Komitet Rewitalizacji Miasta Kalisza zagościł w PWSZ

W poniedziałek, 3 kwietnia, odbył się wykład, który dla studentów specjalności Administracja i zarządzanie publiczne przeprowadziła inż. Sylwia Antoszczyk, młodszy inspektor nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza. 
Studenci, podczas konwersatorium z zarządzania nieruchomościami, zapoznali się z obowiązkami zarządcy nieruchomości, zasadami przeprowadzania obowiązkowych okresowych przeglądów stanu technicznego budynków. Teoria została zobrazowana przykładem zabytkowego budynku położonego w Kaliszu, przy ul. Warszawskiej 1-9, pochodzącego sprzed pierwszej wojny światowej, wpisanego do rejestru zabytków, wybudowanego jako obiekt przemysłowy (fabryka sukna Beniamina Repphana), obecnie pełniącego funkcję mieszkalną. 
Wpis do rejestru zabytków oraz położenie nieruchomości w obszarze rewitalizacji były czynnikami, które wywołały dyskusję na temat problemów związanych z zarządzaniem nieruchomości zabytkowych i ich utrzymaniem. 
Wykład był pierwszym z serii zorganizowanych działań edukacyjnych podejmowanych przez członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, do którego Prezydent Miasta Kalisza powołał, m.in. Sylwię Antoszczyk i wykładowcę PWSZ w Kaliszu – Izabelę Rącką.