1. CZAS TRWANIA

Program obejmuje 208 godzin zajęć  ( w tym 50%  zajęć praktycznych) w ciągu 2 semestrów podczas 11 sobotnio-niedzielnych zjazdów.

 1. OPIEKUN MERYTORYCZNY

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Krawański

 1. OPIS KIERUNKU

Przygotowanie do planowania, organizowania i prowadzenia indywidualnego treningu zdrowia z uwzględnieniem wymogów powysiłkowej  odnowy biologicznej, zarówno
w sporcie, jak i w życiu codziennym.  Osobisty trener odnowy biologicznej to osoba, której głównym zadaniem jest systematyczne  doradzanie w sprawach związanych z utrzymaniem właściwych proporcji między codziennym aktywnym życiem i wypoczynkiem służącym
do  umacniania stanu zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, szczególnie poprzez zdrowy styl życia, racjonalne odżywianie, dbanie o utrzymanie należnej masy ciała
i wydolności oraz  wykorzystanie w tym celu m.in. fizjoterapii, medycyny uzdrowiskowej oraz różnych form rekreacji z elementami ruchowymi.

ADRESACI STUDIÓW

Osoby z wykształceniem wyższym, przede wszystkim absolwenci takich kierunków studiów jak: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, fizjoterapia, absolwenci kierunków medycznych, dietetycy, kosmetolodzy itp. oraz wszyscy zainteresowani pracą w branży fitness, welnness i Spa.

 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty.

 1. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
  • udział w zajęciach
  • uzyskanie pozytywnych zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów podyplomowych
  • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej
 1. PROGRAM/MODUŁY

 

W programie studiów m.in.

Profilaktyka chorób cywilizacyjnych

Fizjologia wysiłku fizycznego i restytucji powysiłkowej z uwzględnieniem wieku i płci

Fizjoterapia w odnowie biologicznej: balneoterapia, hydroterapia, sauna, ciepłolecznictwo, krioterapia, magnetoterapia, laseroterapia, ultrasonoterapia, światłolecznictwo, elektroterapia

BHP w zabiegach fizykalnych

Podstawy racjonalnego żywienia

Suplementy żywienia:  witaminy, odżywki, używki i środki wspomagające

Doping w sporcie i jego zagrożenia

Psychoterapia i techniki relaksacyjne

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Odnowa biologiczna w procesie treningu sportowego

Sposoby oceny wydolności ustroju i odnowy biologicznej

MASAŻ w odnowie biologicznej

Organizacja lecznictwa uzdrowiskowego, fizjoterapeutycznego i sportowego oraz współpraca specjalisty odnowy biologicznej z lekarzem i trenerem

 1. REKRUTACJA (WYMAGANE DOKUMENTY)

Kryteria przyjęcia:

 • O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
 • Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń. W przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na studia w  wyznaczonym terminie rekrutacja może być przedłużona (cykl kształcenia uruchamia się po zakwalifikowaniu minimalnej liczby słuchaczy), lub studia nie zostają uruchomione.

Procedura rekrutacji:

 1. Procedura rekrutacji na studia podyplomowe przebiega etapowo:
  1. I etap -rejestracja on-line na stronie www.pwsz.kalisz.pl,
  2. II etap – składanie dokumentów,
  3. III etap – ogłoszenie wyników.
 2. W I etapie kandydat wypełnia wszystkie wymagane pola danych osobowych na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Jako dokument uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych należy zaznaczyć dyplom ukończenia studiów.
 3. O zakwalifikowaniu do II etapu kandydat zostanie powiadomiony przez uczelnię  po 30.09.2018
 4. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres uczelni.
 5. Wyniki rekrutacji w III etapie podawane są na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów.

Wymagane dokumenty

 1. podanie (podanie drukowane jest z konta kandydata po dokonaniu rejestracji elektronicznej i wypełnieniu wymaganych pól – zakładka: wydruk podań),
 2. dyplom ukończenia szkoły wyższej wraz z suplementem (kserokopia potwierdzona przez uczelnię lub notariusza),
 3. dowód osobisty do wglądu,
 4. 1 fotografia (format legitymacyjny).

Harmonogram rekrutacji:

  • I etap  – rejestracja – od 01.06.2018 do 30.09.2018,
  • kwalifikacja do II etapu – po 30.09.2018,
  • II etap – składanie dokumentów – od 30.09.2018 do 12.10.2018,
  • III etap – ogłoszenie wyników – 16.10.2018.
 1. OPŁATY
 • opłata rekrutacyjna nie jest pobierana
 • wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo 1400,00 zł
 • możliwość płatności w ratach na wniosek słuchacza złożony do Dziekana

 

Kontakt, miejsce składania dokumentów:

 

Biuro Rekrutacji PWSZ w Kaliszu

 1. Nowy Świat 4a (Collegium Novum, pok. 004)

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 520, e-mail:rekrutacja@pwsz.kalisz.pl