Kontakt

dr Aneta Pisarska, tel. 889 089 995
e-mail: a.pisarska@pwsz-kalisz.edu.pl

dr Izabela Rącka, tel. +48 602 44 91 77
e-mail:i.racka@pwsz.kalisz.pl

Prakseologia towarzyszyła człowiekowi od zarania dziejów. Ludzkość od zawsze pragnęła stworzyć normy i zasady skutecznego, sprawnego oraz racjonalnego działania, które pomogą jej uporządkować świat. Prakseologia to więc sztuka określania celów i doboru środków odpowiednich do ich realizacji. Ślady myślenia prakseologicznego odnajduje się już w starożytnych maksymach, aforyzmach i ludowych przysłowiach, czy taż przestrogach, które od wieków uczą ludzi jak działać skutecznie i efektywnie. Dotyczą one zatem praktyczności podejmowanych działań. Tego rodzaju myślenie jest niezbędne w zarządzaniu każdą organizacją. Dlatego prakseologia jest kluczowa w kontekście zarządzania i dowodzenia.

 

Obszary tematyczne:

 • racjonalność, efektywność, skuteczność, ekonomiczność, oszczędność, sprawność, godziwość w zarządzaniu i dowodzeniu,
 • prakseologiczna szkoła T. Kotarbińskiego,
 • prakseologiczna szkoła austriacka,
 • perspektywy prakseologii jako nauki,
 • prakseologia a globalizacja,
 • racjonalność działania,
 • racjonalność społeczna, kierownicza, organizacyjną,
 • granice racjonalności,
 • racjonalność jako wartość,
 • zarządzanie kryzysowe.

Warsztaty – Zarządzanie kryzysowe

Warsztaty dla studentów zostaną poprowadzone przez dr inż. Norberta Prusińskiego oraz mgr Kamilę Majewską

Program Konferencji  „Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2019”, Racjonalność w zarządzaniu, Racjonalność w dowodzeniu

 

Sesje naukowe – Sala błękitna, Collegium Novum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Sesja dydaktyczna –  Laboratorium Zautomatyzowanych Systemów Zarządzania Kryzysowego, Bulionik, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

 

7 marca 2019 r.

10:30 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

11:00 – 17:15 Sesje naukowe, dyskusja oraz sesja dydaktyczna

17:15  Zakończenie Konferencji

18:00 Kolacja

8 marca 2019 r.

Prezentacja prac zrealizowanych w trakcie sesji dydaktycznej

18.01.2019 r. – termin nadsyłania zgłoszeń z tematem artykułu

15.02.2019 r. – termin nadsyłania pełnych tekstów referatów zgodnych z wymogami redakcyjnymi

28.02.2019 r. – termin wnoszenia opłaty konferencyjnej

07.03.2019 r. – konferencja i panel studencki

08.03.2019 r. – prezentacja wyników prac zrealizowanych w panelu studenckim

 

Komitet Naukowy

 

Patronat Honorowy

Prof. dr hab. Witold Kieżun

 

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Jarosław WołejszoPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

 

Członkowie

prof. dr hab. Tadeusz Buksiński – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

prof. dr hab. Leopold Ciborowski – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

prof. nadzw. dr hab. Aleksander Charnowalu – Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina w Brześciu

dr hab. inż. R. Chrobak – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

dr hab. inż. Piotr Dela – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. PWSZ – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

doc. dr Jan Frąszczak – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

prof. dr hab. Ryszard Jakubczak – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr Paweł Kamiński – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

prof. nadzw. dr hab. Kamil Kardis – Preszowski Uniwersytet  w Preszowie

prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Kiczkowiak – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

prof. dr hab. Stefan Kowal – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

prof. dr hab. inż. Janusz Kręcikij – Krakowska Akademia im. A.F.Modrzewskiego

prof. dr hab. Tadeusz Krupa – Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Mirosław Krzyśko – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

prof. dr hab. Rafał B. Kuc

dr Anna Ludwiczak – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

dr hab. Hanna Mizgajska – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

dr hab. Andrzej Młodak – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

prof. dr hab. Yury Pauliuchuk – Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu

prof. dr hab. inż. Jan Posobiec – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

prof. dr hab.  Nadezhda Psareva – Akademia Pracy i Stosunków Społecznych  w Moskwie

prof. dr hab. Grzegorz Raubo – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

dr hab. Grzegorz Rdzanek – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Tatsjana Siluk – Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina w Brześciu

dr hab. Mirosław Skarżyński – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek – Uniwersytet Marii Curii Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Bogdan Szulc – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Prof. dr hab. Stanisław Tkaczyk – Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Maria Trojanek – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

doc. dr Beata Wenerska – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

dr Aneta Pisarska, tel. 889 089 995
e-mail: a.pisarska@pwsz-kalisz.edu.pl

dr Izabela Rącka, tel. +48 602 44 91 77
e-mail:i.racka@pwsz.kalisz.pl

Opłatę konferencyjną w wysokości 200 zł należy wnieść na konto:

PWSZ w Kaliszu

86 1240 6609 1111 0010 2612 4161

W tytule przelewu prosimy umieścić imię i nazwisko uczestnika.

Opłata konferencyjna obejmuje:

 

 • udział w Konferencji,
 • poczęstunek w czasie przerw,
 • kolację w pierwszym dniu Konferencji,
 • publikację.

Osoby zainteresowane rezerwacją noclegu proszone są o kontakt z Komitetem organizacyjnym.

 

Instrukcja wydawnicza

Układ artykułu powinien być następujący:

 1. u góry po lewej stronie:

Imię i nazwisko (z tytułami i stopniami)

Nazwa uczelni

Adres poczty elektronicznej,

 1. Tytuł artykułu (na środku),

 2. Streszczenie (bez żadnego kolejnego numeru)

 3. Summary (bez żadnego kolejnego numeru)

 4. Słowa kluczowe

 5. Wstęp

W tym miejscu proszę rozpocząć numerację poszczególnych części artykułu (przykład: 1. Wstęp)

 1. Kolejne części artykułu ponumerowane cyframi arabskimi.

 2. Zakończenie (to jest ostatnia część numerowana).

 3. Bibliografia.

 1. Czcionka Times New Roman „12”, odstęp między wierszami 1,5.
 2. Za rozdział w monografii należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 1/2 arkusza wydawniczego) tj. 20 000 znaków typograficznych ze spacjami.
 3. Edytor tekstu: Microsoft Word. – plik w formacie *.doc lub *.docx
 4. Marginesy przy formacie strony A 4 – 2,5 cm z każdej strony.
 5. Wyliczanie należy zaczynać od kropek (·), zaś numerowanie od cyfr arabskich.
 6. Strony winny być ponumerowane automatycznie.
  • Przypisy na dole strony numerowane od 1, zawarte w pracy ilustracje, mapy, tabele, rysunki, schematy powinny być kolejno numerowane,
 1. Cytaty w tekście powinny być opatrzone cudzysłowami na początku i na końcu lub wyróżnione kursywą (stosować konsekwentnie albo jedno albo drugie rozwiązanie) a ich źródło wskazane w odpowiednim przypisie.
 2. Przypisy dolne numerowane dla całego artykułu. Należy podać wszystkie źródła, które wykorzystano w pracy.
 3. Wszystkie rysunki, zdjęcia zamieszczone w dokumencie muszą zostać przesłane jako osobne pliki: format JPG, TIFF, PNG

Przyjęte do druku artykuły podlegają korekcie redakcyjnej i autorskiej oraz adjustacji, czyli skracaniu, uzupełnianiu śródtytułami, przeformatowaniu itp.

Instrukcja tworzenia przypisów

Przypisy na dole strony i przy konstrukcji przypisów proszę stosować styl Chicago.

 • przypis prosty
 1. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 25.
 • przypis pracy pod redakcją

Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, pod red. D. Kuźminy, Warszawa 2007, s. 99.

 • przypis z artykułu w pracy zbiorowej pod redakcją
 1. S. Czarnik, Instytucje wydawnicze w okresie przemian politycznych, ekonomicznych i kulturalnych (1975-1995). W: Sporne sprawy polskiej kultury współczesnej, pod red. A. Brodzkiej i L. Burskiej, Warszawa 1998, s. 110.
 • przypisy z czasopisma
 1. Zmroczek, Ruch wydawniczy w Polsce po r. 1945, „Zeszyty Historyczne” 1992, nr 100, s. 218-219.
 • polska nomenklatura powoływania się na tą samą, co wyżej pozycję

tamże, s. 22.

 • polska nomenklatura powoływania się na dzieło już wcześniej cytowane
 1. Rybakowski, dz.cyt., s. 270.
 • cytowanie ze stron internetowych
 1. Bednarz, Promocja firm na portalach społecznościowych, [online], [dostęp: 14.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.firma.7finanse.pl/n/PromocjaFirmNaPortalachSpolecznosciowych_2010-07-15.html

 

Szczegółowa instrukcja tworzenia przypisów

Dostosowanie formatu przypisów do stylu Chicago

Przypisy:

 1. przypis z książki (1 autor)
 2. przypis z książki (2 i więcej autorów)
 3. przypis z rozdziału z pracy zbiorowej
 4. przypis z czasopisma
 5. powoływanie się na tę samą pozycję, co wyżej
 6. przypis z dzieła, które już znalazło się w przypisach, ale nie bezpośrednio wyżej (jeden autor)
 7. przypis z dzieła, które już znalazło się w przypisach, ale nie bezpośrednio wyżej (dwóch i więcej autorów)

 

 1. Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Państwowy Instytut Książki (1946-1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011), 94.
 2. Barbara Bieńkowska, Halina Chamerska, Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992), 120.
 3. Zdzisław Pawlak, „Rola religii w wychowaniu człowieka. Aspekt filozoficzno-teologiczny”, w: Edukacyjny potencjał religii, red. Jerzy Bagrowicz, Jarosław Horowski (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005), 105-119.
 4. Teresa Wilkoń, „Bibliofilskie pasje Izabeli z Czartoryskiej Lubomirskiej”, Studia Bibliologiczne 20 (2015): 222.
 5. Tamże, s. 227.
 6. Korczyńska-Derkacz, Państwowy, 95.
 7. Bieńkowska, Chamerska, Tysiąc lat, 67.

 

Bibliografia:

Korczyńska-Derkacz, Małgorzata. Państwowy Instytut Książki (1946-1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.

Bieńkowska, Barbara, Halina Chamerska. Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992.

Wilkoń, Teresa. „Bibliofilskie pasje Izabeli z Czartoryskiej Lubomirskiej”, Studia Bibliologiczne 20 (2015): 222-230.

Pawlak, Zdzisław. „Rola religii w wychowaniu człowieka. Aspekt filozoficzno-teologiczny”. W: Edukacyjny potencjał religii, red. Jerzy Bagrowicz, Jarosław Horowski, 105-119. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.