Pierwsza Rada Uczelni powołana

Pierwsza Rada Uczelni powołana

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu powołał pierwszą w historii Radę Uczelni. Pierwszym przewodniczącym rady został Józef Rogacki.

Zgodnie z zapisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wymogiem powołania Rady Uczelni, senat kaliskiej PWSZ podczas posiedzenia 9 maja br. dokonał wyboru tego gremium. Sama rada ukonstytuowała się kilka dni wcześniej, a jej członkami zostali: dr Józef Kolański, mgr inż. Andrzej Sygula, (zgłoszeni przez rektora) oraz dr hab. inż. Krzysztof Koszela, dr hab. inż. Karol Prałat, mgr Józef Rogacki, mgr inż. Wojciech Wasik, oraz szef samorządu studenckiego Michał Kapitaniak. Podczas pierwszego posiedzenia rada jednogłośnie wybrała Józefa Rogackiego na przewodniczącego.

Wszystkie kandydatury uzyskały poparcie senatu. Kadencja Rady rozpoczyna się z dniem powołania, a zakończy – 31 grudnia 2020 r.

Dr Józef Kolański

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów.  Pracownik naukowy PWSZ w Kaliszu. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu finansów i postępowania egzekucyjnego. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu od 01 lipca 1992 r., powołany przez Krajową Radę Komorniczą oraz Dyrektora Ośrodka Naukowego przy KRK w Warszawie. Członek Rady Komorniczej w Łodzi od marca 2014 r. Przewodniczący Krajowej Rady Rewizyjnej przy Krajowej Radzie Komorniczej (kontrola problematyki finansowej całej działalności Krajowej Rady Komorniczej). Autor założeń do zmian Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości  i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych.

Mgr inż. Andrzej Syguła

Absolwent Politechniki Warszawskiej, twórca systemów informatycznych i edukacyjnych dla gospodarki, współautor zintegrowanego pakietu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwami. Kierował zespołami projektowymi ZETO Szczecin/Stargard Szczeciński, Personal’88, HAFT S.A. Członek Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego (od 2007). Pomysłodawca i współtwórca Seminariów Kaliskiego Środowiska E-learningu. Z PWSZ w Kaliszu związany od 2000r. Wykładowca, autor uczelnianego systemu e-edukacji,         3 publikacji książkowych, Biuletynu Informatycznego oraz szeregu wydawnictw pokonferencyjnych. Członek pierwszej Rady Wydziału Politechnicznego (2011-2012), członek Senatu (2012-2017). Kierował Działem Informatyki i E-Edukacji (2008-2017), w ramach którego zrealizował kilkanaście projektów informatycznych. Współtworzył strategię rozwoju uczelni na lata 2012-2020.

Wiedza na temat Uczelni oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe Pana Andrzeja Syguły zdobyte podczas pracy w PWSZ w Kaliszu może znacznie przyczynić się do rozwoju Uczelni.

Dr hab. inż. Krzysztof Koszela

Absolwent Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscypliny inżynierii rolniczej, specjalność: informatyka stosowana,
 • stopień doktora w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa i weterynarii w dziedzinie nauk rolniczych, dyscypliny inżynierii rolniczej, specjalność informatyka stosowana.

Dr hab. inż. Krzysztof Koszela jest doświadczonym nauczycielem akademickim. Od 2008 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Rolnictwa  i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne. Posiada wieloletnie doświadczenie, zorientowane na rezultaty, z umiejętnością podejmowania trudnych decyzji – manager zarządzający – o głębokiej wiedzy biznesowej zdobytej podczas pracy na różnych rynkach (Polska, USA, Ukraina, Mołdawia, Bułgaria, Czechy, Słowacja, Rumunia, Rosja, Mongolia, UK, Brazylia, Meksyk, Chile, USA, Iran, Chiny). Uczestniczył aktywnie w 38 Konferencjach oraz Sympozjach Naukowych. Wiedza i doświadczenie zawodowe dra hab. inż. Krzysztofa Koszeli może znacznie przyczynić się do rozwoju Uczelni.

Dr hab. inż. Karol Prałat

W 2000 roku ukończył studia na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Chemii Spożywczej i Biotechnologii, w Instytucie Biochemii Technicznej, o specjalizacji Technologia Witamin i Koncentratów Spożywczych, zakończone uzyskaniem stopnia magistra inżyniera za pracę z dziedziny technologii koncentratów. W latach 2004 – 2008 odbył indywidualne studia doktoranckie na  Politechnice Poznańskiej, na Wydziale Technologii Chemicznej zakończone uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych z dziedziny Technologii Chemicznej, za pracę na temat Badania korelacji właściwości reologicznych i termicznych roztworów nienewtonowskich wykonał w Zakładzie Inżynierii i Aparatury Chemicznej Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. W kwietniu 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska za jednotematyczny cykl publikacji pt.: Właściwości wybranych polimerów termoizolacyjnych istotne w ograniczeniu strat cieplnych środowiska wewnętrznego, na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Od 1.10.2002 do 30.09.2017 roku pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Początkowo jako asystent, następnie starszy wykładowca oraz profesor. W ostatnich latach pracy w PWSZ w Kaliszu pełnił funkcję Prodziekana ds.  Studenckich oraz Dziekana Wydziału Politechnicznego.  W latach 2011-2014 współpracował w zespole realizującym projekty unijne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (tzw. kierunki zamawiane). Brał udział w kilkunastu projektach promujących naukę m in. przez: Instytut Fizyki PAN, Centrum Nauki Kopernik, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, Firmę BASF, Politechnikę Łódzką i wiele innych. Otrzymywał nagrody Rektora PWSZ w Kaliszu za całokształt działań naukowo-dydaktycznych w latach: 2003, 2006, 2008, 2010, 2016. Otrzymał wyróżnienie w 2011 roku w III edycji konkursu Kuźnia Talentów organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach projektu systemowego Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie za pracę Badania korelacji właściwości reologicznych i termicznych roztworów nienewtonowskich. Odbył wiele kursów, szkoleń i staży.

 • lipiec 2014 roku – wakacyjny staż w Ryerson University (Toronto), Department of Mathematics, Biomathematics and Fluids Group;
 • maj 2018 roku – staż na Uniwersytecie Technicznym w Libercu, na Wydziale Inżynierii Mechanicznej.

Od 1.10.2017 roku pracownik Politechniki Warszawskiej. Autor, bądź współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach krajowych, zagranicznych i materiałach konferencyjnych, oraz prezentacji na konferencjach naukowych (m .in. Kanada, Dania, Chorwacja, Czechy, Wielka Brytania). Współwykonawca trzech grantów naukowych, w tym jednego jako kierownik. Recenzent w czasopismach naukowych:

 1. Building Physics in Theory and Practice. Sekcja Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. Instytut Fizyki Budowli;
 2. Cogent Food & Agriculture;
 3. Scientiarum Polonorum;
 4. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences.

Ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z siedzibą w Warszawie. Recenzent dwóch wniosków naukowo-badawczych opracowanych dla ww. Agencji Rządowej. Członek Rady Programowej studiów podyplomowych Technologia BIM w Projektowaniu i Realizacji Inwestycji Budowlanych, Politechnika Warszawska. Członek komitetów naukowych kilku konferencji krajowych. Członek kilku Komisji Doktorskich do przeprowadzenia przewodów doktorskich na Politechnice Warszawskiej w dyscyplinie budownictwo oraz mechanika i budowa maszyn.

Mgr Józef Rogacki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim – mgr administracji. Studiował również  doradztwo podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Posiada doświadczenie w zarządzaniu w administracji państwowej i samorządowej oraz podmiotami gospodarczymi; posiada uprawnienia  do reprezentowania  Skarbu Państwa i gminy w spółkach prawa handlowego. Prowadził także własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i zarządzania. Ostatni Wojewoda Kaliski i historycznie pierwszy wojewoda kujawsko – pomorski. Wiceprezydent Kalisza w I kadencji samorządu – radny dwóch kadencji. Radny pierwszej kadencji sejmiku wielkopolskiego. Radny dwóch kadencji sejmiku kujawsko – pomorskiego – przewodniczący komisji współpracy z zagranicą. Członek Konwentu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 2006 – 2014. Prezes  K.S. ‘Pałac” Bydgoszcz  2000 – 2002. Współpracuje z organizacjami polskimi i polonijnymi za granicą – głównie z Polonią brazylijską.

Mgr inż. Wojciech Wasik

Absolwent  Politechniki Poznańskiej, ukończył również studia podyplomowe z Analizy Zarządzania  na Canadian International Management Institute w Warszawie oraz Queen’s Executive program   w Kanadzie. Od 1 lipca 2017 roku pełni funkcję Dyrektora Generalnego  Pratt and Whitney Kalisz, ale z firmą jest związany już od 1995 roku. Był kierownikiem Działu Zarządzania Jakością, Dyrektorem Generalnym spółki Pratt and Whitney Canada – Aerotech Kalisz, a po połączeniu Pratt and Whitney Kalisz  i Aerotech został Wiceprezesem i Dyrektorem Operacyjnym. Od roku 2010 do 2016 pracował we Wrocławiu  w Hamilton Sundstrand m.in. jako Starszy Dyrektor Operacyjny. Jest Prezesem Zarządu Wielkopolskiego Klastra Lotniczego, do którego należy również Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Kontynuuje  i rozszerza współpracę z uczelnią podjętą przez poprzednią dyrekcję, czego wyrazem było podpisanie w czerwcu 2018 roku listu intencyjnego w sprawie uruchomienia studiów dualnych na kierunku mechanika i budowa maszyn.

Dr. hab. Przemysław Biliński

Profesor Biliński jest specjalistą chorób wewnętrznych, endokrynologii i zdrowia publicznego. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Pan Profesor Biliński jest Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Ponadto pełnił funkcję zastępcy oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w latach 2006-2012. Zajmował także stanowiska m. in. Dyrektora Fundacji Rozwoju Endokrynologii im. Prof. Tadeusza Pawlikowskiego (1992 – 2001) oraz Zastępcy Kierownika Regionalnego Ośrodka Osteoporozy i Menopauzy (1997 – 2003). Od roku 1997 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia. Absolwent Project Hope Executive Management Training Program (USA) „Zarządzanie w ochronie zdrowia” na Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków 1998-1999 r., oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej – Zarządzanie strategiczne, Negocjacje, Makroekonomia, Warszawa 2003 r. Od 2002 roku pracował w Państwowym Zakładzie Higieny jako Zastępca Dyrektora Instytutu Naukowo – Badawczego, następnie do 2014 roku w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, jako adiunkt pełniąc funkcję Kierownika Oddziału Leczenia Dziennego.

Wyróżnienia:

 1. 1992, Złota Odznaka Studenckiego Towarzystwa Naukowego, AM w Łodzi,
 2. 1999, Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, Minister Zdrowia
 3. Medal Akademii Medycznej w Łodzi za Zasługi dla Uczelni,
 4. Medal 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 5. 2004, Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, MON
 6. 2005, Srebrny Krzyż Zasługi,
 7. 2007, Zasłużony dla Rolnictwa Odznaka Honorowa, MRiRW
 8. 2007, Nagroda „Białego Kruka”
 9. 2009, „Złoty Otis”, wyróżnienie za porządkowanie rynku suplementów diety,
 10. 2010, Nagroda WHO za GATS(Global Adult Tobacco Survey) w Polsce,
 11. 2010, „Pro Polonia Opulenta” za program edukacyjny „Trzymaj formę!”,
 12. 2012, Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, MON
 13. 2012, Złota Honorowa Odznaka Fundacji Promocji Zdrowia,
 14. 2013, Krzyż „Pro Ecclesia et Pontifice” przyznany przez Papieża Benedykta XVI.

Dr hab. Jacek Lewandowski

Jest doświadczonym nauczycielem akademickim o wysokich kompetencjach naukowych i zawodowych oraz dużej aktywności organizacyjnej. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, dorobek w promocji kadr oraz zarządzaniu jednostką organizacyjną uczelni, taką jak wydział. Wiedza i doświadczenie zawodowe prof. dr hab. Jacka Lewandowskiego może znacząco przyczynić się do rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Wysoka aktywność organizacyjna i pełnienie wielu funkcji z wyboru świadczy o uznaniu dla jego dorobku i potwierdza wysoką pozycję w środowisku akademickim.