Legia Akademicka czeka!

Legia Akademicka czeka!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, podobnie, jak w ub. roku przystępuje do programu ochotniczej edukacji wojskowej studentów, w ramach Legii Akademickiej.

Na szkolenie mogą zapisać się studenci (studiów I stopnia, studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich) dowolnego roku studiów, którzy posiadają obywatelstwo polskie. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w środę 13. listopada o godz. 15 w budynku Collegium Oecologicum (Kalisz, ul. Poznańska 187), w sali nr 107. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele uczelni oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu.

Legia Akademicka to uruchomiony w 2017 roku przez Ministerstwo Obrony Narodowej pilotażowy program skierowany do studentów. Wzorem lat 2003 -2008 szkolenie dzieli się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej min. przedmioty z  zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest Rektor uczelni, w której realizowany będzie proces szkolenia wojskowego.

Program nauczania obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych, a zajęcia odbywają się w formie wykładów. Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu. Będzie ona realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w okresie przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów: modułu szkolenia podstawowego, który trwa 21 dni i jest zakończony egzaminem oraz złożeniem przysięgi, oraz modułu szkolenia podoficerskiego (trwa 21 dni, kończy się egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy).