Konferencja naukowa z cyklu „Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu”

Konferencja naukowa
z cyklu „Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu”

W czwartek 20 kwietnia na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ w Kaliszu odbyła się konferencja naukowa z cyklu „Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu” zatytułowana „Ekonomiczność w zarządzaniu i dowodzeniu”.

Konferencja miała na celu prezentację aktualnych wyników badań dotyczących ekonomiczności działań podejmowanych w organizacjach gospodarczych oraz militarnych, a także dyskusję na tematy będące przedmiotem obrad. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo, kierownik Katedry Zarządzania i Dowodzenia WNSiH PWSZ w Kaliszu (pomysłodawca konferencji i Przewodniczący Rady Naukowej), który powitał gości. Głos zabrała także Rektor PWSZ w Kaliszu, prof. nadzw. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk. Niewątpliwą atrakcją był wykład profesora Witolda Kieżuna, który objął konferencję partonatem honorowym, jednak nie przyjechał do Kalisza ze względu na stan zdrowia. Mimo to Profesor przemówił do uczestników konferencji na żywo, łącząc się telefonicznie, i wyraził życzenie, aby prakseologia była częścią aktualnie prowadzonych badań oraz procesów dydaktycznych. Profesor W. Kieżun jest urodzonym w 1922 roku polskim ekonomistą, teoretykiem zarządzania, przedstawicielem polskiej szkoły prakseologicznej.

Jednym z konferencyjnych gości była mgr inż. Małgorzata Wierzbicka, redaktor naczelny „Problemów jakości”, wysoko punktowanego polskiego czasopisma naukowego z wieloletnią tradycją, która zaprezentowała i podarowała uczestnikom konferencji kwietniowy numer miesięcznika. W numerze tym zamieszczono wywiad przeprowadzony z prof. Jarosławem Wołejszo a także artykuły dwojga pracowników PWSZ w Kaliszu.
 
Konferencja została podzielona na trzy sesje. Pierwszą sesję, dotyczącą ekonomiczności zarządzania przedsiębiorstwami, prowadzili: prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo oraz prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk z Politechniki Warszawskiej. Dokonując wprowadzenia do sesji, prof. S. Tkaczyk opisał wybrane aspekty rozwoju kwalitologii, nauki o jakości. Następnie prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa i dr inż. Teresa Ostrowska omówili Symetrię zagrożeń i podatności, jako prakseologiczne aspekty teorii zdarzeń. Prof. dr hab. Grzegorz Raubo uświetnił konferencję wystąpieniem na temat działania racjonalnego, efektywnego i godziwego w aforystycznym wykładzie Wyrocznia podręczna Baltazara Graciana. Kontynuując wątek prakseologiczny, dr inż. Marcin Nowak i mgr inż. Mariusz Mierzwiak przedstawili przesłanki tworzenia prakseologicznej teorii organizacji w nurcie austriackim, a dr. inż. Grażyna Paulina Wójcik zaprezentowała pojęcie organizacji cybernetycznych w ujęciu prakseologicznym. Dr Kinga Anna Krupcała podsumowała pierwszą sesję wystąpieniem na temat znaczenia sprawności i skuteczności w zarządzaniu czasem kierownika. Niewątpliwą atrakcją sesji były prezentacje praktyków. Przedstawiciele bydgoskiej spółki TELDAT, dr inż. Henryk Kruszyński i mgr inż. Robert Palka zaprezentowali możliwości podniesienia skuteczności procesu szkolenia użytkowników Systemu Zarządzania Kryzysowego, a dr inż. Andrzej Wisz z CMGI omówił zagadnienia dotyczące systemów szkolenia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.
Sesja druga skoncentrowana była na organizacjach militarnych. Prowadzący sesję: prof. dr hab. inż. Jan Posobiec z PWSZ w Kaliszu oraz prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa z Politechniki Warszawskiej, wprowadzili uczestników konferencji w zagadnienia związane ekonomicznością w dowodzeniu i moderowali dyskusję. Pierwszym prelegentem był prof. nadzw. dr hab. Mirosław Skarżyński, który ocenił ekonomiczność funkcjonowania systemów logistycznych w wojnach amerykańskich (1775-1902). Następnie dr Daniel Kucharek omówił problematykę bezpieczeństwa i dowodzenia w warunkach skażeń. Dr Marek Pawlak z kolei zwrócił uwagę na wykorzystanie Activity Based Intelligence w prowadzeniu działań przeciwrebelianckich. Najmłodsza uczestniczka konferencji, mgr Aleksandra Wisz, przedstawiła założenia i zalety systemu symulacji wirtualnej wspomagającego szkolenie dowództw z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych.
 
Równolegle dr Ilona Tobjasz ze Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego poprowadziła warsztaty dla studentów „Space Hackathon”, podczas których studenci PWSZ w Kaliszu, w tym obcokrajowcy, a także goście z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, wypracowywali innowacyjne rozwiązania problemów związanych z zarządzaniem przestrzenią. Warto zaznaczyć, że na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych kaliskiej PWSZ przebywa obecnie 20 studentów międzynarodowych, którzy pobierają naukę w ramach programu ERASMUS+ oraz Double Diploma – International Business Management, która to specjalność realizowana jest w porozumieniu z Innstituto Politecnico de Braganca i umożliwia uzyskanie podwójnego dyplomu – ukończenia uczelni zarówno polskiej, jak i portugalskiej. Ostatnia sesja konferencyjna zdominowana została przez studentów, którzy zaprezentowali wypracowane przez siebie rozwiązania. Warsztaty prowadzone były w języku angielskim, w związku z tym ostatnia sesja także wymagała znajomości tego języka. Listy gratulacyjne wręczył studentom Dziekan WNSiH doc. dr Jan Frąszczak.
 
link do Problemów jakości nr 4/2017