ćwiczeń fizycznych (zdrowotnych, rekreacyjnych, sportowych), lecz potrafi pracować z osobą edukowaną w sposób, który pozwoli człowiekowi na samodzielne odkrycie i wypełnianie własnych potrzeb zdrowotnych na tle warunków życia i wpływu pracy zawodowej. Potrafi pełnić rolę doradcy człowieka dorosłego w zakresie wykorzystania środków kultury fizycznej dla pokonywania hipokinezji i nadwagi. Program studiów zapewnia równocześnie uzyskanie kwalifikacji menedżerskich pozwalających na wypełnianie roli animatora działań samorządowych skierowanych na tworzenie lokalnych środowisk sprzyjających zdrowiu. Kontynuacją zajęć na uczelni są indywidualnie zorganizowane praktyki zawodowe, nie ograniczone do placówek oświatowych, lecz w równym stopniu skierowane na zdobycie doświadczeń w pracy z osobami dorosłymi w ich środowisku życia.

Wypełnianie wyróżnionych wyżej ról wymaga posiadania adekwatnych kwalifikacji (interdyscyplinarnego przygotowania zawodowego). Z jednej strony solidnych studiów pedagogicznych opartych na wykorzystaniu niedyrektywnych koncepcji wychowania, co prowadzi do uzyskania przez edukatora umiejętności nawiązania interaktywnego kontaktu edukacyjnego, zarówno z uczniem w placówkach oświatowych, jak i w równym stopniu w pracy z człowiekiem dorosłym (klientem). Z drugiej strony student otrzymuje równie solidne przygotowanie w zakresie wiedzy na temat zarządzania w obszarze zdrowia publicznego. Taki, rozszerzony profil przygotowania nauczyciela wychowania fizycznego jest nowatorskim, wręcz rewolucyjnym podejściem wobec tego zawodu.

 

Kandydaci na studia na kierunku wychowanie fizyczne muszą wykazać się dobrą sprawnością fizyczną (w tym:  umiejętnością pływania).

 

Możliwości zatrudnienia

Nasz absolwent jest nauczycielem wychowania fizycznego przygotowanym zarówno do pracy w placówkach szkolnych, w podstawowym zakresie do pracy w sporcie kwalifikowanym jak i do szerszego wykorzystania swoich umiejętności na polu zdrowia publicznego. Jest także przygotowany do prowadzenia różnych form zajęć i poradnictwa w swoim gabinecie zdrowia czy  odnowy biologicznej, a równocześnie posiada kwalifikacje menedżera zdrowia w środowisku lokalnym, dysponując wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na podjęcie szerszej działalności prozdrowotnej w środowisku lokalnym. Potrafi wypełniać rolę organizatora w działaniach samorządowych, tych które dotyczą promocji zdrowia, jak i w równym stopniu może prowadzić własną działalność edukacyjno – usługowo – doradczą poprzez różne  fitness kluby, siłownie, gabinety zdrowia, odnowy biologicznej, studia wellness  czy Spa.

Studia pozwalają również na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji (do wyboru), pozwalających na podjęcie pracy w organizacjach sportowych jako: instruktora w wybranej przez siebie dyscypliny sportu, instruktora sportu niepełnosprawnych, instruktora odnowy biologicznej.

 

Wybrane przedmioty z programu studiów

Fizjologia starzenia się, zdrowie psychiczne, psychologia starzenia się, psychologia i pedagogika, podstawy geriatrii, podstawy treningu zdrowotnego, elementy fizjoterapii, podstawy organizacji zarządzania, podstawy zdrowia publicznego, projektowanie programów zdrowotnych, dietetyka wieku senioralnego, trening interpersonalny, zdrowotne formy aktywności fizycznej, praktyki zawodowe, przedmioty do wyboru, wykłady monograficzne