Kształtowana współcześnie w Polsce obronność powiązana została z  staraniem obejmującym zintegrowane przeciwstawienie się zagrożeniom polityczno-militarnym przy wykorzystaniu wszystkich – wojskowych i cywilnych – zasobów państwa. W  ujęciu normatywnym przyjęła postać strategicznej, jednolitej w  założeniach, koncepcji  działania państwa i  społeczeństwa.

W tym ostatnim kontekście, problematyka pamięci narodowej, patriotyzmu i  szacunku dla osiągnięć minionych pokoleń, znalazła dla siebie szczególne miejsce za sprawą rocznicy Odzyskania Niepodległości. Rok 2018 stał się  bogaty w liczne rocznicowe  wydarzenia, w tym także te organizowane przez uczelnie akademickie.

 Środowisko Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego uznało, że z racji lokalizacji Uczelni w Kaliszu – mieście  ciężko doświadczonym wojennym bombardowaniem i spaleniem w  roku 1914 – powinno się  wykazać aktywnością wyjątkową. W związku z  tym podjęto się między innymi przeprowadzenia odpowiednio ukierunkowanych badań. Powstały również liczne analizy o charakterze naukowym i  publicystycznym. Przed ich upublicznieniem nawiązano  kontakty z gronem wypróbowanych Przyjaciół Uczelni, którzy wspólnie uznali, żeby przekształcić kaliską inicjatywę w Międzyuczelniany Projekt Naukowo-Badawczy.

Zaangażowanych w  projekt  11 środowisk  naukowych postanowiło ukierunkować  aktywność badawczą  na  proces rozwoju polskiej rzeczywistości – nie ograniczając się jedynie do osiągnięć i sukcesów, lecz uwzględniając również dylematy i wyzwania, jakie towarzyszyły państwu polskiemu na przestrzeni tytułowego 100-lecia.

Za sprawą tak ujętej  problematyki zostanie zrealizowany główny cel projektu: Jak na  przestrzeni czasu od 11.11.1918 roku do chwili obecnej  zmieniało się polskie społeczeństwo i  państwo widziane przez pryzmat nauk teoretycznych i stosowanych?

Prace nie zostały zamknięte. Zespół projektowy zaprasza do wspólnego dyskursu. Interesujące będą zarówno  rozważania teoretyczne, jak i odniesienia praktyczne.

Do prac nad problematyką pamięci narodowej, patriotyzmu i szacunku dla osiągnięć minionych pokoleń Zespół projektowy zaprasza również Studentów. Zdaniem organizatorów pozwoli to na dodatkowe odniesienia, analizy i wnioski  uwzględniające  poglądy i potrzeby młodego pokolenia Polaków.

Komitet Konsultacyjno –  Doradczy

pod Honorowym Przewodnictwem prof. dr. hab. Jana ŻARYNA

 

Z-ca Przewodniczącego

Komendant  COSSW płk Ryszard CZAPRACKI

 

Członkowie

 • Interesariusze – Uczelni – uczestniczących w projekcie
 • Andrzej BIEŻUŃSKI, HSB Polska Sp. z o.o. w Warszawie
 • ppłk rez. mgr Jacek DALEKI, Stowarzyszenie Edukacja dla Bezpieczeństwa w Poznaniu
 • Wiktor DĘBSKI, Szczecineckie Bractwo Kurkowe
 • Grzegorz NAMYSŁ, Stowarzyszenie Strzeleckie Bellona w Kaliszu
 • Tadeusz NOGAJ, Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych
 • Bartłomiej KUBIK, Muzeum Techniki i Uzbrojenia Wojskowego w Kaliszu
 • mjr rez. mgr inż. Grzegorz LEŚNIEWSKI, Stowarzyszenie Absolwentow Liceów Wojskowych SALW-a w Warszawie

 

Rada Naukowo – Programowa

pod Przewodnictwem JM Rektora PWSZ w Kaliszu

prof. nadzw. dr. hab. n. med. Andrzeja WOJTYŁY

 

 

Z-ca Przewodniczącego

dr hab. Ireneusz DZIUBEK, prof. PWSZ (Lider Międzyuczelnianego Projektu)

 

 

Członkowie

 • dr hab. Józef GACEK, WAT
 • dr hab. Waldemar KACZMAREK, ASzWoj
 • dr hab. Zbigniew KUBACKI SJ
 • dr hab. Witold LIDWA, ASzWoj
 • dr hab. inż. Aleksander OLEJNIK, WAT (Lider Uczelnianego Projektu)
 • dr hab. inż. Andrzej POLAK, PWSZ Kalisz
 • dr hab. inż. Jan POSOBIEC, PWSZ Kalisz
 • dr hab. Bogdan SZULC, ASzWoj
 • dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO, PWSZ Kalisz
 • dr hab. Piotr ASZYK SJ, prof. PWTW CB (Lider Uczelnianego Projektu)
 • dr hab. inż. Ryszard CHROBAK, prof. ASzWoj (Lider Uczelnianego Projektu)
 • dr hab. inż. Grzegorz DOMEK, prof. UKW (Lider Uczelnianego Projektu)
 • ppłk dr Maciej GOŁĘBIOWSKI, COSSW (Lider Uczelnianego Projektu)
 • dr hab. Włodzimierz FEHLER, prof. UPH (Lider Uczelnianego Projektu)
 • mjr dr hab. Maciej HENZEL, prof. WAT
 • dr hab. Arkadiusz INDRASZCZYK, prof. UPH
 • dr hab. Stanisław KACHEL, prof. WAT
 • płk dr hab. Adam KOZAKIEWICZ, prof. WAT
 • dr inż. Marian KRYŁOWICZ, prof. WSB (Lider Uczelnianego Projektu)
 • dr hab. inż. Marek KUBIŃSKI, PWSZ Kalisz
 • dr hab. Wojciech NYSZK, ASzWoj
 • dr hab. inż. Tomasz RUBAJ, PWSZ Kalisz
 • dr hab. Remigiusz WIŚNIEWSKI, prof. SWPW (Lider Uczelnianego Projektu)
 • dr hab. inż. Ryszard WOŹNIAK, prof. WAT
 • dr hab. Jacek ZIELIŃSKI, prof. UPH
 • płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI, prof. ASzWoj
 • dr Marek CHUCHRACKI, PWSZ Kalisz (Wydziałowy Koordynator Projektu)
 • dr Artur FILIPOWICZ SJ, PWTW CB
 • dr Grzegorz GRONDYS, SAN (Lider Uczelnianego Projektu)
 • dr Arkadiusz JANIAK, PWSZ Kalisz (Wydziałowy Koordynator Projektu)
 • dr inż. Dariusz KASPRZAK, PWSZ Kalisz (Wydziałowy Koordynator Projektu)
 • dr Paweł KAMIŃSKI, PWSZ Kalisz (Wydziałowy Koordynator Projektu)
 • dr Rafał KANIA, SWPW
 • dr Ryszard MACIEJEWSKI, PWSZ Kalisz (Wydziałowy Koordynator Projektu)
 • dr Bogumiła PAWLACZYK, PWSZ Kalisz
 • dr Arkadiusz SZCZEPANIAK, SAN
 • dr Ilona URYCH, ASzWoj
 • dr Anna WALIGÓRSKA-KOTFAS, PWSZ Konin
 • dr Robert WAWER SJ, PWTW CB
 • dr Beata WENERSKA, PWSZ Kalisz (Lider Uczelnianego Projektu)
 • dr Karina ZAWIEJA-ŻUROWSKA, PWSZ Konin (Lider Uczelnianego Projektu)
 • dr Bogumiła PAWLACZYK, PWSZ Kalisz

Uczestnictwo w przedsięwzięciu

 

 • warunkiem uczestnictwa w projekcie (konferencji) jest przesłanie załączonej Karty zgłoszeniowej drogą elektroniczną na adres mailowy: ladad@wp.pl do  dnia: 14.10.2018 r.
 • prezentacja materiałów – w formie referatów, w panelach problemowych
 • przygotowanie materiałów do publikacji wg załączonych Wymagań edytorskich
 • Rada Naukowo – Programowa zastrzega sobie prawo dokonania tematycznego ograniczenia problematyki obrad po otrzymaniu zgłoszeń uczestnictwa i tematów referatów
 • uczestnictwo w projekcie i pracach wyodrębnionych tematycznie jest nieodpłatne
 • Organizatorzy nie zapewniają i nie rezerwują noclegów

Komitet Organizacyjny

pod Przewodnictwem mgr Damiany ŁADA

 

 • dr Sławomir WRONKA, PWSZ Kalisz
 • dr Mirosław ŻYWIOŁOWSKI, PWSZ Konin
 • mgr Agnieszka NAPIERALSKA, WSB Poznań
 • mgr Klaudia OLEKSIAK, ASzWoj

 

Program Konferencji

14 listopada 17.00 – 20.00 Apel Pamięci

Zbiórka uczestników – PWSZ w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4, przejście pod Ratusz (ul. Rynek Główny), Apel z udziałem Pododdziału Honorowy Liceum Mundurowego Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Kutnie

 

15 listopada 2018 r.

09.15 – 09.45 – Rejestracja uczestników

 10.00 – 10.20 – Otwarcie obrad (Aula im. Profesora Czesława Glinkowskiego)

 JM Rektor PWSZ w Kaliszu

prof. nadzw. dr. hab. n. med. Andrzej WOJTYŁA  – uroczyste otwarcie konferencji

 

Gość Specjalny prof. dr. hab. Jan ŻARYN  – okolicznościowy komentarz

 10.20 – 12.05

Obrady plenarne – Część I

(Aula im. Profesora Czesława Glinkowskiego)

 Prowadzący – dr hab. Ireneusz T. DZIUBEK

10.20 – 10.35

Prof. dr hab. Bogdan SZULC – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Trudna droga do wolności

 10.35 – 10.50

Dr Robert WAWER – SJ Papieski Wydział Teologiczny Collegium Bobolanum w Warszawie

Niepodległość jako element dobra wspólnego

 10.50 – 11.05

Dr hab. inż. Grzegorz DOMEK, prof. UKW – Wydział  Matematyki, Fizyki i Techniki

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy

Od napędów mechanicznych do mechatronicznych – 100 lat polskiego przemysłu

11.05 – 11.20

Ppłk dr inż. Wojciech FURMANEK – Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Polska amunicja w latach 1918-2018

11.20 – 11.35

Dr hab. Remigiusz WIŚNIEWSKI, prof. SWPW – Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Edukacja obronna jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich

 11.35 – 11.50

Dr inż. Marian KRYŁOWICZ – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Rola szkolenia młodzieży i studentów w tworzeniu rezerw dla sił zbrojnych

 11.50 – 12.05

Prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Wojska lądowe w systemie obronnym państwa – koncepcje, trendy, przyszłości

 

III. 12.05 – 12.30

Przerwa na kawę

 

Obrady plenarne – Część II

Panele: IVA. – IVD.

 

Panel IVA.  12.30 – 14.00

(Aula im. Profesora Czesława Glinkowskiego)

Prowadzący – prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO

12.30 – 12.40

Prof. dr. hab.  Andrzej POLAK   – WNSiH PWSZ w Kaliszu

PRO FIDE ET PATRIA. Generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz. Żołnierz – Obywatel – Patriota

 12.40 – 12.50

Dr inż. Mirosław ŻYWIOŁOWSKI – PWSZ w Koninie

Zmienna historia w relacjach polsko-czeskich

 12.50 – 13.00

Dr inż. Dariusz KASPRZAK – WMiBM PWSZ w Kaliszu

100-lecie ochrony własności przemysłowej w Polsce

 13.00 – 13.10

Dr Piotr SOBOLEWSKI – WRiS PWSZ w Kaliszu

Kalisz przez 100-lecie. Zmiany w wizerunku miasta

 13.10 – 13.20

Dr Bogumiła PAWLACZYK – WNSiH PWSZ w Kaliszu

Sławojka – skok cywilizacyjny polskiej wsi

 13.20 – 13.30

Dr hab. Katarzyna DOMASZEWSKA, mgr Beata MADEJ-DZIECHCIAROW,
mgr Agata ORDON-LIS – WRiS PWSZ w Kaliszu

1918-2018 rozwój fizykoterapii na przestrzeni 100 lat

 13.30 – 13.40

Dr Romuald MICHNIEWICZ – WRiS PWSZ w Kaliszu

Przydatność umiejętności pływania w konfliktach zbrojnych. Ujęcie historyczne

 13.40 – 13.50

Dr Iwona  MICHNIEWICZ – WRiS PWSZ w Kaliszu

Historia polskiego ratownictwa wodnego

 13.50 – 14.00

Dr Grzegorz GRONDYS – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Szczecinku

Decentralizacja władzy na przykładzie powołania straży miejskich (gminnych)

 

Panel IVB.  12.30 – 14.00

(Sala nr 22)

 Prowadzący – prof. dr hab. inż. Jan POSOBIEC

 12.30 – 12.40

Dr inż. Erwin PRZYBYSZ – WP PWSZ w Kaliszu

Techniki RE i RP na przykładzie polskiej pozycji obronnej w 1939 roku

 12.40 – 12.50

Dr hab. Konrad MALASIEWICZ WNSiH PWSZ w Kaliszu

Arytmetyka sił zbrojnych

 12.50 – 13.00

Dr Robert POKLEK – UAM w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Szkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej w ujęciu historycznym i teraźniejszym

 13.00 – 13.10

Dr Krzysztof  JĘDRZEJAK – UAM w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Organizacja i zadania więziennictwa w latach 1918-2018. Sto lat w służbie państwu i społeczeństwu

 13.10 – 13.20

Mgr Mirosław KUŚWIK – WNSiH PWSZ w Kaliszu

Internowanie legionistów polskich w obozie jenieckim w  Szczypiornie 1917 roku

13.20 – 13.30

Mgr Anna KARPISIEWICZ WNSiH PWSZ w Kaliszu

Służba w Brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej powołanie czy patriotyczny obowiązek?

 13.30 – 13.40

Mgr Lech KUDŁA – WNSiH PWSZ w Kaliszu

Ewolucja patriotyzmu na przełomie wieków

 13.40 – 13.50

Dr inż. Waldemar SCHEFFS – WNSiH PWSZ w Kaliszu

Historia jednostek WE  od 1953 do 1990 roku

 13.50 – 14.00

Mgr Adam HANDKE  – Prokuratura Rejonowa w Kaliszu

Przestępczość w Polsce po odzyskaniu niepodległości i transformacji systemowej.

Podobieństwa i różnice

Panel IVC. Studencki 12.30 – 14.00

(Sala nr 20)

 Prowadzący – mgr Zofia MARCINIAK

Opieka naukowa – dr Andrzej KWIATKOWSKI

 12.30 – 12.40

Igor WRÓBEL – Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Bobolanum

Wojna polsko-bolszewicka na ziemi dobrzyńskiej lipiec-sierpień 1920 r.

 12.40 – 12.50

Michał  WODZICKI – Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Bobolanum

Rola Kościoła katolickiego w procesie odbudowy państwa polskiego 1914-1918

 12.50 – 13.00

Mateusz MATEJUK – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Korpus Ochrony Pogranicza jako gwarant bezpieczeństwa granic RP po odzyskaniu niepodległości

 13.00 – 13.10

Dawid ŚWITOŃ  Szymon ZAJĄC – WP PWSZ w Kaliszu

Prototypy broni pancernej we wrześniu 1939 roku

 13.10 – 13.20

Marcin BROCKI –  WNSiH PWSZ w Kaliszu

Historia wojsk specjalnych 1918 – 2016

 13.20 – 13.30

Julianna WOŹNIAK, Magdalena MICHALAK  – WRiS PWSZ w Kaliszu

Metody kinezyterapeutyczne jako kompleksowa praca z pacjentem – historia i rozwój w latach 1918-2018

 13.30 – 13.40

Karol MARCINKOWSKI – WRiS PWSZ w Kaliszu
 Medycyna manualna i jej historia w latach 1918-2018

 13.40 – 13.50

Patrycja KOWAŃSKA, Wojciech NAWROCKI – WRiS PWSZ w Kaliszu

1918-2018 rozwój fizykoterapii na przestrzeni ostatnich 100 lat

 

Panel IVD. Studencki 12.30 – 14.00

(Sala nr 25)

 

Prowadzący – mgr Jakub KONIAK

Opieka naukowa – dr Janusz FIEBIG

12.30 – 13.00

Patrycja GĄSIOREK, Kaja GRABOWSKA, Cezary NALEPA, Ernest ZIMMERMANN, Kacper GÓRECKI – pod naukową opieką Pana Rafała BYZIA – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU
 w Przygodzicach
 

Odkrywamy historię – zapomniani policjanci dwudziestolecia międzywojennego

Wprowadzenie dr Paweł KAMIŃSKI

 13.00 – 13.10

Anna NOWAK WNSiH PWSZ w Kaliszu

Strategia bezpieczeństwa narodowego – potrzeba czy konieczność na rzecz bezpieczeństwa państwa?

 13.10 – 13.20

Eryk NAWROCKI WNSiH PWSZ w Kaliszu

Historia 70. Pułku Piechoty – patriotyczne wyzwania i doświadczenia

 13.20 – 13.30

Katarzyna OLEJNIK, Jakub STANISŁAWSKI – WNSiH w Kaliszu

Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności

 13.30 – 13.40

Aryna WOJTCZAK -WNSiH w Kaliszu

Odrębność policji województwa śląskiego od struktur Policji Państwowej w II RP

 13.40 – 13.50

Aleksander PRĘTNICKI –  WNSiH PWSZ w Kaliszu

Prywatny sektor bezpieczeństwa w dwudziestoleciu międzywojennym i współcześnie

 14.00 – 14.10

Przerwa

14.10 – 14.30

Zakończenie i podsumowanie Konferencji

VII.  14.30 – 15.30

Lunch