Zdrowie publiczne

Studia magisterskie 2 letnie drugiego stopnia

Kryterium rekrutacji:

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu

DURATION:
2 lata / 4 semestry

Address

ul. Kaszubska 13, 62-800 Kalisz   View map

* kierunek zostanie uruchomiony po nadaniu uprawnienia do prowadzenia studiów przez Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego

 Głównym celem kształcenia na kierunku zdrowie publiczne ze specjalnością promotor zdrowia będzie uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji z zakresu szeroko pojętej promocji zdrowia oraz przygotowanie do pracy z populacją osób w różnym wieku, w zakresie wzmacniania zachowań prozdrowotnych.

W trakcie studiów studenci zdobędą wiedzę na temat podstawowych problemów i zagrożeń zdrowia populacji oraz działań profilaktycznych podejmowanych w obszarze ochrony zdrowia publicznego. Absolwent będzie posiadał podstawowe umiejętności związane z zarządzaniem zasobami niezbędnymi do realizacji wytyczonych celów polityki zdrowotnej państwa na różnych szczeblach organizacyjnych: instytucji samorządowych, rządowych, instytucji pozarządowych oraz organizacji udzielających świadczeń w zakresie zdrowia.

Studenci zostaną wyposażeni w umiejętności oraz kompetencje społeczne, które sprawią, że poradzą sobie w przyszłości z wyzwaniami podjętej pracy. Uzyskane kwalifikacje pozwolą absolwentom na świadczenie usług w zakresie doboru właściwych programów prozdrowotnych i poprawy jakości życia na każdym etapie ontogenezy.

Zadaniem stawianym przed promotorami zdrowia (specjalność studiów) jest edukowanie i poprawa jakości życia społeczeństwa. Zdobyte w trakcie studiów kompetencje pozwolą przyszłym absolwentom na możliwość podjęcia pracy w krajach Unii Europejskiej ze względu na duże zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

Celem podejmowanej współpracy ze środowiskiem lokalnym jest stworzenie warunków do rozwijania indywidualnych zainteresowań, umiejętności i wiedzy studentów, jak również promowanie zdrowego stylu życia, propagowanie aktywności fizycznej służącej zdrowiu
w różnych grupach społecznych ze szczególny uwzględnieniem osób starszych.

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku zdrowie publiczne, który bezpośrednio podkreśla związek z obszarem nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej jest współodpowiedzialność za zdrowie zarówno indywidualnego pacjenta jak i grup ludności oraz poszanowanie zasad etyki zawodowej i uregulowań prawnych obowiązujących pracowników ochrony zdrowia.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest: nauczenie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu promocji zdrowia.

Praktyka zawodowa: 12  tygodni

 

Możliwości zatrudnienia

 Naszym celem jest przygotowanie magistra zdrowia publicznego ze specjalnością promotor zdrowia upoważnionego do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, placówkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu zdrowia, instytucjach ukierunkowanych na zajęcia z osobami w różnym wieku m.in.: w domach pomocy społecznej, w dziennych placówkach opieki, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, sanatoriach, uzdrowiskach oraz w innych organizacjach społecznych i samorządowych zajmujących się ochroną i promocją zdrowia (np. w osiedlowych/gminnych klubach seniora, świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży, w placówkach kulturalnych), a także w ośrodkach zdrowia kierujących swoje działania promocyjne lub profilaktyczne do osób w różnym wieku. Należy również podkreślić, że tak przygotowana grupa zawodowa włączy się w działalność instytucji samorządowych i państwowych oraz będzie sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy w społecznych i prywatnych instytucjach poświęconych krzewieniu samoświadomości zdrowia w społeczeństwie oraz prozdrowotnego stylu życia, a tym samym polepszenia stanu zdrowia naszego społeczeństwa oraz będzie generatorem miejsc pracy oraz dochodu narodowego.

Wyrobienie odpowiednich umiejętności połączenia wiedzy teoretycznej, praktycznej i idei publicznej oraz odpowiedzialności za drugiego człowieka umożliwi absolwentom studiów swobodne poruszanie się w zagadnieniach sektora zdrowia publicznego, pozwalające im
w toku rozwoju karier zawodowych na pełnienie funkcji kierowniczych tak w instytucjach promujących zdrowie w administracji rządowej, jak i w jednostkach pozarządowych.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Bioetyka, historia medycyny, ekologia i ochrona środowiska, biologia człowieka, ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, prawo w ochronie zdrowia, psychologia zdrowia, socjologia zdrowia, anatomia funkcjonalna, fizjologia wysiłkowa, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, programy promocji zdrowia, system opieki zdrowotnej, zdrowie publiczne, epidemiologia, profilaktyka zdrowotna, gerontologia, wychowanie zdrowotne, medycyna uzdrowiskowa, elementy rehabilitacji ruchowej, gry i zabawy prozdrowotne, międzynarodowe problemy zdrowotne.