Zarządzanie

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia

    Konkurs świadectw:
  • matematyka
  • geografia lub historia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

DURATION:
3 lata / 6 semestrów

Address

ul. Nowy Świat 4a, Kalisz   View map

Współczesna epoka niesie wiele nowych wyzwań. Coraz bardziej złożone formy prowadzenia działalności w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego rodzą zapotrzebowanie na szeroką wiedzę z zakresu zarządzania. Wymogi kształcenia wynikają z potrzeb rozwoju naszego kraju, z sytuacji na polskim i europejskim rynku pracy, z członkostwa w Unii Europejskiej i z procesów transformacji do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Podjęte działania programowe oraz decyzje kadrowe pozwalają na zapewnienie optymalnego doboru treści i najlepszych metod kształcenia. Wiele miejsca w programach nauczania przeznacza się na poznanie aktualnych zadań nauki o zarządzaniu, a także na pogłębioną znajomość języków obcych.

 

Specjalność ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

Zadaniem studiów na tej specjalności jest kształcenie studentów dla potrzeb jednego z największych  obszarów rynku pracy – administracji publicznej, głównie samorządowej. Gospodarowanie olbrzymimi zasobami majątkowymi, finansowymi i ludzkimi oraz zarządzanie skomplikowanymi organizmami gminnymi, powiatowymi czy wojewódzkimi jest niełatwe i wymaga specjalistycznych kwalifikacji. Studia dają możliwość  zdobycia wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania, prawa administracyjnego, konstytucyjnego, prawa pracy. Kompetentny specjalista w zakresie administracji publicznej posiadać będzie także wiedzę w zakresie: public relations, negocjacji i marketingu terytorialnego, kierowania rozwojem społeczno-gospodarczym, zarządzania majątkiem publicznym czy zagospodarowania przestrzeni.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci będą doskonale przygotowani do pracy głównie w administracji różnego szczebla (gmina, powiat, województwo, urzędy centralne), a także w organizacjach pozarządowych, ochrony zdrowia, w ubezpieczeniach społecznych i gospodarczych.  Studia przygotowują również do pełnienia funkcji kierowniczych oraz wykonywania zadań na innych szczeblach struktury organizacyjnej w jednostkach samorządowych oraz w jednostkach gospodarczych, które na zlecenie i w imieniu samorządu terytorialnego wykonują zadania publiczne, tzn. m.in. w spółkach  cywilnych, kapitałowych itp.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Podstawy zarządzania publicznego, prawo i postępowanie administracyjne, zarządzanie urzędem, zamówienia publiczne, negocjacje i mediacje w administracji publicznej, analiza finansowo-ekonomiczna budżetu samorządowego, zarządzanie finansami gminy, zarządzanie miastem i gminą, planowanie przestrzenne, rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych, marketing terytorialny, zarządzanie organizacjami non-profit, komunikowanie i public relations w administracji publicznej, etyka życia publicznego, zarządzanie strategiczne i kryzysowe, psychologia społeczna, zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym, prawne aspekty zarządzania publicznego w zakresie między innymi zagadnień konstytucyjnych, prawa cywilnego i gospodarczego, prawa zamówień publicznych,  prawa Unii Europejskiej.

 

Specjalność ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

Treści programowe specjalności uwzględniają założenie, w myśl którego zarządzanie przedsiębiorstwem jest w obecnych warunkach gospodarki rynkowej zbieżne z zarządzaniem jego finansami. W tej sytuacji specjalność umożliwia uzyskanie znajomości zagadnień z zakresu organizacji i zarządzania, a także zdobycie wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w tym między innymi z zakresu płynności i wiarygodności finansowej, inżynierii finansowej czy strategii podatkowych. Studia pozwalają ponadto na nabycie umiejętności wykorzystania controllingu i analizy ekonomicznej jako narzędzi zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Umożliwiają one także poznanie wielu metod wykorzystywanych w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci będą przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach, a także do realizacji szerokiego zakresu zadań w działach finansów, controllingu, analiz, rachunkowości zarządczej, w firmach konsultingowych, w sektorze usług finansowych, w urzędach administracji samorządowej, urzędach skarbowych. Specjalność przygotowuje również do zarządzania przedsiębiorstwem i jego finansami w działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Zarządzanie przedsiębiorstwem, organizacja pracy kierowniczej, sprawozdawczość finansowa, rachunkowość finansowa zaawansowana, rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, budżetowanie i analiza odchyleń, ocena efektywności inwestycji, controlling strategiczny i operacyjny, wycena przedsiębiorstwa, biznesplan, podatki w przedsiębiorstwie, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze, rynki finansowe, analiza strategiczna przedsiębiorstwa, rynek papierów wartościowych, zarządzanie grupami kapitałowymi, strategie podatkowe przedsiębiorstw, zarządzanie majątkiem trwałym i obrotowym.

 

Specjalność ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

Studia na tej specjalności mają na celu przygotowanie analityków i menedżerów różnych szczebli do zarządzania procesami logistycznymi na rynkach krajowych i międzynarodowych, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Studia umożliwiają ponadto poznawanie zasad wykorzystywania rozwiązań logistycznych w kształtowaniu procesów wewnętrznych w przedsiębiorstwie dotyczących produkcji dóbr i usług a także w kształtowaniu relacji z otoczeniem w zakresie dostaw surowców i materiałów, dystrybucji wyprodukowanych wyrobów, obsługi transportowo-sprzętowej itp. Pozwalają one także na zapoznanie się z metodami umożliwiającymi wykorzystanie procesów logistycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci specjalności będą przygotowani do budowania i realizacji strategii logistycznych oraz do rozwiązywania problemów związanych z budową wewnętrznych systemów organizacji podmiotów gospodarczych. Będą fachowcami znającymi całokształt funkcjonowania przedsiębiorstwa, jego potrzeby oraz rozumiejącymi zasady zarządzania jednostką organizacyjną. Studia przygotowują ponadto do skutecznego poszukiwania rozwiązań w zakresie budowy układów pozwalających na tworzenie racjonalnych powiązań biznesowych z otoczeniem. Absolwenci będą przygotowani nie tylko do pracy w komórkach logistycznych w przedsiębiorstwach, ale także do realizacji zadań w podmiotach gospodarczych, które w systemie zleceniowym poszukują najlepszych rozwiązań logistycznych.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Podstawy logistyki, gospodarka magazynowa, gospodarka zapasami, organizacja i ekonomika transportu, systemy transportowe, podstawy spedycji, opakowania w systemach logistycznych, infrastruktura logistyczna, systemy informatyczne w logistyce, logistyka zaopatrzenia, logistyka produkcji, logistyka dystrybucji, koszty logistyki, zarządzanie łańcuchem dostaw, normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, ekologistyka, podstawy logistyki miejskiej.

 

Specjalność ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ PUBLICZNĄ I BIZNESOWĄ